پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
عکسهای منتخبی دس دوچ
نوشته شده در 30 / 8 / 1394
بازدید : 6335
نویسنده : محمد بلوچ

عکسهایی از بهترین لباس زنان بلوچ دس دوچ(دست دوز)


:: برچسب‌ها: دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ#دست دوچ# ,بازدید : 1732
نویسنده : محمد بلوچبازدید : 1883
نویسنده : محمد بلوچ
نام فایل  

balochstanbook.apk

حجم فایل:896 KB

تاریخ انتشار 1394/08/30 06:01 AM

جهت دانلود کلیک نمایید


:: برچسب‌ها: دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان#دانلود کتاب بلوچی#دانلود کتاب معرفی بلوچستان# ,داستانی بسیار زیبا از میر چاکر
نوشته شده در 29 / 8 / 1394
بازدید : 1063
نویسنده : محمد بلوچ

داستان میرچاکر

میرچاکر و میرگوهرام حدود چهارونیم قرن پیش، همایون شاه (937هجری /530
میلادی) دومین پادشاه سلسه گوركانیان هند از شیر شاه سوری سر سلسله دود
مان افاغنه شكست می خورد. او پس از این شكست می گریزد و خود را به سیستان
واز آنجا به اصفهان می رساند و به دربار شاه طهماسب صفوی پناهنده می شود.
درسال951 هجری قمری شاه تهماسب اول در فرمانی به شاه قلی سلطان حاكم
كرمان احمد خان شاملو حاكم سیستان دستور میدهد با كمك سران طوایف بلوچ كه
در حاشیه مرزی هند و افغانستان ودر حوالی قند هار سكنی دارند، لشكر بزرگی
فراهم آورد و به هندوستان حمله كنند. هدف از این حمله برگرداندن مجدد هما
یون شاه به تاج و تختش در هندوستان است. بزرگترین طوایف در این دوره
عبارتند از رند و لاشاری . سر كردگی طایفه رند به عهده ی میر چاكر خان و
لاشاری به عهده میر گوهرام خان بوده است . با استناد به مآخذ موجود از
این دوره، خواهر بزرگ میر چاكر خان و مادر بی بگر به نام باتری كه زن
شجاع وشمشیرزن ماهری بوده است ، موٌفق می شود پادشاه دهلی را دستگیر كند
وبه همایون شاه تحویل دهد . به پاس این خدمات است كه همایون شاه پس از
جلوس مجدد بر تخت وتاج ، سر زمین های وسیع از مناطق سند ، بلو چستان و
پنجاب را به سران دو طایفه رند و لاشاری می بخشد . طوایف رند ولاشاری سال
ها در كمال صلح وصفا كنارهم ودر جوار سایر طوایف به زندگی دام داری خود
مشغول بوده اند ، تا این كه دو واقعه ،‌ كه ذیلا شرح آنها خواهد گذشت ،
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این صلح و صفای هم جواری را به خصومت مبدل می كند:
بیوه زن دامدار و ثروتمندی به نام گوهر، كه در منطقه ای لاشاری ودر
همسایگی سر كرده آنها میر گوهرام خان می زیسته است ، تقاضای ازدواج میر
گوهرام خان را رد می كند. اصرار زیاد میر گوهرام خان موجب می شود كه گوهر
منطقه لاشا ری را ترك به مناطق طایفه رند كوچ می كند ودر آنجا نزد میر
چاكر خان سردار این طایفه پناهنده میشود. رد تقاضا ی ازدواج از جانب گوهر
و مهاجرت او به منطقه طایفه رند برای میر گوهرام خان به معنی اهانتی بزرگ
تعبیر میشود. درست در همین زمان بین ریحان رند پسر میر چاكر خان و رامین
لاشاری پسر میر گوهرام خان مسابقه اسب دوانی انجام می گیرد كه بدون نتیجه
قطعی ، یعنی بدون پیروزی یكی از این دو ، به پایان می رسد. عدم موفقیت
رامین لاشاری در این مسابقه او را به حدی ناراحت می كند كه در مراجعت به
گله ی شتر های گوهر ، بیوه زن ثروتمند، حمله می كند و تعدادی از شتر های
نوزاد را به هلاكت می رساند . او در بر گشت به محل ساربان ، حتی ابا
نكرده تمام ماجرا را برای گوهر تعریف می كند. اما گوهر با توجه به عواقب
وخیم این عمل تن از بهترین سوراكاران خود به گله شتر های میر گوهرام خان
حمله می كند و كلیه ی شتر های گله را به هلاكت می رساند. به ساربان توصیه
می كند ماجرا را كاملا مخفی نگهدارد و با كسی د رمیان نگذارد . با فرا
رسیدن عید فطر ،میر چاكر خان به دیدار گوهر می آید. غروب به هنگام مراجعت
گله از چراگاه ، ناگهان پستان های پر از شیر ماده شتر ها توجه میر چاكر
خان را جلب می كند و علت آن را از گوهر جویا می شود . گوهر سعی می كند
واقعیت را پنهان ساخته هلاكت شتر های نوزاد را به حیوانات وحشی نسبت می
دهد، معهذا میر چاكر خان كه خود دامدار و فردی با تجربه است ، به اظهارات
گوهر مضنون می شود و در نتیجه ساربان را احضار و با تهدید و ارعاب
بالاخره به حقیقت ماجرا پی می برد. میر چاكر خان به منظور انتقام جویی به
نهصد دو دست ساربان گله را نیز قطع می كند و او را با دست های قطع شده به
میر گوهرام خان تحویل می دهد. از این جا است كه جنگ های خونینی بین دو
طایفه ی رند و لاشاری شروع می شود . در این جنگ ها كه سی سال به طول می
انجامد گاهی طایفه رند و گاهی طایفه لاشاری پیروز می شود . معروف ترین
آنها جنگ نلی است كه پیروزی میر گوهرام خان را در پی دارد.

میرچاکر

هانی دختر مندو از کودکی نامزد شیخ مرید پسر مبارک است. وقتی شیخ مرید به
سن بلوغ می

رسد جوانی است برومند و از تمام جوانان زمان خود نیرومندتر- به حدی
نیرومند که از کمان او، از

فرط سنگینی به جز خودش کسی قادر به رها کردن تیر نیست. هانی نیز در سن بلوغ بین

دختران طوایف بلوچ زمان خود سرآمد و یکتاست. شیخ مرید که مطابق رسومات
بلوچی به علت

نامزدی با هانی حق همبازی شدن با او را در سنین کودکی ندارد با آگاهی از
محسنات اخلاقی

و زیبایی هانی شیفته او می شود. میرچاکر....
میرچاکر که سردار طایفه رند است با دیدن هانی و با وجود اطلاع قبلی از
نامزدی او با شیخ مرید

به او دل میبندد. میرچاکر در صدد چاره اندیشی برمی آید و نقشه ای طرح
ریزی می کند. او در نقشه خود از قول بلو چی بهره جویی می کند.

به این معنی که در یکی از مجالس بزم از حاضرین می خواهد که به میمنت این
مجلس با شکوه

هر یک از آن ها قول بلوچی ادا کنند ( نوعی عهد بندی در میان بلوچ ها که
لازم الاجرا می باشد

). شیخ مرید قول می دهد که صبح پنج شنبه پس از نماز صبح هر کس از او چیزی
بخواهد بدون

تامل به او خواهم بخشید. میرچاکر با استفاده از این قول صبح پنج شنبه پس
از نماز صبح عده

ای لانگو را که طایفه ای از نوازندگان و خوانندگان در بلوچستان هستند به
نزد شیخ مرید می

فرستد تا از او بخواهند هانی را به عقد میرچاکر در آورد. شیخ مرید ناگزیر
با تقاضای آنها موافقت

می کند و پس از این موافقت مشاعر خود را از دست می دهد.
هانی نیز پس از آن که به عقد میرچاکر در می آید در تمام عمر لباس سیاه می
پوشد و تمام

عمر باکره می ماند. شیخ مرید به سلک دراویش می پیوندد و به مکه می رود و پس از مدتی

طولانی به همراه گروهی از زائران به شهر و دیار خود برمی گردد. میرچاکر
در این مدت از دنیا

می رود. پس از ورود شیخ مرید به شهر هیچ کس او را نمی شناسد تا این که در مسابقه

تیراندازی از کمان خود که اهالی به عنوان یادبود در معرض نمایش گذاشته
اند به سهولت تیری

پرتاب میکند.صدای پرتاب تیر او به گوش هانی و پدر و مادر شیخ مرید می رسد
اما پیش از آن

که بتوانند به او دسترسی پیدا کنند شیخ مرید از شهر میرود و هیچ خبری از
خود به جای نمی گذارد.
خلاصه ا ی از زندگینامه شادروان استاد فیض محمد بلوچ خواننده پرآوازه بلوچستان

استاد فیض محمد بدون تردید یكی از معروفترین و توانمندترین خوانندگان قرن
بیستم بلوچستان بوده است .او حدود هشتاد سال پیش دربخش قصرقند شهرستان
نیكشهرچشم به جهان

گشود و در دوران نوجوانی جهت كاروامرارمعاش به بندركراچی در پاكستان
مهاجرت و در قسمت

بارانداز كشتیرانی در این بندر مشغول به كارشد . وی به دلیل دوری از
خانواده و غربت

احساسات درونی خویش رابه صورت ترانه و شعر برزبان جاری می كرد. زمان
خواندن , صدای زیبا

و پراحساسش آنچنان كارگران مشغول را مجذوب میكرد كه توانائی كار كردن از
آنان سلب و فکر و

حواسشان متوجه صدای او می شد و در نتیجه همین خود باعث اخراج استاد از كارش شد ...
ازاساتید وی در اهنگسازی وساختن اشعارغمگین(زهیروك) ازاستادملارمی ودر نواختن

تنبور(چنگ)از استاد اله داد كه اهل لاشار از توابع ایرانشهر بود میتوان
نام برد.استاد فیض محمد

در ابتدای كار خوانندگی هنرمندان وخوانندگان سندی راهمراهی می كرد اما پس از مدت

كوتاهی هنرخوانندگی رابه زبان مادریش(بلوچی)بصورت حرفه ای ادامه داد و
تانیم قرن به ان

پرداخت ودراین دوران درجشنواره های موسیقی در كشورهایی ازقبیل فرانسه -
اسپانیا - روسیه

- الجزایر - لبنان - كره واندونزی به هنرنمایی پرداخت و دهها مدال
افتخاراز داوران بین المللی دریافت كرد و به شهرت جهانی رسید.استاد فیض
محمدبلوچ این بزرگ مرد موسیقی بلوچستان

درسال1982میلادی درشهركراچی دیده از جهان فروبست . روحش شاد ویادش گرامی.......


:: برچسب‌ها: داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی#داستان میر چاکر بلوچ#داستانهای بلوچی#اشعار بلوچی# ,بازدید : 1650
نویسنده : محمد بلوچبازدید : 1648
نویسنده : محمد بلوچبازدید : 1362
نویسنده : محمد بلوچ

نام فایل:

Hajiabadkishkor.apk

حجم فایل:838 KB

تاریخ انتشار:1394/08/17 07:16 AM

جهت دانلود کلیک نمایید


:: برچسب‌ها: دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#ردهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حاجی آباد کیشکور#برنامه اندروید#دهیاری حا ,بازدید : 3453
نویسنده : محمد بلوچ
بازدید : 2516
نویسنده : محمد بلوچ
بازدید : 1681
نویسنده : محمد بلوچ

نام فایل:

balochstan.apk

حجم فایل:1,361 KB

تاریخ انتشار:1394/08/18 02:31 PM

جهت دانلود کلیک نمایید


:: برچسب‌ها: دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان#دانلود برنامه معرفی بلوچستان# ,اشعار بلوچی
نوشته شده در 13 / 8 / 1394
بازدید : 1479
نویسنده : محمد بلوچ

گِپتگوں تچکء مادنیں راهے
سر بیاں دلجماں بهارگاهے

آ که جزم اَنت چه وتی جندءَ
آ نه نِند انت نچار انت همبراهے

روت بے چاڑی ء تهاریں شپ
کئیت روژنا ء چاڑیں بانگواهے

تئی دیدارءِ دلجمین واهگ
منا سر کنت ایمنیں جاهے

زاناں پیرے نوں کپتگ ے طائر
په تر گُرّ ایت مرچی روباهے


شعری از تاج محمدطاءری
منبع:
http://balanch.ir/category/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C/

 

 

 


گزل/حسین آبیار

کپتگ سَرُن یک میْتگے ، بے دموَریْن
لاش چوْ منیْن زیادہ بگندئے بےسریْن
مالوم کَنِت ڈالان کٹی مئے آیَگا
همراہ بِبِت لاشان مرو بےبُندَریْن
گوْش مَهگُلا،گواتے دَمیْن،اُوْ دم دیوک
گرمیْن نَپَس سستگ منا ،ساها زَریْن
تهمبُل بِکنت ، یانکہ مَکنت مارا مَروْ
شهدنت پَری ، کپتَگ مکسکے بزگریْن
هچکس نبیت مالوم منی عیبان چدان
بید آ نپر ، بندان بکپتگ ڈنگریْن
آبیار مکن گیشتر حبر ، ماهیْن زانت
عمرے شُتگ دان آ سرا ، ٹاگار وڑیْن
چهبار؛23/12/93شمسی

 

منبع:

http://sahman214.blogfa.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


:: برچسب‌ها: بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر#بلوچی شعر# ,فرهنگ لغت بلوچی
نوشته شده در 13 / 8 / 1394
بازدید : 1456
نویسنده : محمد بلوچ


دکتر:  تبیب 
دیوانہ: گنوک 
ذوق: شوق 
ریسمان: ساد 
زلف: ملگور, مود, زلپ 
ساعت: گڈیال 
سم: زھر 
شاگرد: نودربر 
شخم: کِشَگْ 
طاقت: زور, کدرت 
عروس؛بانور 
چای: چاہ 
چراگ: کندیل 
حجاب: پردگ, سِتر 
خدا: ھاوند 
خورشید: روچ 
خط: نمدی 
دریا: ساونڈ دریا 
اپارتمان: ماڈی 
اخر: گڈسر آھر 
ازمایش: چکاس 

 
فرهنگ لغت بلوچی در فارسی
نوشته شده در 13 / 8 / 1394
بازدید : 1568
نویسنده : محمد بلوچ

فارسی

بلوچی

جدگالی

آب

آپ

پا‎ڑی

آبرو

سِلك

بِر

ابگند

گهاسڈ

گهاسڈ

آپارتمان

بیلڈینگ

بنگوله

اتش

آس

جےرو

آخر

آهر

هوگّڑی

آرد

آرت

عٹو

آزمایش

آدمائش

آدماش

آقا

واجه

مورس

آلبوم

آلبون

آلبون

ابر

جمبر

جمبره

اشك

ارس

انج

النگو

چوڑیك

چوڑی

امید

امیت

امید

انبار

امبار

امبار

بابا

پت

پے

باد

گؤات

واه

بانو

بانوك

زال

بهار

بهار

بهار

بیوه

جنوزام

رَند

بلوچی

بلوچی

بروچی/نومڑ

تحویل

تهبیل

تهبیل

تخت

تهت

كَٹ

ترازو

شاهیم

شاهیم

توپ

بول

بول

توشه

توشهگ

توشهگ

ثمر

ثمرو

ثمره

ثواب

ثواب

ثواب

جاهل

جاهل

جاهل

جور

جوڑ

جفت

جوكی

جوگی

جوگی
بلوچي نوشتگ
نوشته شده در 13 / 8 / 1394
بازدید : 1864
نویسنده : محمد بلوچ


:: برچسب‌ها: نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی#نوشتگ بلوچی#نوشتار بلوچی# ,شهرستان ایرانشهر
نوشته شده در 11 / 8 / 1394
بازدید : 1419
نویسنده : محمد بلوچ

ایرانشهر قدیمی ترین شهر بلوچستان و بزرگترین شهر منطقه مکران و پایتخت قدیم آن بوده است. نام قدیم این شهر پهره بوده که به معنای شهر بزرگ و وسیع می باشد. ارتفاع آن از سطح دریا 556 متر است.متوسط سالانه دما 23 درجه که در تابستان ها به بیش از 40 درجه سانتیگراد می رسد. میزان بارندگی در این شهر118 میلی متر در سال بوده و از نقاط لرزه خیز استان به شمار می آید. این شهرستان دارای دو نقطه  شهری بنامهای ایرانشهر و بمپور 6 بخش و 21 دهستان است. جمعیت شهر ایرانشهر 76959 نفر است و شهرستان ایرانشهر بیش از 296000نفر جمعیت دارد.- بمپور: اين ناحيه در 22 كيلو متري غرب ايرانشهر قرار گرقته است. رود خانه با اهميت بمپوركه ازكوه هاي شمال شرقي ايرانشهر(ايرندگان ودامن) سر چشمه مي گيرد،از جنوب بمپوربه طرف غرب جريان مي يابد ودر انتها به هامون جازموريان میریزد.   بمــــــــپور ناحيه ي جلگه اي است كه 510 متر ازسطح در يا ارتفاع دارد و ارتفاعاتي در حدود 1700 متر زمــــينهاي جنوبي آن را پوشانده است. آب و هواي آن به طور كلي گرم و نسبتا مرطوب است که از مراكز عمده‌ صادرات خـــــرما ، تره بار وغلات محسوب مي شود.  بمپور از چندين آبادي به هم پيوسته تشكيل شده است .از قدمت اين شهر اطلاع دقيقي در دست نيست  و شهرت اين محل به خاطر وجود قلعـه بمپور است كه به عهدساسانيان تعلق دارد. جمعیت آن در حال حاضر بیش از 10000 نفر است.نقاط دیدنی ایرانشهر عبارتند از : قلعه ناصری مربوط به زمان قاجاریه قلعه دوست محمد خان کوه بزمان آبگرم بزمان گل مورتی گز شاهان هامون جازموریان تپه های بمپور متعلق به عهد ساسانی قلعه دامن قلعه چهل دختر قلعه اسپیدز محل کشته شدن اشرف افغان در بین راه دلگان و بزمان و باغات و کشتزارهای وسیع این شهر
ایرانشهر یکی از قدیمی ترین شهرهای استان سیستان و بلوچستان است که قبلا «فهره» یا «فهرج» نامیده میشده و در اوستا به نام «پهله» یا «پهره» نام برده شده است .شهرستان ایرانشهر در مرکز استان پهناور سیستان و بلوچستان قرار دارد که فاصله اش با مرکز استان 365 کیلومتر است. شهرستان ایرانشهر زاگاه سرداران بلوچ (بامری ، براهویی ، ریگی ،...) است .ایرانشهر شهر جوانان است و بیشترین درصد جوانان کشور مربوط به شهرستانایرانشهر است که این خود می تواند باعث افتحار باشد . ایرانشهر هم همانند دیگر مناطق بلوچستان زادگاه سوزن دوزی و سکه دوزی بوده که رایج ترین صنایع دستی مردم هستند . از دیگر صنایع دستی ایرانشهر می توان به قالیبافی ، گلدوزی ، پولک دوزی ، آیینه دوزی ، سکه دوزی ، بلوردوزی ، دکمه دوزی ، چار بافی ، جواهر سازی ، سنج سازی و خامه دوزی اشاره کرد .مردم این منطقه تابع دین اسلام و از مذهب اهل تسنن هستند و به زبانهای فارسی و بلوچی سخن می گویند .از مکان های دیدنی ایرانشهر می توان به قلعه رندان ، قلعه بمپور ، قلعه قدیمی ایرانشهر و ناحیه بمپور اشاره کرد.ایرانشهر به دلیل داشتن خاک حاصلخیز و زمین های مناسب برای کشتزار و وجود دورودخانه بمپور و سرباز ، دارای محصولات کشاورزی گوناگونی است و با وجود وضعیتنامساعد جغرافیایی ، کشاورزی فعالیت غالب تولیدی در کل شهرستان به حسابمی آید بادهای شدید و باران های سیل آسا (که سبب فرسایش خاک می شود ) و سنگ های غیر قابل نفوظ کوه های منطقه ، کار کشاورزان زحمتکش را سختمیکند . با وجود تمام مشکلات کشارزی ، وجود محصولات متنوعی چون گندم ، جو ، کنجد ، توتون ، تنباکو ، تره بار ، گیاهان علوفه ای ، بنشن ، مرکبات ، خرما ، انار ، انجیر ، انگور و توت که از محصولات این منطقه هستند ، نشان از سخت کوشی و اراده مردم و غلبه بر طبیعت خشن منطقه دارد .در این منطقه نیمه کوهستانی دامداری در کنار کشاورزی جریان داشته و به صورت ییلاق و قشلاق کردن انجام می شود . واحد های بزرگ دامداری در مرکز شهرستانتاسیس شده که فراورده های لبنی ساکنان منطقه را تامین می کند. ایرانشهر از شمال به زاهدان ، از غرب به بم و جیرفت ، از خاور به شهرستان زابلی وسراوان ، از جنوب به نیک شهر و از جنوب شرقی به سرباز محدود شده است .شهرستان ایرانشهر در 333 کیلومتری جنوب غربی زاهدان و در مسیر راه زاهدان –چابهار و در ارتفاع 571 متری از سطح دریا قرار دارد . رود بمپور از 8 کیلومتری جنوب شهر گذشته و پس از طی 130 کیلومتر به هامون جازموریان می رسد .آب و هوای این شهرستان گرم و خشک بوده و در سرشماری سال 1385 حدود 300 هزار نفر جمعیت داشته است . ایرانشهر به سه بخش مرکزی ، بمپور و بزمان تقسیم میشود که بیشترین جمعیت این منطقه را سه طایفه بزرگ بامری ، ریگی و براهویی تشکیل می دهند .ایرانشهر در زمان حمله اسکندر منطقه ای آباد و سرسبز بوده و مورخین ایرانی نوشته اند که اگر آب و علف و خرمای «پهرگ»به قشون اسکندر نمی رسید ، هیچ کس زنده نمی ماند . .
بیمارستان ایرانشهر
بیمارستان ایرانشهر واقع در خیابان شریعتی ،نرسیده به سه راه طالقانی، خیابان شهید جواد کارگر که در سال 1355 توسط 10 تن از متخصصین مجرب کشور عزیزمان تاسیس و شروع به ارائه خدمات درمانی نمود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیمارستان ایرانشهر به وزارت بهداری وقت و سپس به دانشگاه علوم پزشکی ایران سپرده شده و پس از پیگیری های مستمر و با حکم دادگاه انقلاب اسلامی بیمارستان در سال 1376 به صاحبان اصلی اش عودت داده شد . بیمارستان ایرانشهر در حال حاضر با کادر مجرب و متخصصین و فوق تخصص های مختلف و اساتید بزرگ کشور در حال ارائه خدمات به بیماران نیازمند می باشد . این بیمارستان با اکثر بیمه های تکمیلی و همچنین بیمه خدمات درمانی قرارداد دارد و بیماران دارای آن بیمه ها را تحت پوشش قرار می دهد . بیمارستان دارای بخشهای مختلف CCU ،ICU ، جراحی قلب، آنژیوگرافی، داخلی، جراحی عمومی، ارتوپدی، روماتولوژی، غدد، داخلی اعصاب، جراحی مغز و اعصاب و ... می باشد . بخش اورژانس بیمارستان بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات درمانی می باشد . درمانگاه تخصصی بیمارستان شامل کلینیک های مختلف گوارش، غدد، مغز و اعصاب، روماتولوژی، قلب، جراحی قلب، زنان، اطفال و ... می باشد
روستای میر آباد 
روستای میرآباددرپنج كیلومتری غرب بمپوروسی كیلومتری غرب شهرستان ایرانشهرودرمسیر جاده ایرانشهربه دلگان ولاشار(نیكشهر)ومسيرجديدترانزيت ايرانشهر-بندرعباس واقع شده است. ازنظرشرایط اقلیمی مثل سایرنقاط مركزی بلوچستان دارای آب وهوایی گرم وخشك است كه زمستان آن بسیارسردوخشك وتابستان آن نیزبسیارگرم وسوزان است.فقط درماههای مردادو شهریورازپدیده مونسون متأثراست كه دراین دوماه هوای آن بسیارشرجی می شودكه این موقع ازسال رادراصطلاح محلی خرماپزان می گویند.
شهرستان زاهدان مرکز بلوچستان
نوشته شده در 11 / 8 / 1394
بازدید : 1442
نویسنده : محمد بلوچ

بزرگترین شهر بلوچستان در قسمت ایرانی آن است. بطور کلی طبق برآورد دکتر کرامت الله زیاری زاهدان دهمین کلانشهر بزرگ ایران است که به سرعت رشد می کند و جمعیتی بالغ بر یک میلیون ایرانی اکثرا بلوچ و شمار کثیری از مهاجران افغانی را در بر دارد. این شهر حدود 39521 کیلومتر مربع وسعت دارد. از شمال به کویر لوت و زابل از مشرق به مرزهای افغانستان و پاکستان از جنوب به شهرستان خاش و سراوان و ایرانشهر و از مغرب به شهرستان بم محدود می گردد. اختلاف ساعت آن با تهران 36 دقیقه و ارتفاع آن از سطح دریا 1397 متر است. فاصله آن تا تهران 1617 چابهار 756 ایرانشهر 366 خاش 195 میرجاوه 84 زابل 216 و نصرت آباد 104 کیلومتر است. در اوایل پادشاهی فتحعلی شاه قاجار در محلی که اکنون زاهدان است چاه آبی بود که راهزنان پس از حمله به کاروانها و چپاول دارایی و سرمایه آنها در آنجا استراحت می کردند. این منطق که مملو از درختان گز بود دزد آب نام داشت. در سال 1277 هجری شمسی یکی از ساکنان آن حدود به نام مراد به اتفاق فرزندانش در آنجا کاریزی احداث کرد که موجب رونق اندکی در آن گردید. پس از کشیده شدن راه آهن کویته به زاهدان همزمان با جنگ جهانی اول توسط انگلیس تجارت بین ایران و هند از همین نقطه شروع گردید. و شهر را رونقی صد چندان داد. و در زمان رضا شاه به پیشنهاد تیمسار امان الله جهانبانی به اسم زاهدان تغییر نام داد. این شهر دارای سه بخش  به نامهای مرکزی میرجاوه و نصرت آباد و 6 دهستان به نامهای انده با وسعت 1190 لادیز 2427 شورو 2730 حرمک 4438 کورین 8193 حومه 937 کیلومتر مربع است . سه نقطه شهری آن زاهدان میرجاوه و نصرت آباد هستند. از نقاط توریستی و دیدنی آن منطقه لادیز متعلق به دوره پارینه سنگی قلعه لادیز غار و آبشار لادیز پارک ملت زاهدان مجتمع تفریحی براسان باغ خانواده موزه مردم شناسی کتابخانه پروفسور کامبوزیا ساختمانهای قدیمی پست و دادگستری با معماری سبک هندی مسجد مکی بزرگترین مسجد اهل سنت در ایران  مسجد جامع و مساجد ریبای دیگرچهارراه رسولی و دیگر نقاط دیدنی هستند.

شهرستان زاهدان به علت موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن بر سر شاهراههای پاکستان ، هند ، افغانستان ، و استانهای کرمان ، هرمزگان و دیگر شهرهای بلوچستان و همچنین وجود فرودگاه بین المللی و راه آهن و داشتن مراکز آموزش عالی از قبیل دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشگاه تربیت معلم دخترانو پسران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، دانشکده پزشکی ، مدرسه عالی بهداشت ، دانشسرای عالی ، انستیتو تکنولوژی ، دانشگاه علمی و کاربردیو دهها دانشکده بزرگ و کوچک دیگر به عنوان مرکز استان شناخته شده است و یکی از 10 کلان شهر جمهوری اسلامی ایران است و مهمترین شهر استان به شمار می رود .بیشتر مردم شهر زاهدان از ایل بلوچ ، مخصوصا طوایف«ریگی» ، «نارویی» ، «شه بخش» ، «براهویی» و «گرگیچ» هستند ، اما عده ای از مردم زابل ، بیرجند ،بم وکرمان نیز در این شهرستان به سر می برند . مردم این شهرستان از نژاد آریایی هاهستند و به زبان فارسی با گویش بلوچی سرحدی سخن می گویند .قالی بافی ، سوزن دوزی و حصیر بافی مهمترین صنایع دستی این منطقه به شمارمی آیند . قالی های این شهرستان که با طرح بلوچ و دارای نقش های مودخانی گلدار و گل میان هستند ؛ بعد از خرما دومین محصول صادراتی زاهدان به شمار می رود . گلیم و جاجیم نیز در این منطقه با طرح بلوچ بافته می شوند . سوزن دوزی از صنایع رایج منطقه محسوب می شود و هر زن بلوچ دست کم یک بار سوزن دوزی می کند و این هنر از مادران به دختران به ارث میرسد . از مهمترین فراورده های سوزندوزی در زاهدان می توان به دوخت لباسهای بلوچی ، دستمال سفره و آباژور کهمورد مصرف مردم زاهدان و مناطق مجاور هستند یاد کرد .پل محرابی(زرنج) ، قلعه سام ، مسجد شاه علی ، زیارتگاه ملک سیاه ، شهر باستانی زرنج ، کاروانسرای رباط شور گز ، منار سکوت(دخمه های زردتشتی) ،پیشاوران ، مسجد زرنج ، بیمارستان زرنج ، مصلای زرنج ، قلعه فتح ، قلعه گاوک ، قلعه کوهک و تخته پل از جمله مکانهای دیدنی و تاریخی شهرستان زاهدان به شمار می آیند .شهرستان زاهدان یکی از شهرهای جدید و تازه تاسیس استان است که قدمت آن به کمتر از 100 سال می رسد که به علت قرار گرفتن بر سر شاهراه هند ، پاکستان ، بلوچستان ، خراسان و کرمان به سرعت گسترش یافت به طوری که در کمتر از صد سال جنان پیشرفتی کرد که جزو 10 کلان شهر کشور قرار گرفت . محوطه اسلامی زاهدان کهنه در 27 کیلومتری جنوب شرقی زابل و در شمال حوزه زهک سیستانواقع شده است . بقایای این شهر از 5 قسمت مجزا به نامهای قلعه ، ارگ اول ، ارگدوم ، شارستان و ربض تشکیل گردیده . غیر از ربض که فاقد حصار است ، هر یک از دیگر بخش های این محوطه عظیم با حصاری قطور و برج های مستحکم خشتیمحصور شده اند . زاهدان کهنه یکی از بزرگترین شهرهای ایران در سده های میانهاسلامی است که فقط وسعت مجموعه قلعه ، ارگ و شارستان محصور آن به حدود 325 هکتار می رسد . زاهدان کهنه یا شهر سیستان بنابر تحقیق آنوبانینی در اوایل قرن پنجم هجری و پس از آنکه شهر زرنگ اعتبار سیاسی و نقش مرکزی خود را از دست داد بنیاد نهاده شد و تا زمان حمله تیمور گورکانی در سال 782 هجری بدون وقفه دارالحکومه سیستان بوده است . نام اصلی این محوطه ی باستانی شهر سیستان بوده و زاهدان نامیاست که بعد از حمله تیمور لنگ به این شهر تاریخی داده شده است . هنگامی که تیمور لنگ شهر سیستان را که دارالحکومه بوده است ، تصرف کرده مطابق عادت خویش هنرمندان ، دانشمندان ، صنعتگران ، عرفا و زهاد را از دیگر مردم جدا کرد وآنها را به جان امان داد مشروط بر آنکه آنها نیز به زادگاه او در سمرقند رفته ، باقیعمر خود را صرف خدمت به آبادانی آن ناحیه بکنند . در این بین 44 تن از عرفا و زهاد از این بخشش مشروط تیمور استقبال نکردند و مردن در زادگاه خویش را به رفتن درسرزمین دشمن ترجیح دادند . تیمور که این جسارت و سرسختی را دید برآشفت و دستور داد همه آن 44 تن را از دم تیغ گذرانده و در یک گور دسته جمعی دفن کنند . از آن پس تا کنون مردم این شهر به پاس احترامی که برای آن 44 پیر قایل بودند نام این شهر که مدفن آن بزرگواران بود ، «زاهدان» گذاشتند .شهر سیستان یا زاهدان کهنه در مقابل تیمور لنگ سر تسلیم فرود آورد و در حمله وحشیانه تیمور لنگ در سال 785 هجری تخریب شد .تیمور در یکی از سبعانه ترین کشتارهای تاریخ دو هزار نفر از مردم سیستان را زنده زنده درون جرز دیوار گذارد و دیوار را اندود و سپس با حمله شاهرخ تیموری در سال 811 هجری که با خرابی سده های سیستان همراه بود ، به تباهی کشیده شد و از آن پس شهر سیستان یا زاهدان کهنه برای همیشه در بستر تاریخ خفته ماند .
شهرستان خاش
نوشته شده در 11 / 8 / 1394
بازدید : 1526
نویسنده : محمد بلوچ

شهرستان خاش با مساحت 21153 کیلومتر مربع 12 درصد خاک بلوچستان را تشکیل داده و تا زاهدان 176 کیلومتر فاصله دارد. دارای  سه بخش مرکزی نوک آباد و ایرندگان می باشد از نقاط شهری آن خاش نوک آباد و ایرندگان هستند. مهمترین دهستانهای آن عبارتند از سنگان نازیل کارواندر افضل آباد کوشه تمندان گوهر شهر ده قلعه و اسکل آباد . جمعیت ان بالغ بر 130000 نفر است که بیش از 40000 نفر آنها در شهر خاش ساکن هستند.خاش خوش آب و هواترین نقطه بلوچستان بوده و زمین های کشاورزی بسیار حاصلخیزی دارد. گرچه تاریخ اسکان مردم در خاش به قبل از اسلام می رسد ولی نقطه شهری خاش در زمان نادر شاه افشار اهمیت بیشتری یافت. وی با انتصاب یکی از بلوچ های با نفوذ منطقه به نام  میر بایی خان که همسرش از  نوادگان فتحعلی شاه قاجاربود  به حکومت خاش راه زنان را سرکوب کرد . میر بایی خان قلعه ای در خاش بنا نمود که مرکز حکومت وی در سرحد گشت و این باعث ترقی شهر خاش گردید. نقاط دیدنی شهر خاش عبارتند از: کوه تفتان یا کوه چهل تن  بزرگترین آتفشان نیمه فعال ایران با ارتفاع 4042 مترکه در فاصله 50 کیلومتری شمال شرق خاش واقع شده است و گاز و بخار از دهانه آن متصاعد می شود که در اطراف دهانه مقادیر زیادی گوگرد وجود دارد و سالانه بیش از 20000 ورزشکار از آن صعود می کنند. دریاچه زیبا و دیدنی سر دریا در بالای قله تفتان قلعه حیدر آباد و کمال آباد و قلعه ناصری مناره مسجد جامع خاش مسجد جامع اهل سنت قبرستان چند هزار ساله هفتاد ملا درخت کهنسال سرو سنگان(میر عمر) درخت کهنسال روستای دهپابید چشمه آبگرم تفتان و دره های سرسبز و زیبای آن چون تمین سنگان تمندان خلبند روپس و.. قلعه میر رضایی در نازیل و نقاط دیدنی بسیار دیگر.
خاش امروزی در نزدیکی شهر قدیمی خاش قرار دارد که تاریخ پیدایش آن به پیش ازحکومت نادرشاه افشار می رسد.خاش به دلیل استقرار در حوزه های مرتفع ونزدیکی به مناطق کوهستانی تفتان نسبت به شهرهای مجاور از آب و هوای بهتری برخوردار است ، به همین دلیل همواره برای زندگی مورد توجه بوده است. مهمترین دلیل توجه به خاش در آن دوران که نهایتا به تبدیل آن به یک شهر منجر شد ، ایجادقلاع نظامی جهت مبارزه با راهزنان منطقه بوده است که مردم با وجود قلاع نظامی احساس امنیت بیشتری می کردند و این منطقه را برای سکونت ترجیح میدادند .پس از قتل نادرشاه افشار ، هیاتی انگلیسی مسؤل ساخت ابنیه ای در منطقهشدند و این ناحیه به آرامی چهره ی یک شهر را پیدا کرد .صنعت سوزن دوزی خاص این منطقه بوده و به عنوان مهمترین صنعت دستی منطقه به شمار می رود . اقتصاد شهرستان خاش همانند دیگر مناطق بلوچستان بر دامداری و کشاورزی استوار بوده . روغن ، پشم و کرک از صادرات این منطقه به شمار می رود .شاید جالب ترین چیزی که در این شهرستان نظر شما را به خود جلب کند ؛ وضعیت پوشش مردم ، به خصوص زنان است . تنوع و زیبایی خیره کننده ای در پوشش زنان این منطقه و به خصوص این شهر وجود دارد . مردم از سراسر استان به شهر خاشمی آیند تا لباس های بلوچی خود را از شهر خاش تامین کنند که این امر شهر خاش را به بزرگترین محل خرید و فروش لباس های بلوچی تبدیل کرده است . انواعمدلهای لباسهای بلوچی در خاش ظهور می کنند و در سراسر استان رایج می شوند باید به دستان هنرمند زنان خاشی افتحار کرد .شاید در تمام شهر خاش دو نفر را نیابید که لباسهای همرنگ و هم شکل پوشیده باشند .آنقدر پارچه های رنگی زیبا همراه با پولک و سکه و سوزن دوزی می بینید که مدتها تصاویر آن بر ذهن شما باقی خواهد ماند
تفتان یک کوه آتشفشانی نیمه خاموش فرسایش شده در منطقه جنوب شرقی ایران (سیستان و بلوچستان) می‌باشد. ارتفاع این قله از سطح آب های آزاد در حدود چهار هزار متر می‌باشد و بلندترین قله در منطقه جنوب شرقی ایران است. نزدیکترین شهر به تفتان خاش نام دارد.* تفتان در زبان پارسی به معنای : مکان حرارت
ثبت سایت در موتورهای جستجوگر
نوشته شده در 11 / 8 / 1394
بازدید : 1017
نویسنده : محمد بلوچ

سيستم ثبت سايت در 150 موتور جستجوگر

 

                                                                

 
ثبت سایت در موتورهای جستجوگر
نوشته شده در 11 / 8 / 1394
بازدید : 1102
نویسنده : محمد بلوچ

Free Website URL Submission - Submit Google, Yahoo, Bing (MSN)

Recommend Submit Express on Google+ Add Submit Express to Your Professional LinkedIn Profile Follow Submit Express on Twitter Become a Fan of Submit Express on Facebook SEO News
 
1-877-737-3083 (Outside USA) 818-567-3030
 

Free Website Submission

Our submission script will submit your website URL to 70+ top search engines for free, including Google.

 

Search Engines List and Details

 

Before you submit to the search engines, Click here to make sure you are using the right keywords within your meta tags. Then make sure that you take advantage of our free META Tag Generator for best placement. Please do not submit your URL more than once a month. Multiple submissions of the same URL to some search engines could be considered spamming and therefore may ban you from being listed.

 

  • Submit the main page of your site only. The rest of your site will be crawled by the search engines.
  • Only 5 submissions in every 24 hours period are allowed.

 

URL *
Email *
Name *
Business Phone *
Country *

please type in the exact letters as seen in the image on the left handside

   
Newsletter Submit Express Newsletter. Search engine news and promotion tips and tricks.
Web Design Contact me regarding a new professional web design.
Freebies Save Money. Bargain Hunters Newsletter! *Confirm the request in your email to start receiving.
Search Engine Journal Subscribe for the latest updates and tips in search marketing.
   
 

You agree to our Terms & Policies by completing this submission.

 

IMPORTANT SUBMISSION ADVICE

We have been reviewing the websites submitted to our site and we found that more than 90% of them have some sort of problem that affects their rankings in the search engines. We offer site review and advice with our Premium Search Engine Submission Service or let us offer you a full Search Engine Optimization Service and get you top rankings in major search engines.

 

 
 
 

:: برچسب‌ها: ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر#ثبت سایت در موتورهای جستجوگر# ,سرزمین سرحد بلوچستان
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1575
نویسنده : محمد بلوچ

سرحد فلات خشک و مرتفعی دربلوچستان ایران است که به وسیله تشکیلات رسوبی،برونزدهای آتشفشانی و دره‌هایی با ابعاد مختلف بریده شده‌است. بزرگ‌ترین این دره‌ها، دره خاش است. منظر توپوگرافیکی غالب ناحیه کوه تفتان است که آتشفشانی نیمه فعال می‌باشد. ارتفاع زیاد سبب اعتدال ناحیه می‌شود، با این حال، اقلیم آن در تابستان‌ها گرم و خشک و در زمستان‌ها سرد و در هرماه با بارندگی است که متوسط بارندگی آن ۲۷۸ میلی متر در سال می‌باشد.[۱]

تاریخچه

این ناحیه مرزی، از دوران صفویان و پس از آن دارای سیستم ناحیه ایِ سنتی مبتنی بر دادوستد نابرابر میان کشاورزان واحدهای محلی و گروه قومی غالب ناحیه (کردها) بوده‌است که خراجی را به عنوان تضمین دسترسیِ کشاورزان به زمین جمع آوری می‌کردند. سازمان بندیِ ناحیه بستگی به رشد و توسعه داخلیِ کردها به عنوان گروه غالب سرحد داشت که قلمرو این سیستم ناحیه‌ای تا زمان برقراری حکومت متمرکز تغییراتی را پذیرفته‌است.[۱]

سده‌های اخیر

در سده‌های اخیر سیاست‌های ویژه حکومت مرکزی در واگذاری اختیار به اقوام محلی جهت مرزبانی، همکاریِ ناحیه ایِ کردها با سایر اقوام، شمار و انسجام داخلیِ کردها و ارتباط کردها با حکومت مرکزی از عوامل مؤثر در توسعه سیستم ناحیه سنتی بوده ولی امروزه گسترش حکومت متمرکز به ازهم‌گسستن آن سامانه انجامیده و سیستم اقتصادی - سیاسیِ ناحیه را دگرگون کرده‌است.[۱]

مناطق سرحد

ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ،ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺵ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻣﮑﺮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ
سرزمین مکران بلوچستان
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1799
نویسنده : محمد بلوچ

مُکران یا مکوران، از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عمان از رأس‌الکوه در غربجاسک تا لاس بلا در جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده‌است.[۱] در بعضی منابع اروپایی قرن‌های ۱۶ تا ۱۸ از ایالت مکران نام برده شده است. در دوره های مختلف تاریخی این منطقه خودمختار و تحت اداره خوانین محلی بوده است که گاهی خود را رعایای دولت ایران می‌نامیدند. امپراتوری بریتانیا در قرن هیجده این منطقه را جزو هند و مستعمره بریتانیا نمود. امروزه در هند و در پاکستان شهرهایی بنام مکران وجود دارد. مکران در دوره های مختلف تاریخی بخشی از قلمرو ایران بوده است. مکران در نوشته‌های مسالک و ممالک و التقویم اقلیم دوم و از کرمان تا رود مهران (ایندوس) نامیده شده است.[۱](سفرنامه مارکوپلو نیز مکران را شرح داده است.) در بعضی اسناد و نقشه‌های تاریخی اروپایی و بعضی نوشته‌های عربی دریای عرب امروزی نیز بحر مکرانبیان شده است.[۲]کوه‌های خشک و بایر کرانه‌های مکران از دید جغرافیای طبیعی دنباله کویر است، که تا آنجا گسترش یافته. گویا در در سده‌های میانه این سرزمین از آنچه اکنون دیده می‌شود، حاصلخیزتر بوده ولی هیچگاه از دید دارایی دارای اهمیت نبوده‌است. جغرافی‌نویسان پیشین اسامی بسیاری از شهرهای مکران را در کتاب‌های خود ثبت نموده‌اند ولی هیچکدام به طور گسترده از آن شهرها یاد نکرده‌اند. مهمترین درآمد مکران از نیشکر و یک گونه شکر سفید موسوم به پانیذ بوده‌است که از آنجا به سرزمین‌های مجاور صادر می‌گردیده.[۲] مکران تقریباً شامل تمام بلوچستان ایران و پاکستان و بخشی از استان هرمزگان فعلی می شده است بلوچستان در کتیبه‌های میخی داریوش هخامنشی در بیستون و تخت جمشید، «ماکا» یا ماکه (maka) [ساتراپ] چهاردهم بوده است. در زمان ساسانیان کوسون می‌گفتند.

بن و ریشه

در مورد ریشه مکران دیدگاههای بسیار مختلفی وجود دارد:مکران با فتحه - کسره و ضمه روی "م " تلفط شده است (MAKORAN- Mecran= Makran) اما تلفظ رایج تر آن فتحه روی" م" است بصورت Makran. اعراب و بلوچها آنرا مکوران تلفظ می‌کنند. عده‌ای آنرا تغییر یافته مگان می دانند اما جغرافی نویسان مسلمان آنرا تغییر یافته مهی خوران دانسته اندو بنظر می‌رسد عبارت مهیخوران (ماهی خوران)Mahikoran بصورت مکران لاتین شده باشد..[۳] بعضی نیز نام مکران با نام این منطقه در زبان سومریان و زبان بابلی نخستین یعنی «مگان» همریشه دانسته‌اند.[۴] به باور فرای مکران از نام قوم میکوی گرفته شده‌است. و به معنی کرانه مکا است. این ریشه یابی‌ها نیاز به بررسی علمی تری دارد. با توجه به نامهای جعرافیایی مانند میش مهی در منطقه احتمال اینکه مهی خوران به مکوران و مکران تبدیل شده باشد دور از واقعیت نیست. زیرا مگان و مکا Maketa در واقع در سواحل عمان قرار داشته‌اند همانطور که اومانای تاریخی نیز در ساحل پارس قرار داشته و یا دو شهر عمانا وجود داشته یکی در ساحل پارس و دیگری در عمان فعلی.(نگاه شود به پلینی ۵۰م.)استاد بارتولد در وجه نام‌گذاری می‌نویسید:از قرار معلوم آرین‌ها، منطقه ساحلی را بعد از کرمان تصرف کرده‌اند و ظاهراً این ولایت، نام یونانی خود گدروسیا - گدروزیا را از نام آن شعبه از ملت ایران که هرودوت «دروسیاپوی» نامیده، گرفته است. اسم کنونی ولایت - که مکران است - اسمی نیست که قومی از اقوام آرین، روی این خطه گذاشته باشد. به عقیده علما، کلمه مکران مشتق از نام یک قوم دراوی [دراویدی] است که یونانی‌ها «ماکای» یا «موکای» می‌گفتند و در کتیبه‌های میخی «ماکا» و «ماسیا» خوانده می‌شود. در کتاب بیزانسی - که از جغرافی‌نویسان یونان است - اسم ولایت به شکل «ماکاره‌نه» دیده می‌شود.»به عقیده هولدیچ، جهانگرد انگلیسی:سایکس می‌نویسد:«در ایام سلطنت اسکندر مقدونی، مکران را به واسطه قرب جوار دریا، ایکتیوفاجی یا ماهی‌خوران و ناحیه مشرف به داخله کشور را گدروسیا می‌نامیدند.» یونانیان «اراباه» نیز می‌گفتند. زیر نئارک دریاسالار اسکندر مقدونی - که به سال ۳۳۶ ق. م. با کشتی‌های تحت فرماندهی خود از مصب رود سند گذشته و به سواحل مکران و تنگه هرمز رسیده است - می‌گوید: «اوایل آبان ماه (مطابق با دوم اکتبر ۳۳۶ ق. م.، مصادف با سال یازدهم سلطنت اسکندر) سفر تاریخی خود را شروع کردم. اوایل آذر ماه همان سال به سواحل اراباه (نام یونانی بلوچستان) رسیدیم.»برخی اعتقاد دارند که مگا و آموگا یعنی قایقرانان و پارسو نیز معنی قایقران می‌دهد و شاید نام دریای پارس نیز به کلمه پارسو مرتبط باشد. بنا بر این "مکوران" شاید مرتبط با قایقرانان باشد.برخی بر این باورند که در گذشته‌های بسیار دور در سرزمین بلوچستان باتلاق وجود داشته است و ارانیا یا ایرنیا در زبان سانسکریت به معنی «باتلاق» است و از ترکیب این واژه با مکه تلفظی پدید آمده که به مرور زمان به مکران «سرزمین باتلاق‌ها» اطلاق شده است.[۳]در حوالی سند، مکران را با کاف مفتوح تلفظ می‌کنند. از این رو می‌توان گفت که مکران مرکب از دو کلمه ران (باتلاق) و مکا است.نظری دیگر بر این باور است که مکران به مچه گیران پیوند دارد زیرا " مچه" نوعی تمساح ویژه بلوچستان است. در فارسی بزمچه معمولاً به مارمولک و یک نوع خزنده شبیه کروکودیل می گویند که دارای زبان نیش گونه بسیار درازی است.یاقوت حموی (۵۷۴ - ۶۲۶ ه ق) جغرافی‌دان و تاریخ‌نویس مشهور در کتاب معجم البلدان در باب حرف میم در مورد دلیل نامگذاری مکران به این نام چنین می نویسد : « همانگونه که ذکر شد ، سیره نویسان می گویند که : مکران به نام مکران بن فارک بن سام بن نوح علیه السلام نامگذاری شده است زیرا او به این منطقه آمده و در آنجا سکنی گزیده است.» ( ج 5 ص 180 باب حرف میم چاب دارالصادر بیروت ) . [۴]به هر حال قرن‌ها سرزمین کنونی بلوچستان، مکران نامیده می‌شده است. جهانگردان عرب نیز به نام مکران یا مکوران از این منطقه یاد کرده‌اند. نویسندگان قرون سیزده، تا پانزده میلادی غالباً، کلمه کیج (کوچ) و مکران را استعمال می‌کردند و به همین جهت مارکوپولو ولایت مربور را کسمه‌کوران نامیده است. ریچارد فرای می‌گوید: «بی‌شک مردم بلوچ ایرانی که نام خود را به سرزمین پهناوری داده‌اند که میان رود سند و خلیج فارس در یک سو و اقیانوس هند و شهرهای ایرانی کرمانو بم و شهرهای افغانی فراه و قندهار در دو سوی دیگر واقع است، پیش از سده یازدهم پس از میلاد به این قسمت نیامده بودند.»برخی بر این باورند که در قدیم، بلوچ‌ها در ارتفاعات گیلان زندگی می‌کرده‌اند و پیش از هجوم اعراب به ایران، به مکران و بلوچستان مهاجرت کرده‌اند و از این زمان است که کلمه بلوچستان از نام این قوم گرفته شده و در نام‌گذاری این سرزمین به کار رفته است. به هر حال تنوع دیدگاهها در مورد ریشه نام از اهمیت و کاربرد چندین قرن آن در متن‌ها نمی‌کاهد.
هرودوت (مورخ یونانی ۴۸۴ تا ۴۲۵ ق. م) در کتاب سوم تاریخ خود تعداد۲۰ ساتراپی (استان) برای حکومت هخامنشی برشمرده‌است که چهاردهمین استان مکا یا مکران است با مردمی غیر آریایی. هرودوت سه قوم غیر ایرانی را ساکن این قسمت می‌داند که عبارتند از:قوم میکوی که به باور فرای مکران از نام آنها گرفته شده‌است. و به معنی کرانه مکا است.قوم اوتیوئی یا یوتی که به باور فرای می‌تواند نیاکان جوتها باشند که نباید آنها را با لوریان و جتها اشتباه گرفت.پاریکانویی که به نظر فرای نام خویش را به باریز داده‌است. باریزی که در کتابهای جغرافیدانان مسلمان از آن یاد شده‌است و هم نام رشته‌کوهی در کرمان میان بم و جیرفت است.برپایه نظر هردوت در این سرزمین بزرگ یعنی چهاردهمین استان هخامنشیان علاوه بر سکنه بلوچستان کنونی زرنگیان نیز می‌زیسته‌اند یعنی دو سرزمین سیستان و بلوچستان در یک استان بوده‌اند. از هردوت که بگذریم در سنگ‌نوشته‌های روزگار هخامنشی نیز نام این سرزمین مکه یا مکران آمده‌است در کتیبه بیستون که یکی از بزرگترین کتیبه‌های تاریخ است و در ۴۰ کیلومتری شرق کرمانشاه واقع است داریوش اول شاهنشاه هخامنشی(۵۲۱تا ۴۸۶ ق. م) سرزمین مکا یا مکران را یکی از ۲۳ ایالت شاهنشاهی خود نامیده‌است. علاوه بر آن نام مکران در کتیبه شوش و نقش رستم نیز آمده‌است. در آرامگاه داریوش هخامنشی در نقش رستم پشت سر نگاره داریوش سنگ‌نبشته‌ای که به شدت آسیب دیده‌است قرار دارد در این سنگ‌نبشته داریوش از اقوام زیر چیرگی خود نام برده‌است که عبارتند از پارسی‌ها، مادی‌ها، عیلامی‌ها، پارتی‌ها، آریایی‌ها، بلخی‌ها، سعدی‌ها، خوارزمی‌ها، زرنگی‌ها، اسه گرده‌ها، گنداری‌ها، هندی‌ها، سکای‌های هوم خوار، تیز خود، آشوری‌ها ٬مصری‌ها، ارمنی‌ها، کاپادوکی‌ها، ایونی‌ها، سکاهای آنسوی دریا، تراکیه‌ای‌ها، ایونی‌های کلاه لاک‌پشتی، لیبیایی‌ها ٬حبشی‌ها، مکرانی‌ها، و کاری‌ها.داریوش در این سنگ‌نوشته می‌گوید: «اهورامزدا چون این سرزمین را آشفته دید آن را به من ارزانی داشت من شاه هستم اگر می‌خواهی بدانی که کدام کشورهایی که داریوش شاه داشت پیکرها را ببین که تخت مرا می‌برند آنگاه پی خواهی برد. آنگاه برایت روشن خواهد شد که نیزه مرد پارسی دور رفته‌است.»در این نگاره داریوش بر سکویی ایستاده که حاشیه آن با تصویر شیرهای افسانه‌ای تزئین شده‌است. سکویی که داریوش بر آن ایستاده بر دوش نمایندگان سی کشور است که یکی از آنها از مکران یا مکه‌است. پس از داریوش بزرگ پسرش خشایارشا نام مکران را در یکی ازسنگ نوشته‌های خویش آورده‌است. [۵] در مورد نام بلوچستان در زمان هخامنشیان می‌توان گفت که پادشاهان هخامنشی این سرزمین را مکا یا مک خوانده‌اند ولی نویسندگان یونانی آن را گدروزیا یاد کرده‌اند. نام دیگر بلوچستان فرای عنوان همان «رخج» است که در سنگ‌نبشته‌های هخامنشی آمده‌است و ظاهراً بلوچستان شمالی و نقاطی از جنوب افغانستان را شامل می‌شود.در دوره ساسانیان نیز اطلاعات ناچیزی در خصوص منطقه سجستان و مکران وجود دارد.

مکران در دوره صفویه و قاجارویرایش

از دوره اسلامی اطلاعات نسبتاً بیشتری در خصوص سجستان - سیستان و مکران وحود دارد. تمامی ایالت مکران در دوره صفویه و قاجار تا سالهای 1850 بخشی از سرزمین ایران بوده است. از این دوره نقشه هایی به زبان فرانسه و انگلیسی وجود دارد که ایالت مکران را بخشی از قلمرو ایران نشان می دهد همچنین بعضی منابع عربی و اسلامی دریای ساحل مکران را با نام دریای مکران معرفی کرده اند که امروزه با نامدریای عرب نامیده می شود.
فرهنگ بلوچستان
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1553
نویسنده : محمد بلوچ

اقشار ، اقوام ، گروه های متعدد زبانی و فرهنگی ، اقلیت های مذهبی و غیر مذهبی ، گروه های متنوع جماعتی و … این ترکیب را شکل می دهند . بخش قابل توجهی از این موزاییک فرهنگی به گروه های قومی –آذری ها ، کردها ، لرها ، ترکمن ها ، طالش ها ، مازندرانی ها ، گیلک ها ، عرب ها و بالاخره بلوچ ها- اختصاص دارد . تفریبا در همه جای ایران می توان وجود این اقوام را مشاهده کرد . تمام گروه های قومی در عین حال که با حضورشان در کنار یکدیگر به حفظ وحدت و یکپارچگی عمومی جامعه مدد می رسانند در عین حال با برخورداری از ویژگی ها و نمادهای خاص فرهنگی شان چون تاریخ ، جغرافیای محل سکونت ، آداب و رسوم ، لباس ، خوراک ، موسیقی و زبان ، تنوع فرهنگی ایرانی را شکل داده و غنا می بخشند .بلوچ ها یکی از این هویت ها هستند . آن ها کمتر شناخته شده اند و در قیاس با دیگر اقوام ایرانی جامعه ای محروم و نابرخوردار تعریف می شوند . بلوچ های ایرانی در استان سیستان و بلوچستان و به طور مشخص تر در بخش بلوچستان ایران زندگی می کنند .بلوچستان با مسایل عدیده ای از جمله مشکلات اجتماعی و اقتصادی روبرو بوده و هست . افزایش جمعیت ، بیسوادی ، بیکاری و عدم اشتغال ، نابرخورداری از امکانات زیربنایی چون بهداشت ، آموزش ، ورزش و تفریح ، ضعف بخش های اقتصادی نظیر صنعت ، کشاورزی و دامپروری ، نیز موقعیت بد جغرافیایی و اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی ، هوای گرم وخشک ، بارندگی ضعیف و نیز گسستگی فضایی-طبیعی با مراکز اصلی نظیر پایتخت ، شمال و غرب کشور آن ها را در حاشیه قرار داده و عملا سبب گسستگی فرهنگی  و اقتصادی این بخش با سایر نواحی کشور می شود .فقر فرهنگی شدید جامعه که ریشه در ساختار ایلی-عشیره ای دارد و نیز همسایگی با کشورهای محرومی چون افغانستان و پاکستان ، مساله ناامنی مرزهای شرقی ایران ، رفت و آمد سهل الوصول افغانی ها و در نتیجه قاچاق مواد مخدر و نیز اعتیاد از دیگر مشکلات جدی این منطقه محسوب می شود . بلوچ‌ها در مقایسه با دیگر اقوام ایرانی جامعه‌ای کاملاً منزوی هستند. آنها بیشتر از ارتباط درونی تمایل به برقراری ارتباط بیرونی دارند حتی خویشاوندی آنهاصرفا بر اساس «ازدواج درون قومی» انجام می‌شود. با این وجود بلوچستان ایران مهد حضور بلوچ ها است که به همراه دیگر اقوام کشورمان هویت ایرانی را بازنمایی و معرف حضور می سازند .تاریخچه قوم بلوچ:      قوم بلوچ هم‌چون دیگر اقوام ایرانی بخشی از هویت ایرانی محسوب می‌شود. البته بعد مسافت و دوری از مرکز، منطقه بلوچستان ایران را تا حدی غریب و ناشناخته نگه داشته است . منابع و شواهد نشان می‌دهد که بلوچ‌ها پیش از ظهور اسلام در بلوچستان حضور نداشته‌اند. آنها تبار آریائی داشته به احتمال خیلی قوی ساکن شمال ایران – کوه‌های البرز و دریای خزر – بوده‌اند. آن‌ها سال‌ها در ارتش ایران باستان نقش داشته و سرانجام احتمالاً در زمان خسرو انوشیروان، از شمال به کوه‌های کرمان کوچانده شدند. علاوه بر این‌ها زبان، شعر، موسیقی و اعتقادات و باورهای آنان نشانگر ویژگی‌های مشترک فرهنگی این قوم با دیگر اقوام است.    شواهد نشان می‌دهد که در زمان حکومت هخامنشیان، داریوش دو منطقه سند و پنجاب را از راه بلوچستان تسخیر کرد.  پس از هخامنشیان اسکندر مقدونی بعد از تسخیر این دو جلگه و اطراف رود سند از طریق جنوب ایران و بلوچستان به مرکز بازگشت. در این سفر او در مکران – بلوچستان ساحلی – با طوایف ساکن در آن جا روبرو شد.     در زمان اشکانیان نیز بلوچستان (که قسمت‌های شمالی بلوچستان ایران و پاکستان کنونی را دربرمی‌گرفته است) به عنوان قلمروئی مستقل شناخته می‌شد البته این منطقه به دست شاهان محلی اداره شده و تنها تسلط کلی پادشاهان اشکانی بر آن وجود داشت.  با روی کار آمدن ساسانیان تسلط این خاندان بر بلوچستان محقق گردید و بدین ترتیب در طول عصر ساسانی بلوچستان بخشی از قلمرو امپراطوری ایران محسوب شد.     پیش از دوره تاریخی یعنی پیش از ورود آریائی‌ها به ایران، ساکنین بلوچستان به احتمال قوی «دراویدیان» بوده‌اند که یکی از نژادهای ساکن هند پیش از ورود مهاجرین آریائی‌ها هستند  و پس از ورود آریائی‌ها به ایران نیز تا مدت‌ها در بلوچستان هم‌چنان غیر آریائی‌ها و احتمالاً دراویدیان که همان «براهوئیان» هستند ساکن بوده‌اند.  نام بلوچستان تنها زمانی به این منطقه داده شد که قبائلی به نام بلوچ از درون ایران وارد سرزمین مذکور شدند. بنا به روایات بلوچ‌ها که مردمانی فطرتاً شجاع و پربنیه بودند که اصلاً به همین دلیل شجاعت و قابلیت جنگی‌شان به عنوان مرزبانان ایران در شمال گماشته شده بودند، از نواحی کناره‌های دریای خزر به کوه‌های کرمان کوچانیده شدند ولی از زمان دقیق و دلیل این کوچ اطلاع موثقی در دست نیست.  اما در کتاب‌ها چنین آمده است که خسرو انوشیروان افرادی که بنیه طبیعی قوی داشته را در نواحی سرحدی استقرار می‌داد تا حملات دشمنان خارجی را دفع کنند.     به هر روی با حمله اعراب مسلمان به ایران، از وجود بلوچ‌ها در کوه‌های کرمان آگاه می‌شویم و پس از حمله آن‌ها و شکست والی کرمان، عده‌ای از مردم کرمان به مکران و سیستان مهاجرت می‌کنند که احتمالاً برخی از این مهاجرین بلوچ‌ها بوده‌اند.  به نظر می‌رسد آخرین حضور تاریخی بلوچ‌ها در کرمان به حکومت سلطان محمود غزنوی بازمی‌گردد. این قوم در سال 193 هجری قمری به دست پسر سلطان مسعود به دلیل اقدام به غارت و راهزنی در منطقه تنبیه شد و پس از شکست در جنگ باقیمانده ایشان به سیستان مهاجرت کردند.  ظاهراً در دوران حکومت سلجوقیان و پس از حمله مغول، مهاجرت گسترده بلوچ‌ها از جنوب و جنوب شرق ایران در مسیر سند و پنجاب در پاکستان کنونی آغاز شد. «لرد کرزن» آورده است که احتمالاً پس از تسخیر بلوچستان توسط نادرشاه افشار (1160-1100 ه.ق) این ناحیه به بلوچستان موسوم شد. «در مورد ریشه قومی بلوچ‌ها اجماع نظر وجود ندارد. دو نظریه محور بحث‌های موجود است. نظریه ریشه ایرانی (آریائی)، نظریه ریشه عربی. در گذشته انتساب بلوچ‌ها به عرب‌ها و انتصاب به حمزه عموی پیامبر اسلام (ص) مایه غرور آن‌ها بود… اما نخبگان حاضر بلوچ این انتساب را معتبر نمی‌دانند و معتقدند که فاقد مستندات تاریخی است». بر طبق نقطه نظرات «کارینا جهانی»  نیز تاریخ بلوچ یک تاریخ ناشناخته است. وی می‌گوید بنابر دیدگاه برخی از بلوچ‌ها آن‌ها از اعرابی هستند که از ناحیه Aleppo  در سوریه مهاجرت کرده و وارد ایران می‌شوند. اما احتمال دیگر (قبلاً اشاره شد) خانه اصلی یا موطن اولیه بلوچ‌ها را نواحی مرکزی دریای کاسپین (خزر) معرفی کرده است، یعنی آن‌ها در حوزه‌هائی از جنوب غربی گیلان و دریای مازندران به صورت قبلیه‌ای زندگی می‌کرده‌اند سپس آن‌ها به طرف شرق و جنوب شرقی ایران یعنی کرمان، خراسان، سیستان و مکران مهاجرت کرده و در قرن‌های 9 و 10 م به این مناطق می‌آیند. تا حال حاضر قدیمی‌ترین منبعی که در آن به واژه «بلوچ» اشاره دارد شاهنامه فردوسی است که در قرن 10 م یعنی 4 هجری به نظم درآمد. فردوسی جنگجویان بلوچ را ستون فقرات سپاه ایران در جنگ علیه تورانیان در دوران کیکاووس و کیخسرو می‌داند. جغرافیای بلوچستان:بلوچستان ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. از لحاظ طبیعی استان شامل دو قسمت جداگانه به نام‌های سیستان و بلوچستان است. «سیستان در شمال استان و نیز در شرق ایران و بلوچستان در جنوب این منطقه واقع شده است».   بلوچستان از شمال به سیستان و افغانستان، از جنوب به دریای عمان، از شرق به پاکستان و از غرب به کرمان در خراسان منتهی می‌گردد.      بلوچستان به چهار بخش تقسیم می‌شود: بخش‌های سرحد، سراوان، بمپور و مکران. ولی از نظر جغرافیای تاریخی شامل دو بخش است: 1- ناحیه شمالی (سرحد) 2- ناحیه جنوبی (مکران).  ساختار سیاسی – اجتماعی سنتی در بلوچستان متأثر از جغرافیای منطقه میان دو بخش شمالی و جنوبی متفاوت است. در حوزه‌های کوهستانی واقع در شمال این منطقه یک ساختار قبیله‌ای وجود دارد. در این ساختار، نحوه معیشت و اقتصاد، شبانی و کوچروی است و اتحاد و ارتباطات قومی از مشخصات بارز آن است در چنین جوامعی تنها یک دشمن قوی از بیرون می‌تواند بر آن‌ها غلبه کرده و قدرت این قبائل را از بین برده و آن‌ها را تضعیف سازد. در بخش‌های جنوبی بلوچستان، اقتصاد کمتر مبتنی بر شبانی و گله‌داری است و بیشتر به سمت کشاورزی متمایل است. در این نوع جامعه، ساختار قبیله‌ای به قدرتمندی ساختار بلوچستان شمال نیست. در اینجا سلسله مراتب در ساختاربندی بیشتر بر اساس مالکیت زمین‌ها شکل می‌گیرد. یعنی آنها که صاحب زمین هستند از احترام و اقتدار بیشتر برخوردارند و آن‌ها که کارگر زمین هستند و زمین‌های کشاورزی را در تملک ندارند قدرتی نداشته و در رده‌های پایین‌تر جای می‌گیرند. در بخش‌های جنوبی بلوچستان یعنی در ساحل مکران، ماهیگری نیز بخشی از درآمد افراد را تأمین می‌کند. موقعیت جغرافیائی بلوچستان به گونه‌ای است که امکان ملاقات بلوچ‌های ایرانی را با چندین مکان دیگر فراهم می‌سازد. از جمله رابطه با هندی‌ها، دریای عمان و مردم عرب زبان (اعراب) و ارتباط با شرق آفریقا. این ارتباطات در قالب روابط تجاری چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی مطرح است و بخشی دیگر به ارتباطات انسانی میان این حوزه‌ها مربوط می‌شود.      «نقاط مختلف بلوچستان به سبب مجاورت با دریا، نزدیکی به دشت لوت و نیز کوهستانی بودن، دارای گونه‌های متفاوت آب و هوائی است. در کرانه‌های دریای عمان گرما شدت زیادی دارد و وجود رطوبت بر ناسازگاری هوا می‌افزاید. در جلگه‌های ایران‌شهر، بمپور، بنت، نیک‌شهر و قصرقند هوا خشک و گرم است و در سرحد به علت وجود ارتفاعات از جمله کوه تفتان هوا معتدل است. در این منطقه به ویژه بر قلل کوه‌ها در برخی سنوات برف نیز می‌بارد. به دلیل چنین وضع جغرافیائی، بلوچستان دو چهره دارد: 1- چهره ویران و مخروبه 2- چهره سرسبز و آبادان».  اما موقعیت نامناسب و سخت شکل غالب جغرافیای منطقه است. مساحت استان سیستان و بلوچستان 187502 کیلومتر مربع یعنی حدود 4/11% از کل مساحت کشور است که از این مقدار 15197 کیلومتر مربع به آن مربوط به سیستان و 172305 کیلومتر مربع مربوط به بلوچستان است. مهم ترین شهرهای بلوچستان عبارتند از : زاهدان ، چابهار ، سراوان ، خاش ، نیک شهر و ایران شهر .جمعیت:    در حال حاضر بنا به آمارهای موجود ، جمعیت  گروه‌های قومی در ایران این گونه گزارش شده است : 51% فارس، 24% آذری، 8% گیلک و مازندرانی، 7% کرد، 3% عرب، 2% لر، 2% بلوچ، 2% ترکمن و 1% بقیه اقوام را شامل می‌شوند.    بنا به مدل فوق، جمعیت بلوچ‌ها و اطلاع دقیقی از جمعیت واقعی بلوچ‌ها در ایران در دست نیست ولی بنا بر شواهد و گفته‌های کارشناسان و پژوهشگرانی که در مورد قومیت بلوچ‌ مطالعه می‌کنند بیش از 5/1 میلیون بلوچ در ایران زندگی می‌کند. این تعداد عمدتاً در بلوچستان استان سیستان و بلوچستان یعنی در زاهدان، ایران‌شهر، خاش، سراوان، نیک‌شهر و بندر چابهار و توابع و روستاهای مربوط به آن‌ها ساکن هستند.  و مابقی در دیگر مناطق ایران – جنوب و شمال شرقی استان خراسان، (سرخس و جام) گرگان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان پراکنده‌اند.  تعداد دیگری از بلوچ‌های ایرانی در خارج از مرزها عمدتاً در کشورهای همسایه در تردد بوده و یا ساکن هستند از جمله برخی از آن‌ها در پاکستان به سر می‌برند واصلاً بیشترین رفت و آمد بلوچ‌ها به بلوچستان پاکستان می‌باشد. عده‌ای دیگر در شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس به عنوان کارگر مهاجر و برخی دیگر در ترکمنستان و آسیای مرکزی زندگی می‌کنند.  در مجموع بلوچستان ایران پس از بلوچستان پاکستان پرجمعیت‌ ترین منطقه بلوچ‌نشین جهان است. اما این جمعیت در قیاس با جمعیت کل کشور ایران خیلی محدود می باشد گرچه استان سیستان و بلوچستان پس از استان کرمان بزرگترین استان کشور است اما پراکندگی جمعیت در آن بسیار پایین است. یعنی 8/2% از کل جمعیت کشور در این استان ساکن هستند.  زبان:    بی‌شک مهمترین و اساسی‌ترین اشتراک بلوچ‌ها با سرزمین مادری همانا زبان است. زبان بلوچی از نوع زبان‌های ایرانی غربی و از ریشه هند و اروپائی است.  زبان هندواروپائی شامل زبان‌های بلوچی، کردی، فارسی، پشتو، دری، تاجیک، بلوچی و استیان (Ossetian)  است.  زبان بلوچی گرچه مربوط به شمال غربی و غرب ایران است اما امروزه در گوشه جنوب شرقی ایران به آن سخن می‌گویند  که خود می‌تواند تأئیدی باشد بر نظریه آنان که مبدأ اصلی بلوچ‌ها را در منطقه دریای خزر ذکر کرده‌اند. در واقع این زبان در حدود 5000 سال قبل در شرق و شمال دریای خزر صحبت می‌شد.  از آن جا که زبان بلوچی کمتر متحول شده است، شباهت‌های بسیار خود را با زبان مادری یعنی زبان پارسی باستان حفظ کرده است.  دکتر «محمود زند مقدم» می‌گوید:«بلوچ‌ها خود را ایرانی می‌دانند. زبان آن‌ها نیز به زبان‌های ایرانی تعلق دارد و به پهلوی میانه متعلق است و زبان بی‌همتائی است که آن را به صورت گنجینه‌ای حفظ کرده‌اند که برای مطالعات زبان‌شناسی بسیار مفید است و ویژگی ساختاری و تحول این زبان بسیار جالب است. نظر غالب بر این است که بلوچ‌ها از شمال شرقی ایران به بلوچستان کوچ کرده‌اند. یکبار هنگام سفر به منطقه سراوان که پس از راه رفتن زیاد در حال استراحت بودم با چند نفر از اهالی محل صحبت کردم. یکی از همراهان در آن جا اهل انزلی شمال ایران بود. بعد از گوش دادن به صحبت های بلوچ‌ها گفت که من 30 تا 40% این کلمات را می‌شناسم اینها در انزلی خود ما هم هست. بعدها که روی زبان بلوچی کار کردم متوجه شدم که مشابهت‌های زیادی میان زبان محلی بلوچ و زبان محلی آن مناطق در گیلان وجود دارد».      زبان فارسی کهن در مناطق شرقی و مرکزی و سایر مناطق ایران تحول زیادی پیدا کرده است. اما در منطقه بکر و دورافتاده بلوچستان از تماس با سایر زبان‌ها به دور بوده و بنابراین تحول چندانی پیدا نکرده و اصالت فارسی کهن خود را حفظ کرده است.     مردمان ساکن در بلوچستان ایران به سه زبان صحبت می‌کنند. بلوچی، براهوئی و پشتوئی. «اما زبان اصلی این منطقه زبان بلوچی است».  بلوچی گویش‌های مختلفی دارد که زبان‌شناسان دو گویش مهم آن یعنی «بلوچی شرقی» و «بلوچی غربی» را پذیرفته‌اند.      زبان بلوچی علاوه بر دو لهجه اساسی شرقی و غربی، لهجه‌های فرعی متعدد دیگری نیز دارد نظیر جدگالی، سراوانی، سرحدی، دلگانی، دشتیاری و لاشاری.  «در بلوچستان ایران دو گویش بلوچی وجود دارد: گویش شمالی (سرحدی) و گویش جنوبی (مکرانی)».  «لهجه شمالی بیشتر در شمال بلوچستان و در نواحی خاش و زاهدان صحبت می‌شود و «مکرانی» (جنوبی) بیشتر ساکنین سراوان و ایران‌شهر و چابهار را تشکیل می‌دهد. تفاوت لهجه‌ها به گونه‌ای است که برای سایر بلوچ‌ها قابل فهم است.»     الفبایی که در زبان بلوچی به کار می‌رود از الفبای زبان عربی مشتق شده است و نیز بر اساس اصول الفبائی زبان‌های فارسی و اردو است.     بنا به آمار تعداد صحبت‌کنندگان به زبان‌های قومی در ایران به شرح زیر است:58% به زبان فارسی، 27% به زبان ترکی، 9% کردی، 2% لری، 1% بلوچی، 1% عربی و 2% بقیه به سایر زبان‌ها صحبت می‌کنند.  بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که تعداد گویندگان زبان بلوچی در ایران در قیاس با دیگر گروه های قومی بسیار محدود است.
سوزن دوزی در بلوچستان
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1516
نویسنده : محمد بلوچ

بلوچستان، اين‌ خط‌ه‌ ي گسترده‌ و خشک، با مردمان سخت کوش و خستگي ناپذيرش خاستگاه ‌يکي از ظريف‌ترين‌ هنرهاي دستي ايراني‌ نيز هست و آنچه ساکنان اين‌ منطقه از دير باز‌پيشکش ساير هموطنان خود و نيز ساکنان ديگر نقاط جهان کرده‌اند تلفيقي صميمانه‌ از صبر و ‌هنر زنان و دختران هنرمندي است‌ که‌ در هيات سوزندوزي‌ هايي‌ ظريف‌ و جذاب متجلي‌است‌. هنر صنعت ارزنده يي‌ که‌ فقط ميتوان نور چشم زنان بلوچ ناميدش و نه‌ هيچ چيز‌ديگر...‌ بدون‌ ترديد سوزندوزي‌ بلوچ را بايد در زمره يکي از اصيلترين‌ و جالب‌ترين‌ صنايع‌ دستي‌کشور بحساب آورد. اين‌ صنعت که‌ در آن ذوق‌ و خلاقيت زنان سوزندوز بصورت‌ طرحهاي‌سنتي محلي که‌ بيانگر خصوصيات و ويژگيهاي هر منطقه است‌ خلاصه ميگردد، امروزه‌ در‌ميان صنايع‌ هنري و سنتي کشور مرتبه و مقام بسيار والايي‌ دارد.‌ در مناطق شهري و روستائي‌ بلوچستان کمتر زن‌ يا دختري را ميتوان يافت‌ که‌ با اين‌ هنر‌اصيل و ارزنده آشنائي‌ نداشته باشد و اصولا سوزندوزي‌ آنچنان با زندگي‌ زن‌ بلوچ آميختگي ‌يافته که‌ وقتي درصدد يافتن منشا و مبدا آن برآئيم در اين‌ کار توفيقي چندان نخواهيم‌يافت‌ زيرا هر دختر بلوچ از سنين کودکي‌، ضمن آموختن و انجام امور مربوط به‌ خانه‌ داري‌‌موظف به‌ فرا گرفتن سوزندوزي‌ نيز هست و بسبب دخالتي که‌ سليقه هاي گوناگون در تهيه‌ي نوارهاي سوزندوزي‌ دارد ميتوان طرحها و نقشهاي متنوع و اصيل سوزندوزي‌ را در‌منطقه ي بلوچستان مشاهده نمود. بر اين‌ اساس ميتوان به‌ جرات گفت تقريبا تمام دختران‌و زنان بلوچ که‌ در فاصله سني 10 تا 45 سالگي قرار دارند با سوزندوزي‌ آشنايند.‌ شناخت‌ اين‌ هنر ارزنده توسط‌ ساکنان ساير شهرها با افزايش‌ تقاضا براي محصولات‌سوزندوزي‌ و ازدياد توليد در مناطق مختلف مقارن‌ بوده‌ است‌ و از اين‌ رو انواع روميزي،‌کوسن‌، سفره، آباژور، پرده‌ و غيره نيز توسط‌ سوزندوزان توليد ميشود.‌ مهمترين‌ مراکز توليد سوزندوزي‌ عبارت‌ است‌ از: اسپکه، هريدک، کوپچ‌، پيپ، مته سنگ،‌چانف‌، مهنت، ايرندگان، قاسم‌ آباد، گشت، سوران، کله گان، بمپور، اسماعيل آباد و زاهدان.‌ در سوزندوزي‌ به‌ بيش از دو نوع ماده‌ اوليه نيازي‌ نيست: نخ‌ و پارچه‌ سوزندوزان بر حسب‌امکانات و سليقه از نخ‌ دمسه (‎D.M.C.‎) يا از نخهاي پاکستاني‌ استفاده‌ ميکنند.‌ پارچه‌ هائيکه روي‌ آن سوزندوزي‌ انجام ميگيرد يا پارچه‌ پنبه يي‌ پاکستاني‌ است‌ که‌ نازک‌ و‌ريز باف بوده‌ و براي محصولات پر کار در قطعات کوچک‌ مورد استفاده‌ قرار ميگيرد و يا پارچه‌ ‌ي گاندي ايراني‌ است‌ که‌ معمولا به‌ عرض 120 سانتيمتر در بازار زاهدان بافت‌ ميشود.‌ معمولا سوزندوزان مستقلا به‌ تهيه ي محصول مي‌پردازند و در صورت‌ کار گروهي‌ پس‌ از‌پياده‌ کردن‌ طرح کلي، هرزن‌ يا دختر سوزن‌ دوز يک‌ رنگ‌ را تماما سوزندوزي‌ مي‌نمايد و براي ‌قسمت بعدي و استفاده‌ از رنگ‌ ديگر در توليد محصول آنرا به‌ هنرمند بعدي سپرده‌ و اين‌‌عمل تا خاتمه ي کار و تکميل محصول ادامه‌ مييابد. براثر اقداماتي‌ که‌ توسط‌ سازمان صنايع‌‌دستي ايران بمنظور شناساندن و معرفي‌ محصولات سوزندوزي‌ بلوچ بعمل آمده، عرضه‌ يششش‌فرآورده‌هاي توليدي در منطقه ي مذکور از محدوده‌ ي اين‌ استان پاي فراتر نهاده‌ و آوازه‌ ي‌نقشهاي اصيل و زيباي آن تا خارج‌ از کشور و اقصي نقاط عالم‌ راه يافته و با استقبال فوق‌العاده‌ ي علاقمندان به‌ محصولات هنري و سنتي ايران روبرو گرديده و در حال حاضر همه‌ساله‌ مقاديري از نمونه‌هاي جالب‌ و ارزنده ي اينگونه‌ محصولات به‌ ممالک‌ مختلف جهان صادر‌ميشود.‌ از نمونه‌هاي سوزندوزي‌، فرآورده‌هاي تکميلي نظ‌ير: کيف، جاي جوراب، قوطي سيگار، کيف‌بغلي، کيف پول خرد، جلد عينک، جاي کليد، جاي دستمال کاغذي، دستمال سفره، شلوار، کت‌، ‌مانتو، کراوات، پارچه‌، کفش، کمربند، کيف، آباژور، چکمه، شليته، بلوز، کاپشن، جلد آلبوم،‌قاب عکس و... تهيه ميشود
مراسم ازدواج در بلوچستان
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1529
نویسنده : محمد بلوچ

زمان عروسی بلوچ ها معمولا در بهار ازدواج می کنند؛ بهارگاه. این زمان البته تا زمان رسیدن خرما به عنوان محصول مهم و استراتژیک آنها متغییر است و به همین دلیل عروسی های بلوچی تا شهریورماه نیز ادامه دارد.* مراحل عروسیمراسم ازدواج در بلوچ ها نیز تابع رسم و رسوم ایرانی است و تفاوت هایی جزیی در اجرا دارد. این تفاوت ها شاید در نحوه خواندن آن رسم نمود پیدا کند وگرنه همین وقایع برای عروسی در سایر اقوام نیز اتفاق می افتد. بنابراین بر اساس رسم بلوچ ها می توان در عروسی های کنونی نیز 8 مرحله را که در ادامه آمده است دید. «گِندونِن»( به کسر گاف و نون) ، «هِبَرجنی» که به نوعی همان بله برون است. «بربند مال» که مراسمی برای تعیین مال عروس و مهریه است. «جُل بندی» که در آن عروس برای رفتن به مراسم عروسی بسط می نشیند و نباید کسی او را در این مدت ببیند. «حِنا دوزوکی» که حنابندان غیررسمی پیش از شب حنابندان است. «حِنا راستکی» که مراسم حنابندان اصلی است. «سرآپی» یا «سرآب» و «مشاطه» که به آماده کردن عروس و داماد مربوط است. و سرانجام «شب یکجایی» که در آن داماد و عروس یکخانه می شوند و زندگی مشترک از این نقطه آغاز می شود.* «گِندونِن»؛ «گِند» در بلوچی به معنای دید و«نِن» نیز به معنای نشستن است. بنابراین، این عنوان بر مراسمی گذارده شده است که در آن بزرگان خانواده پسر نزد خانواده دختر می روند و در مجلسی که گرد هم آمده اند موضوع علاقه مندی خانواده پسر به دختر آن خانواده را اعلام و خواستگاری را اعلام می کنند. به طور معمول و به شکل کاملا سنتی همچنان پسرهای بلوچ بر اساس توصیه خانواده ازدواج می کنند. مادر و در کل خانواده پسر دختری را مد نظر قرار می دهد و سپس برای آغاز مراحل عروسی این موضوع در مراسم گِندونِن مطرح می شود. گاه خانواده پسر برای طرح این موضوع باید به سراغ کدخدای محل سکونت خانواده دختر بروند و گاه باید ریش سفید یا بزرگ محل یا فامیل این مهم را به انجام برساند. به هنگام برپایی مراسم گِندونِن نیز با توجه به وسع خانواده بزرگانی به مجلس حضور می یابند که نشان از بزرگی خانواده پسر داشته باشد. گاه ممکن است برای نشان دادن شان خانواده تعداد نفرات به 100 و بیش از آن نیز برسد. در این مرحله مراسم «حلقه کنان» کخ نوعی نشان گذاری بر عروس است نیز به اجرا گذارده می شود و خانواده داماد حلقه ای انگشتری به همراه ساعت و طلا به عروس هدیه می دهند.*«هِبَرجنی»؛ به همان مراسم «بله برون» گفته می شود و اساس عروسی و زندگی مشترک در این مرحله بنا گذاشته می شود. به عبارت دیگر پس از خواستگاری در این مراسم پاسخ مثبت خانواده دختر اعلام و سایر برنامه ریزی ها از اینجا آغاز می شود.*«بربند مال»؛ در مراسم بربندمال اقوام درجه یک طرفین حضور دارند. اگر خانواده های برای شخص خاصی احترام خاصی قائل باشند او را نیز دعوت می کنند تا در مراسم بربندمال به موضوع تعیین مهریه بپردازند. البته گاه ممکن است همه مراحل «گند و نن»، «هبرجنی» و « بربندمال» در یک مراسم به اجرا درآید. معمولا مهریه عروس را پول نقد تعیین می کنند. اما در مناطقی چون سرباز گاه دیده می شود که نخل خرما نیز به عنوان مهر عروس تعیین شده است. در خاش نیز که به عنوان سرحدات در بلوچستان شناخته می شود به سبب رونق دامداری شتر و گاو نیز به عنوان تعیین مهریه مورد نظر قرار دارند. رسم در میان بلوچ ها این است که طلا را به عنوان مال عروس به داماد هدیه می کند. این رسم با هدیه 20 مثقال تا 2 کیلو طلا به اجرا درمی آید. گاه خانواده عروس برگزاری مراسم عروسی را به تحویل طلاها منوط می کند. گاه نیز بخشی از طلا هدیه داده می شود و مابقط در نکاح نامه قید می شود. بر خلاف مهریه که در میان بلوچ ها نه کسی داده و نه کسی گرفته و حتی به هنگام طلاق نیز زنان معمولا مهریه خود را می بخشند این طلاها را حتما رد و بدل می کنند.همانطور که پیشتر نیز اشاره شد زمان عروسی را نیز در این مرحله تعیین می کنند. زمان عروسی بلوچی معمولا بعد از اسفندماه است. «بهارگاه» اصطلاحی است که بلوچ ها به کار می برند. البته عروسی هایی هم هست که در چله تابستان یا زمستان انجام شده اما عموما به فصل بهار تا زمان برداشت خرما برای انجام عروسی توجه دارند.*«جُل بندی»؛ جل در میان بلوچ ها پارچه ای دست دوخت است. معمولا بافته می شود و با سوزن دوزی بلوچی و آینه کاری تزیین می شود. از این پارچه صنایع دستی که جل خوانده می شود به عنوان پرده استفاده می شود. مراسم عروسی بلوچی با جل بندی رنگ و رویی به خود می گیرد و جدی تر می شود. معمولا روز اول عروسی با جل بندی آغاز می شود. قبلا 7 شبانه روز عروسی برقرار بوده است اما اینک به سبب مخارج سنگین معمولا در 3 شبانه روز جمع بندی می شود. بنابراین معمولا روز اول با جل بندی آغاز می شود. جل بندی با حضور خانواده درجه یک عروس و داماد در خانه عروس انجام می گیرد. معمولا گوسفندی نیز در این مرحبه قربانی می شده است. بعد اتاقی را برای استقرار عروس در نظر می گیرند و همان پارچه آذین شده که جل خوانده می شود را به دو سوی دیوار وصل می کنند و فضایی حائل را در یک اتاق به وجود می آورند که عروس باید تا زمان مراسم یکجایی پشت این جل دور از نظرها منتظر بماند. بلوچ ها معتقدند این رسم برای دور نگاه داشتن عروس از جادو و نظر بوده است. در فاصله جل بندی تا پایان مراسم عروسی، عروس را کسی به جز نزدیکان خاص و محرمان نمی بیند. در زمان رفع حاجت نیز او باید به همراه دو تن از نزدیکان و اقوام همراهی شود و باید نقابی بر چهره داشته باشد.*«حِنا دوزوکی» یا حنا دوزوکا؛ مراسم حنا دوزوکی مراسمی فرعی در عروسی های بلوچی محسوب می شود. همانطور که از عنوانش هم به ذهن متبادر می شود گویا این مراسم به شکل دزدکی برگزار می شود! در این مراسم خانواده های طرفین هرکدام روی سر داماد و عروس حنا می گذارند و این کار را با قرار دادن حنا روی پول انجام می دهند. گاهی در این مراسم هزینه عروسی از سوی اقوام و فامیل پشتیبانی مالی می شود. البته این پشتیبانی مالی در دفتری ثبت می شود تا داماد در آینده در سایر عروسی های افرادی که به او کمک کرده اند حاضر شده و او نیز در این امر خیر شریک شود.فردای مراسم حنادوزوکی مراسم دعوت از اقوام و بستگان آغاز می شود. به طور معمول عده ای از زنان و مردان فامیل داوطلب می شوندو به سراغ دیگر بستگان در روستاها و آبادی ها و همین طور شهرهای دیگر می روند. آنها در خانه بستگان را می زنند و چنددقیقه ای را در باب عروسی توضیح داده و سپس آن خانواده را دعوت می کنند. اگر به خانه ای مراجعه شد و کسی حضور نداشت، دعوت کننده دو چوب را به شکلی خاص جلوی در خانه مورد نظر قرار می دهد که در مراجعه صاحب خانه او متوجه شود کسی به قصد دعوت برای عروسی مراجعه کرده بوده است.*«حِنا راستکی»؛ به مراسم اصلی حنابندان اتلاق می شود. معمولا با ساز و آهنگ خاص همراه است و از اینجای کار به بعد نبض کارها برای رسیدن به مراسم عروسی تندتر می زند. دعوتی ها در این مرحله دیگر باید نهایی شده باشد. همه وسایل عروسی در این مرحله آماده است. حنابندان عروس و داماد شروع می شود. ولی هرکدام جداگانه در محل متفاوت. هر کدام از عروس و داماد توسط بستگان حنا گذاشته می شوند. معمولا دستها حنا بسته می شود. شب حنابندان را تا صبح بیدار می مانند و ولیمه عروسی را در همین شب تدارک می بینند و آشپزی برای میهمانان عروسی از این شب آغاز می شود.*«سرآپی» و«مشاطه»؛ در عروسی بلوچی عروس را نزد داماد نمی برند و به اصطلاح «عروس کِشان » ندارند و در عوض این داماد است نزد عروس می رود. بنابراین ماشین عروس هم در زمان کنونی نداریم بلکه ماشین داماد داریم! معمولا با توجه به اهمیت آب در زندگی بلوچ ها و نقشی که در حیات برای آن قائلند و اهمیتی که در زندگی آنان دارد داماد را به نزدیکترین قنات یا رودخانه جاری می بردند و در آنجا خانواده داماد او را در آب استحمام می کردند. در حال حاضر نیز ابتدا داماد به سلمانی یا آرایشگاه می رود و سپس به رودخانه و قنات می روند. برای مثال در ایرانشهر معمولا دامادها را به رودخانه دامن در شمال این شهر می برند. در همین زمان نیز عروس را برای مراسم عروسی آماده می کنند. این قسمت را مشاطه می گویند که تغییر شکل یافته کلمه «مطاشه» به معنای آرایشگر و سلمانی در زبان عربی است. مشاطه بعد از آماده کردن عروس و آرایش او وقتی مراسم عروسی در حال آغاز است چیزی به عنوان هدیه می گیرد و نقاب از چهره عروس برمی دارد و به این ترتیب مراسم جل بندی و احتزار او نیز پایان می یابد.*«شب یکجایی»؛ مراسم عروسی که آغاز می شود اگر خطبه خوانده نشده باشد این قسمت نیز به اجرا درمی آید که در قسمت بعدی شرح خطبه خواندن نیز آمده است. ولی معمولا خطبه عقد قبلا خوانده شده است. بعد از مراسم عروس و داماد در خانه پدرزن یکجا می شوند و به اصطلاح خود آنها شب یکجایی رقم می خورد که آغاز زندگی مشترک و زناشویی است. عروس و داماد بدین ترتیب در خانه پدرزن زندگی خود را آغاز می کنند و معمولا تا 4 روز در خانه پدرزن مستقر هستند. بعد از مراسم شب یکجایی و در واقع روز بعد از عروسی مراسم «مبارکیان صبا» برگزار می شود که اقوام برای تبریک گفتن به عروس و داماد نزد آنان می روند. عروس و داماد نیز بعد از روز چهارم بعد از عروسی به خانه پدر داماد می روند و در آنجا میهمانی دیگری داده می شود. اگر قرار باشد که عروس و داماد در خانه پدر داماد زندگی را ادامه دهند با این مراسم این اتفاق روی خواهد داد و در غیر این صورت تا مدتی که گاه تا یکسال و بیشتر ادامه پیدا می کند عروس و داماد در خانه عروس مستفر خواهند بود. این موضوع کاملا به توافق طرفین و توانمندی داماد بستگی دارد.سفره عقد و جهیزیهدر عروسی بلوچی سفره عقد و جهیزیه وجود ندارد. بلوچ ها مراسم عقد را معمولا در مسجد برگزار کرده اند و در حال حاضر نیز این مراسم همچنان ممکن است در مسجد و بدون هیچ تشریفاتی به جاآورده شود. اما اینک علاوه بر مسجد در خانه نیز مراسم عقد به اجرا گذاشته می شود. به هنگام خواندن خطبه عروس به طور مستقیم به داماد «بله» نمی گوید. وقتی عاقد برای خواندن خطبه به خانه داماد می رود یک نفر را به خانه عروس می فرستد تا عروس شخصی را به عنوان وکیل تعیین کند. این وکیل به طور معمول از خانواده پدری عروس تعیین می شود. عروس معمولا عموی بزرگ یا پدر خود را به عنوان وکیل معرفی می کند. سپس با تعیین وکیل عاقد از داماد و از وکیل عروس درباره مهریه و نکاح می پرسد و بعد خطبه را می خواند. در عروسی بلوچی هیچ خبری از جهیزیه نیست. بنابراین هیچ خانواده ای نگران خرید وسایل خانه برای دختران خود نیستند. در عوض تمام وسایل زندگی را باید پسر تامین کرده باشد. از لحاف و وسایل خواب که معمولا رسم است تا دیگر اقلام لازم و ضروری برای زندگی. در عوض اتفاقی دیگری روی می دهد. داماد بعد از مراسم عروسی و شب یکجایی، در خانه پدرزن اقامت می کند. این اقامت گاه تا یکسال ادامه پیدا می کند و جنبه بدی در اذهان ندارد. گاه نیز داماد خانه و اسباب زندگی را فراهم کرده و در خانه خود زندگی را آغاز می کند. به طور معمول زندگی به صورت فرادا آغاز نمی شود و عروس و داماد بلوچ، با خانواده عروس یا داماد زندگی را آغاز می کنند تا کمبودها و نواقص زندگی اشان کمرنگ تر جلوه کند و به مرور حل و فصل شود و بعد که داماد استطاعت گرفتن جایی برای اقامت را یافت آن وقت مستقل می شوند.* بلوچ ها و جغرافیایی که در آن زندگی می کننداز وسعت جغرافیایی که بلوچ ها در آن زندگی می کنند همین بس که در محدوده ای ما بین ایران، پاکستان و افغانستان محصور است. اما آنچه در این نوشتار مد نظر است متوجه بخشی است که در ایران واقع شده است و به نوعی در استان سیستان و بلوچستان شناخته می شود. منطقه ای که به «مکُران» موسوم بوده و همچنان نیز بلوچستان ایران به دو بخش «سرحد» و «مکُران» خوانده می شود. سرحدات شامل جنوب سیستان تا شمال ایرانشهر کنونی و شهرهایی چون زاهدان و خاش بوده است. مکُران نیز با مرکزیت «بمپور» تا دریای عمان گسترده بوده است. درباره وجه تسمیه مکُران در دانشنامه آزاد ویکی پدیا در اینترنت آمده است:« در مورد معانی مکُران نظرات متفاوتی وجود دارد مثلا مکران به معنی باتلاق یا مکران به معنی معنی ماهی خواران، اما به نظر می رسد اطلاعات در مورد ساکنین مکُران کامل نیست و نمی توان به طور قطع در مورد وجه تسمیه مکران سخن گفت.»اما ساکنان سرزمین مکُران به درخت خرما(نخل)، مک یا مچ می گویند. بنابراین مکُران به معنای سرزمین درختان خرما یا همان نخلستان است که با توجه به اینکه در منطقه ایرانشهر، سرباز، نیکشهر، سراوان و چابهار نخل بسیار است و انواعی از خرما در این منطقه به دست می آید این معنی قابل قبول است.مردم بلوچستان از قوم بلوچ، ریشه در تاریخ این سرزمین یعنی ایران دارند. آنها مسلمانند و سنی مذهب. درباره قوم بلوچ در دانشنامه آزاد ویکی پدیا در اینترنت نوشته شده است :« نخستین ظهور بلوچان در آثار تاریخی در کتاب حدودالعالم(892 م/ 372ق) و نی در مقدسی حدود ( 985م/ 375 ق) با نام بلوص است. در شاهنامه ذکر مسکن این قوم در حدود شمال خراسان امروزی آمده است. در کتاب های جغرافیایی از این قوم ( همراه با طایفه کوچ یا قفض) در حدود کرمان یاد می شود. پس از آن بر اثر عوامل تاریخی این قوم به کناره های دریای عمان رسیده و در همان جا اقامت کردند.»   *زمان عروسیبلوچ ها معمولا در بهار ازدواج می کنند؛ بهارگاه. این زمان البته تا زمان رسیدن خرما به عنوان محصول مهم و استراتژیک آنها متغییر است و به همین دلیل عروسی های بلوچی تا شهریورماه نیز ادامه دارد.* مراحل عروسیمراسم ازدواج در بلوچ ها نیز تابع رسم و رسوم ایرانی است و تفاوت هایی جزیی در اجرا دارد. این تفاوت ها شاید در نحوه خواندن آن رسم نمود پیدا کند وگرنه همین وقایع برای عروسی در سایر اقوام نیز اتفاق می افتد. بنابراین بر اساس رسم بلوچ ها می توان در عروسی های کنونی نیز 8 مرحله را که در ادامه آمده است دید. «گِندونِن»( به کسر گاف و نون) ، «هِبَرجنی» که به نوعی همان بله برون است. «بربند مال» که مراسمی برای تعیین مال عروس و مهریه است. «جُل بندی» که در آن عروس برای رفتن به مراسم عروسی بسط می نشیند و نباید کسی او را در این مدت ببیند. «حِنا دوزوکی» که حنابندان غیررسمی پیش از شب حنابندان است. «حِنا راستکی» که مراسم حنابندان اصلی است. «سرآپی» یا «سرآب» و «مشاطه» که به آماده کردن عروس و داماد مربوط است. و سرانجام «شب یکجایی» که در آن داماد و عروس یکخانه می شوند و زندگی مشترک از این نقطه آغاز می شود.* «گِندونِن»؛ «گِند» در بلوچی به معنای دید و«نِن» نیز به معنای نشستن است. بنابراین، این عنوان بر مراسمی گذارده شده است که در آن بزرگان خانواده پسر نزد خانواده دختر می روند و در مجلسی که گرد هم آمده اند موضوع علاقه مندی خانواده پسر به دختر آن خانواده را اعلام و خواستگاری را اعلام می کنند. به طور معمول و به شکل کاملا سنتی همچنان پسرهای بلوچ بر اساس توصیه خانواده ازدواج می کنند. مادر و در کل خانواده پسر دختری را مد نظر قرار می دهد و سپس برای آغاز مراحل عروسی این موضوع در مراسم گِندونِن مطرح می شود. گاه خانواده پسر برای طرح این موضوع باید به سراغ کدخدای محل سکونت خانواده دختر بروند و گاه باید ریش سفید یا بزرگ محل یا فامیل این مهم را به انجام برساند. به هنگام برپایی مراسم گِندونِن نیز با توجه به وسع خانواده بزرگانی به مجلس حضور می یابند که نشان از بزرگی خانواده پسر داشته باشد. گاه ممکن است برای نشان دادن شان خانواده تعداد نفرات به 100 و بیش از آن نیز برسد. در این مرحله مراسم «حلقه کنان» کخ نوعی نشان گذاری بر عروس است نیز به اجرا گذارده می شود و خانواده داماد حلقه ای انگشتری به همراه ساعت و طلا به عروس هدیه می دهند.*«هِبَرجنی»؛ به همان مراسم «بله برون» گفته می شود و اساس عروسی و زندگی مشترک در این مرحله بنا گذاشته می شود. به عبارت دیگر پس از خواستگاری در این مراسم پاسخ مثبت خانواده دختر اعلام و سایر برنامه ریزی ها از اینجا آغاز می شود.*«بربند مال»؛ در مراسم بربندمال اقوام درجه یک طرفین حضور دارند. اگر خانواده های برای شخص خاصی احترام خاصی قائل باشند او را نیز دعوت می کنند تا در مراسم بربندمال به موضوع تعیین مهریه بپردازند. البته گاه ممکن است همه مراحل «گند و نن»، «هبرجنی» و « بربندمال» در یک مراسم به اجرا درآید. معمولا مهریه عروس را پول نقد تعیین می کنند. اما در مناطقی چون سرباز گاه دیده می شود که نخل خرما نیز به عنوان مهر عروس تعیین شده است. در خاش نیز که به عنوان سرحدات در بلوچستان شناخته می شود به سبب رونق دامداری شتر و گاو نیز به عنوان تعیین مهریه مورد نظر قرار دارند. رسم در میان بلوچ ها این است که طلا را به عنوان مال عروس به داماد هدیه می کند. این رسم با هدیه 20 مثقال تا 2 کیلو طلا به اجرا درمی آید. گاه خانواده عروس برگزاری مراسم عروسی را به تحویل طلاها منوط می کند. گاه نیز بخشی از طلا هدیه داده می شود و مابقط در نکاح نامه قید می شود. بر خلاف مهریه که در میان بلوچ ها نه کسی داده و نه کسی گرفته و حتی به هنگام طلاق نیز زنان معمولا مهریه خود را می بخشند این طلاها را حتما رد و بدل می کنند.همانطور که پیشتر نیز اشاره شد زمان عروسی را نیز در این مرحله تعیین می کنند. زمان عروسی بلوچی معمولا بعد از اسفندماه است. «بهارگاه» اصطلاحی است که بلوچ ها به کار می برند. البته عروسی هایی هم هست که در چله تابستان یا زمستان انجام شده اما عموما به فصل بهار تا زمان برداشت خرما برای انجام عروسی توجه دارند.*«جُل بندی»؛ جل در میان بلوچ ها پارچه ای دست دوخت است. معمولا بافته می شود و با سوزن دوزی بلوچی و آینه کاری تزیین می شود. از این پارچه صنایع دستی که جل خوانده می شود به عنوان پرده استفاده می شود. مراسم عروسی بلوچی با جل بندی رنگ و رویی به خود می گیرد و جدی تر می شود. معمولا روز اول عروسی با جل بندی آغاز می شود. قبلا 7 شبانه روز عروسی برقرار بوده است اما اینک به سبب مخارج سنگین معمولا در 3 شبانه روز جمع بندی می شود. بنابراین معمولا روز اول با جل بندی آغاز می شود. جل بندی با حضور خانواده درجه یک عروس و داماد در خانه عروس انجام می گیرد. معمولا گوسفندی نیز در این مرحبه قربانی می شده است. بعد اتاقی را برای استقرار عروس در نظر می گیرند و همان پارچه آذین شده که جل خوانده می شود را به دو سوی دیوار وصل می کنند و فضایی حائل را در یک اتاق به وجود می آورند که عروس باید تا زمان مراسم یکجایی پشت این جل دور از نظرها منتظر بماند. بلوچ ها معتقدند این رسم برای دور نگاه داشتن عروس از جادو و نظر بوده است. در فاصله جل بندی تا پایان مراسم عروسی، عروس را کسی به جز نزدیکان خاص و محرمان نمی بیند. در زمان رفع حاجت نیز او باید به همراه دو تن از نزدیکان و اقوام همراهی شود و باید نقابی بر چهره داشته باشد.*«حِنا دوزوکی» یا حنا دوزوکا؛ مراسم حنا دوزوکی مراسمی فرعی در عروسی های بلوچی محسوب می شود. همانطور که از عنوانش هم به ذهن متبادر می شود گویا این مراسم به شکل دزدکی برگزار می شود! در این مراسم خانواده های طرفین هرکدام روی سر داماد و عروس حنا می گذارند و این کار را با قرار دادن حنا روی پول انجام می دهند. گاهی در این مراسم هزینه عروسی از سوی اقوام و فامیل پشتیبانی مالی می شود. البته این پشتیبانی مالی در دفتری ثبت می شود تا داماد در آینده در سایر عروسی های افرادی که به او کمک کرده اند حاضر شده و او نیز در این امر خیر شریک شود.فردای مراسم حنادوزوکی مراسم دعوت از اقوام و بستگان آغاز می شود. به طور معمول عده ای از زنان و مردان فامیل داوطلب می شوندو به سراغ دیگر بستگان در روستاها و آبادی ها و همین طور شهرهای دیگر می روند. آنها در خانه بستگان را می زنند و چنددقیقه ای را در باب عروسی توضیح داده و سپس آن خانواده را دعوت می کنند. اگر به خانه ای مراجعه شد و کسی حضور نداشت، دعوت کننده دو چوب را به شکلی خاص جلوی در خانه مورد نظر قرار می دهد که در مراجعه صاحب خانه او متوجه شود کسی به قصد دعوت برای عروسی مراجعه کرده بوده است.*«حِنا راستکی»؛ به مراسم اصلی حنابندان اتلاق می شود. معمولا با ساز و آهنگ خاص همراه است و از اینجای کار به بعد نبض کارها برای رسیدن به مراسم عروسی تندتر می زند. دعوتی ها در این مرحله دیگر باید نهایی شده باشد. همه وسایل عروسی در این مرحله آماده است. حنابندان عروس و داماد شروع می شود. ولی هرکدام جداگانه در محل متفاوت. هر کدام از عروس و داماد توسط بستگان حنا گذاشته می شوند. معمولا دستها حنا بسته می شود. شب حنابندان را تا صبح بیدار می مانند و ولیمه عروسی را در همین شب تدارک می بینند و آشپزی برای میهمانان عروسی از این شب آغاز می شود.*«سرآپی» و«مشاطه»؛ در عروسی بلوچی عروس را نزد داماد نمی برند و به اصطلاح «عروس کِشان » ندارند و در عوض این داماد است نزد عروس می رود. بنابراین ماشین عروس هم در زمان کنونی نداریم بلکه ماشین داماد داریم! معمولا با توجه به اهمیت آب در زندگی بلوچ ها و نقشی که در حیات برای آن قائلند و اهمیتی که در زندگی آنان دارد داماد را به نزدیکترین قنات یا رودخانه جاری می بردند و در آنجا خانواده داماد او را در آب استحمام می کردند. در حال حاضر نیز ابتدا داماد به سلمانی یا آرایشگاه می رود و سپس به رودخانه و قنات می روند. برای مثال در ایرانشهر معمولا دامادها را به رودخانه دامن در شمال این شهر می برند. در همین زمان نیز عروس را برای مراسم عروسی آماده می کنند. این قسمت را مشاطه می گویند که تغییر شکل یافته کلمه «مطاشه» به معنای آرایشگر و سلمانی در زبان عربی است. مشاطه بعد از آماده کردن عروس و آرایش او وقتی مراسم عروسی در حال آغاز است چیزی به عنوان هدیه می گیرد و نقاب از چهره عروس برمی دارد و به این ترتیب مراسم جل بندی و احتزار او نیز پایان می یابد.*«شب یکجایی»؛ مراسم عروسی که آغاز می شود اگر خطبه خوانده نشده باشد این قسمت نیز به اجرا درمی آید که در قسمت بعدی شرح خطبه خواندن نیز آمده است. ولی معمولا خطبه عقد قبلا خوانده شده است. بعد از مراسم عروس و داماد در خانه پدرزن یکجا می شوند و به اصطلاح خود آنها شب یکجایی رقم می خورد که آغاز زندگی مشترک و زناشویی است. عروس و داماد بدین ترتیب در خانه پدرزن زندگی خود را آغاز می کنند و معمولا تا 4 روز در خانه پدرزن مستقر هستند. بعد از مراسم شب یکجایی و در واقع روز بعد از عروسی مراسم «مبارکیان صبا» برگزار می شود که اقوام برای تبریک گفتن به عروس و داماد نزد آنان می روند. عروس و داماد نیز بعد از روز چهارم بعد از عروسی به خانه پدر داماد می روند و در آنجا میهمانی دیگری داده می شود. اگر قرار باشد که عروس و داماد در خانه پدر داماد زندگی را ادامه دهند با این مراسم این اتفاق روی خواهد داد و در غیر این صورت تا مدتی که گاه تا یکسال و بیشتر ادامه پیدا می کند عروس و داماد در خانه عروس مستفر خواهند بود. این موضوع کاملا به توافق طرفین و توانمندی داماد بستگی دارد.سفره عقد و جهیزیهدر عروسی بلوچی سفره عقد و جهیزیه وجود ندارد. بلوچ ها مراسم عقد را معمولا در مسجد برگزار کرده اند و در حال حاضر نیز این مراسم همچنان ممکن است در مسجد و بدون هیچ تشریفاتی به جاآورده شود. اما اینک علاوه بر مسجد در خانه نیز مراسم عقد به اجرا گذاشته می شود. به هنگام خواندن خطبه عروس به طور مستقیم به داماد «بله» نمی گوید. وقتی عاقد برای خواندن خطبه به خانه داماد می رود یک نفر را به خانه عروس می فرستد تا عروس شخصی را به عنوان وکیل تعیین کند. این وکیل به طور معمول از خانواده پدری عروس تعیین می شود. عروس معمولا عموی بزرگ یا پدر خود را به عنوان وکیل معرفی می کند. سپس با تعیین وکیل عاقد از داماد و از وکیل عروس درباره مهریه و نکاح می پرسد و بعد خطبه را می خواند. در عروسی بلوچی هیچ خبری از جهیزیه نیست. بنابراین هیچ خانواده ای نگران خرید وسایل خانه برای دختران خود نیستند. در عوض تمام وسایل زندگی را باید پسر تامین کرده باشد. از لحاف و وسایل خواب که معمولا رسم است تا دیگر اقلام لازم و ضروری برای زندگی. در عوض اتفاقی دیگری روی می دهد. داماد بعد از مراسم عروسی و شب یکجایی، در خانه پدرزن اقامت می کند. این اقامت گاه تا یکسال ادامه پیدا می کند و جنبه بدی در اذهان ندارد. گاه نیز داماد خانه و اسباب زندگی را فراهم کرده و در خانه خود زندگی را آغاز می کند. به طور معمول زندگی به صورت فرادا آغاز نمی شود و عروس و داماد بلوچ، با خانواده عروس یا داماد زندگی را آغاز می کنند تا کمبودها و نواقص زندگی اشان کمرنگ تر جلوه کند و به مرور حل و فصل شود و بعد که داماد استطاعت گرفتن جایی برای اقامت را یافت آن وقت مستقل می شوند.
تاریخچه بلوچستان
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1574
نویسنده : محمد بلوچ

 

بَلوچـِستان نام بخش جنوبی ایران و همچنین بزرگ‌ترین استان کشور کنونی پاکستان است که در غرب این کشور واقع شده و به آن بلوچستان پاکستان هم می‌گویند. سرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد به اسم «مکا» مشهور بوده که یونانی‌ها آن را «گدروزیا» نامیدند. در زمان قدیم در سرزمین بلوچستان باتلاق بسیار وجود داشت و «اراینا» در زبانسانسکریت به معنی باتلاق است و برخی معتقدند از ترکیب این دو کلمه با کلمه «مکا» کلمه‌ای پدید آمد که به مرور زمان به «مکران» تبدیل شد. واژهٔ بلوچستان نیز از زمانی اطلاق شد که بلوچ‌ها در آن سکونت کردند.زبان مردم بلوچ بلوچی است که جزو خانواده زبان‌های ایرانی محسوب می‌گردد، زبان‌های ایرانی نیز یکی از زیر خانواده‌های زبان‌های هند و اروپایی است. این که این زبان متعلق است به خانواده زبان‌های ایرانی است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما این که سیر تحول آن چگونه بوده‌است، هنوز به روشنی معلوم نیست، یعنی جد بزرگ این زبان ایرانی باستان است اما چطور از ایرانی باستان به بلوچی امروز رسیده‌ایم مشخص نیست.رقابت دولتهای فرانسه و انگلیس بر سر هندوستان، انگلیسها را برآن داشت تا کنترل بلوچستان را که یکی از معابر دسترسی به هندوستان بود، به دست بگیرد. انگلیسیها برای جدا کردن بلوچستان از ایران اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی این سرزمین انجام دادند. از جانب دیگر دولت ایران در تلاش بود تسلط خود را بر این نواحی گسترش دهد. در دوره ناصرالدین شاه، دولت مرکزی تسلط و گسترش نفوذ خود را در بلوچستان و مرزهای شرقی ایران افزایش داد. این حرکات سبب شد تا انگلیس سرحدی برای جلوگیری از پیشروی ایران تعیین نماید. انگلیس بعد از کشیدن خطوط تلگراف، درخواست تعیین حدود متصرفی دولت ایران را در بلوچستان نمود، اما با مخالفت دولت ایران مواجه شد. ناصرالدین شاه که قدرت مقاومت در برابر سیاست انگلیسیها را نداشت، تن به تشکیل کمیسیونهای مرزی مشترک داد. نتیجه کار این کمیسیونهای مرزی، واگذاری بخشهای وسیعی از بلوچستان و تشکیل بخشی از منطقهٔ حایل برای هندوستان بود.توزیع جغرافیایی قوم بلوچ (با رنگ صورتی نشان داده شده‌است)

 

تقسیم بلوچستان بین ایران و هند

 

تحولاتی که در قاره اروپا روی داد، موجب کشیده شدن میدان رقابت کشورهای اروپایی به دیگر قاره‌ها به ویژه آسیا شد. یکی از سرزمین‌هایی که اهمیت زیادی برای دولت‌های اروپایی داشت، هندوستان بود. در جریان رقابت اروپایی‌ها برای تسلط بر هندوستان، سرزمینهای مجاور آن به عنوان معابر دسترسی بر آن سرزمین، اهمیت ویژه یافتند. یکی از این نواحی بلوچستان بود. انگلیسی‌ها که توانسته بودند، دست دیگر رقیبان خود را از هندوستان کوتاه نمایند، تصمیم گرفتند برای امنیت بخشیدن به سرحدات آن، منطقه حایلی در مرزهای شمال غربی تشکیل دهند و از این زمان سیاست انگلیس، در بلوچستان آغاز شد.با تأسیس حکومت قاجار، پادشاهان این سلسله در تلاش بودند بلوچستان را تحت تسلط خویش قرار بدهند. توجه دولت انگلیس به بلوچستان به عنوان کمربند دفاعی جنوب غربی هند و از طرف دیگر نگاه متمرکز شاهان قاجار به بلوچستان موجب تقابل سیاست آنان شد. در این زمان دیپلماسی قوی انگلستان در برابر دیپلماسی ضعیف قاجار قرار گرفت. انگلیسی‌ها برای رسیدن به اهداف خود دست به هر اقدامی زدند و نقشه‌های گوناگونی را به اجرا در آوردند، تا اینکه در نهایت بلوچستان را به عنوان سپر دفاعی هندوستان بین هندوستان و ایران تقسیم کردند.

 

هندوستان و رقابت کشورهای اروپایی

 

سفر واسکودوگاما از کشور پرتغال در سال ۱۴۹۷ به هندوستان راه را برای ایجاد مستعمرات در این سرزمین و سایر نواحی آسیا باز کرد.[۱] بعد از تسلط پرتغالیها بر هند در سال ۱۶۶۲ دولت پرتغال جزیره بمبئی را به چارلز دوم پادشاه انگلیس هدیه کرد و او نیز این جزیره را به کمپانی هند شرقی منتقل کرد.[۲]امپراتوری بریتانیا از نیمه سدهٔ هفدهم به تدریج با زور و زر و خدعه هندوستان را از چنگ راجه‌های ایالت وامپراتوران گورکانی هند خارج کردند.[۳] بدین ترتیب انگلیسی‌ها، پرتغالی‌ها را از گردونه رقابت خارج کرده خود بر اوضاع مسلط شدند.در اواخر ۱۶۰۰ کمپانی هند شرقی به موجب فرمانملکه الیزابت تاسیس گردید. کمپانی به تدریج توانست نفوذش را در هندوستان گسترش دهد و از دیگر رقبای خود پیشه گیرد.[۴] به دنبال ظهور انقلاب صنعتی در اروپا تولید کالا به مراتب بیشتر از احتیاج بازارهای اروپایی بود. علاوه بر این مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها در اروپا وجود نداشت و کشورهای اروپایی برای رفع این نیازها، توجه بیشتری به سرزمین‌های دیگر نمودند.[۵] یکی از این سرزمین‌ها که از قبل نیز مورد توجه کشورهای اروپایی قرار داشت، هندوستان بود. این کشور با توجه به ویژگی‌های خود، مناسب‌ترین سرزمین برای استعمار بود.با اعزام ژنرال گاردن از جانب ناپلئون به ایران حکومت بریتانیا در لندن وحشتزده شد و نمایندگانی را به دربار ایران مأموریت داد، از جمله این نمایندگان سرجان ملکمبود که به خاطر رابطه دوستی بین ایران و فرانسه، از جانب دولت ایران پذیرفته نشد.[۶]

 

انگلیس و بررسی سرزمینهای همجوار هندوستان

 

خطر حمله ناپلئون از طریق ایران و بلوچستان به هندوستان و پذیرفته نشدن ملکم سفیر انگلیس از جانب دولت ایران موجب شد کمپانی هند شرقی و دولت انگلیس به شناسایی و بررسی سرزمینهای همجوار هندوستان بپردازند. یکی از این سرزمینها بلوچستان بود که این زمان وارد تاریخ جدید خود شد.انگلیس می‌بایست هندوستان را حفظ می‌کرد و معابر لشکرکشی کشورهای اروپایی به هندوستان و مرزهای دفاعی شبه قاره را در اختیار خود می‌گرفت از طرفی روسیه نیز از آغاز سده هجدهم بر دریاهای گرم جنوب و بیش از همه بر استانبول چشم طمع دوخته بود. روسیه می‌بایست معابر لشکرکشی به هندوستان را در اختیار خود می‌داشت تا لندن را لااقل به تسلیم استانبول وا دارد.این عوامل سبب شد انگلیس برای دفاع از هندوستان به شناسایی سرزمینهای غربی آن بپردازد که بلوچستان یکی از آنان به شمار می‌رفت.

 

سیاست ایجاد کمربند حایل

 

اهمیت هندوستان برای امپراتوری انگلیس به قدری بود که برخی سیاست‌مداران بر این عقیده بودند که امکان زیستن برای انگلستان بدون هندوستان وجود ندارد.لرد کرزن در این باره می‌نویسد: «زمانی که هند شناخته شده‌است، سرورانش همواره صاحب اختیار نیمی از جهان بوده‌اند».[۹]دولت انگلستان در می‌یابد که بر خلاف تصورات قبلی، ایران به عنوان خط دفاعی هندوستان چندان قابل اعتماد نیست و روسیه نیز می‌توانست با عبور از شمالخراسان به خان نشینهای آسیای مرکزی دست یابد؛ بنابراین، لندن و حکومت کمپانی در هندوستان بر آن شدند تا تلاش خود را در آسیای مرکزی به کار اندازند و دیوار دفاعی هند را از بلوچستان به آسیای مرکزی تغییر دهند.[۱۰] به دنبال آن در دهه ۱۲۵۰ هـ. ق/۱۸۳۰ م در انگلستان اجماع فزاینده‌ای پدید آمد مبنی بر اینکه، روسیه به زیان ایران، عثمانی و آسیای مرکزی در حال توسعه بخشیدن به قلمرو خود می‌باشد و از همین جا طرح «مسئله شرق» یا «بازی بزرگ» ریخته شد. در این طرح، بلوچستان به عنوان سرزمین حایل در برابر پیشروی و توسعه‌طلبی فزاینده روسیه به هندوستان از اهمیت استراتژیکی خاصی برخوردار شد.[۱۱] در این برهه زمانی انگلیس به دنبال سد دفاعی محکم و استواری می‌گشت تا بتواند با خیال راحت‌تری به سلطه خود در هندوستان ادامه دهد. آنان سد دفاعی خود را در مناطق مرکزی بلوچستان یافتند که دولت مرکزی ایران بعد از تصرف آن سیاست قاطعی برای تسلط کامل بر آن نداشت و این همان چیزی بود که انگلیسیها خواستار آن بودند چرا که به راحتی می‌توانستند مناطق استراتژیک را از همدیگر جدا کرده به نقشه خود یعنی ایجاد کمربند حایل دست یابند.

 

ایران و توجه به مرزهای شرقی

 

با پایان یافتن جنگهای ایران و روسیه، دولتمردان ایران تصمیم گرفتند بلوچستان را تحت مالکیت خودشان درآورند اما انگلیسیها تصور می‌کردند که دولت ایران هر قدمی که به سمت هندوستان بر می‌دارند به طور قاطع به اشاره دولت روس است.[۱۲] انگلیس از اساس تفکر دولت و دربار ایران، درباره بلوچستان آگاه شده بود. ایران از آغاز سلطنت سلسله قاجار مرز طبیعی جنوب شرقی خود را با احتساب بلوچستان جزو متصرفات ایران، رود سند می‌دانست. عباس میرزا در خلال گفتگوهای دوستانه و خصوصی با مأمورین انگلیس بارها به این مطلب اشاره کرده بود و محمد شاه نیز بر همین عقیده بود.[۱۳] در نتیجه انگلیسیها درصدد ممانعت از پیشروی ایران به طرف شرق بر آمدند که اولین مورد آن مسئله هرات و به دنبال آن تقسیم بلوچستان بود که با تعیین حدود مرزی این مناطق، هم خط دفاعی هندوستان را کامل کردند و هم به پیشروی ایران به سمت شرق برای همیشه پایان دادند.

 

بلوچستان در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه

 

با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و توجه دولت مرکزی به بلوچستان برخی سرداران و حاکمان نواحی مختلف این ناحیه، داوطلبانه اطاعت خود را از دولت اعلام نمودند (سپاهی:۱۲۴). و این بدان دلیل است که امیرکبیر صدراعظم ایران در آن زمان اهمیت ویژه‌ای به بلوچستان می‌داد و آن هم به خاطر آگاه بودن او از سیاستهای انگلیس در بلوچستان بود.در این دوران نیز مبارزاتی در بلوچستان برای استقلال دوباره رخ داد اما با سیاست‌های امیرکبیر بلوچها به شدت سرکوب وعده زیادی کشته شدند و دوباره به اطاعت از ایران گردن نهادند.[۱۴] انگلیسها از این وضع نگران شدند، زیرا با گسترش مرزهای شرقی ایران، ایران را به هند نزدیکتر می‌دیدند. با توجه به چنین اوضاعی، دولت انگلیس در سال ۱۸۵۳/۱۲۷۰ق. به منظور جلوگیری از گسترش نفوذ بیشتر ایران در بلوچستان، مأمورانی از سند به بلوچستان اعزام کرد. جاسوسان انگلیسی مردم بلوچ را تحریک به مبارزه علیه دولت ایران کرده بودند.[۱۵] دولت انگلیس در این سالها سعی می‌کرد با ایجاد جو خودآگاهی در میان مردمان بلوچ آنها را به مبارزه علیه دولت مرکزی وا دارد اما اقدامات آنها در این زمان نتیجه دلخواه را نداد و انگلیسیها درصدد برآمدند تا به ترفندهای دیگر متوسل شوند.

 

کشیدن خطوط تلگراف؛ زمینه‌ساز تقسیم بلوچستان

 

پس از معاهده پاریس و استقلال افغانستان، مشکلات انگلیسیها در هند، برای چند سال، آنها را از دخالت علنی در بلوچستان بازداشت، اما شورش هند در سال ۱۸۵۷م/ ۱۲۷۴ق انگلیسیها را در تقسیم بلوچستان مصمم کرد.[۱۶] انقلاب هندوستان و خطری که در آن مقطع تاریخی متوجه امپراتوری بریتانیا شد، آثار و نتایج عمیقی در ایران به جای گذاشت. از جمله مهمترین این آثار ارتباط تلگرافی هندوستان با اروپا و با انگلیس و در نتیجه کشیده شدن خطوط تلگراف در ایران بود.[۱۷] برای ایجاد خطوط تلگرافی در بلوچستان، مذاکرات توسط افسران انگلیسی با دولت ایران شروع شد، اما این مذاکرات با مخالفت و مقاومت شدید در ایران مواجه شد.[۱۸] دولتمردان وقت ایران به هیچ عنوان نمی‌خواستند پای مأموران انگلیسی به نقاط تصرف شده، به خصوص نواحی جنوب به ویژه در میان طوایف بلوچستان باز شود. انگلیسیها سرهنگ اپستویک را برای حل این مسئله به سمت سفارت تهران برگزیدند.[۱۹] سرانجام امتیاز کشیدن خطوط در ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۲۷۹ ق / ۱۷دسامبر ۱۸۶۲ م با دولت ایران به امضا رسید. در آن زمان صدارت ایران باامین‌الدوله بود که با انگلیسیها رابطه صمیمانه‌ای داشت.مأموران انگلیسی به هنگام مطالعه، برای کشیدن خطوط تلگرافی پی بردند که کشیده شدن خطوط تلگراف زمینی در بخشی از نواحی ساحلی بلوچستان، برای کنترل و سرانجام جدایی این نواحی مجاور، فرصت مناسبی می‌تواند باشد.[۲۰] بنابراین تحقیق و بررسی از این نواحی بر عهده سر فردریک گلداسمیت گذاشته شد.

 

انگلیس و حفظ خطوط تلگرافی توسط سرداران بلوچ

 

با عبور سیم تلگراف از بلوچستان، دولت انگلستان گلداسمیت را با چند افسر دیگر به بلوچستان فرستاد، اما آنها با مقاومت و مخالفت بلوچها مواجه شدند. افسران انگلیسی به فرماندهی گلداسمیت به این نتیجه رسیدند که تنها از طریق کنار آمدن با سران طوایف و قبایل می‌توانند بر حاکمیت خویش در بلوچستان تداوم بخشند. به همین خاطر عمدهٔ سران، خانها و سردارهای بلوچ را با دادن اسلحه و مقرری فریب دادند و به بهانه عبور خط تلگراف در هر محل تلفنخانه‌ای برپا کردند و پرچم انگلیس را بر فراز آن برافراشتند.[۲۱]بدین سان انگلیسیها در سرتاسر بلوچستان نفوذ کردند و از طریق محدود مقرری که به سرداران بلوچ می‌دادند از آنها تعهد گرفتند تا از سیمهای تلگراف مراقبت نمایند.در این میان عده‌ای دیگر از بلوچها که بهره‌ای نبرده بودند، دست به تحریکات زدند، در نتیجه سیمهای تلگراف را قطع، و برای مأموران انگلیسی مزاحمت ایجاد می‌کردند و بعضی از کارکنان را کشته، برخی را اسیر نمودند. این پیشامدها سبب شد دولت انگلیس از ایران بخواهد مرز بین ایران و هند در بلوچستان تعیین شود. دولت ایران با این تقاضا موافقت ننمود. گلداسمیت بلوچها را تحریک نمود تا دوباره مبارزات خودشان را آغاز کنند.ناصرالدین شاه متوجه این خطر شد که چنانچه رضایت انگلیس را فراهم نکند، ممکن است بلوچستان تصرف شده را از ایران مجزا نماید. در سال ۱۲۸۸ق. انگلستان عده‌ای سرباز هندی را بهپنجگور فرستاد و خیال داشت تمامی بلوچستان را فتح کند. ناصرالدین شاه از این نقشه باخبر شد و با سفیر انگلیس در تهران در این باب مذاکره نمود.[۲۲] سفیر انگلیس اظهار کرد که اگر دولت ایران خواهان دوستی با دولت انگلیس است، باید خطوط مرزی بلوچستان را با مرز هند تعیین نماید. ناصرالدین شاه نیز این پیشنهاد را پذیرفت. از طرف ایران وزیر خارجهمیرزا سعیدخان وآصف الدوله حاکم کرمان و چند نفر دیگر معلوم شدند. از طرف انگلستان گلداسمیت و دو افسر مهندس تعیین گردیدند، اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد. در این جلسه قرار شد دولت انگلیس سالی سه هزار تومان جهت محافظت از تیرها و سیستم تلگرافی که در قسمت بلوچستان واقع می‌شد پرداخت نماید و تعیین مرزها به ملاحظاتی، نامعلوم و مسکوت ماند.[۲۳] در این زمان انگلیسیها با کاشتن تیرهای تلگراف در گوشه گوشه بلوچستان و گسترش نفوذ خود دراین سرزمین و در نهایت با تفرقه انداختن بین مردم بلوچستان کم‌کم به اهداف خود نزدیکتر شدند.

 

توافق ایران با انگلیس در تشکیل کمیسیون مرزی

 

در سال ۱۸۶۲م. در دیوار دفاعی هندوستان، تنها منطقه‌ای که ترتیب قطعی برای آن، مطابق نقشه انگلستان داده نشده بود، منطقه بلوچستان بود.[۲۴] در آن هنگام خان کلات قسمتهای شرقی بلوچستان را تحت اداره یا نفوذ خود داشت. انگلستان درصدد بود بلوچستان را دوباره به صورت کشوری مستقل درآورد.اولین کمیسیون برای تعیین مرزهای شرقی ایران، بین دولت ایران و خان کلات به حکمیت انگلستان تشکیل گردید، انگلیسیها به ظاهر نقش حکم را بازی می‌کردند اما در واقع مدعی آنها بودند و مطرح نمودن خان کلات بهانه‌ای بود برای استقلال بلوچستان از ایران.[۲۵] بعد از شکست آقاخان محلاتی در مأموریتش برای استقلال بلوچستان، دولت انگلیس بر آن شد که این امر را توسط یکی از خوانین مقتدر محلی و با توسعه بخشیدن قلمرو او انجام دهد. مقتدرترین و مناسب‌ترین فرد برای این منظور خان کلات بود.[۲۶]که انگلیس آن را تحت‌الحمایه خود کرد و بعد آن را جزءامپراتوری هند در آورد.[۲۷]ایجاد روابط سیاسی بین دولت انگلیس و خان کلات باعث شد که از اغتشاشات بلوچستان جلوگیری شود و مقام حکمرانی خان کلات استحکام پیدا کند، اما لازم بود ترتیبهای تازه اتخاذ شود که سرحدات غربی این مملکت از تجاوزات مصون بماند و از دولت ایران که قریب بیست سال بود به سرحدات کلات تجاوز می‌کرد جلوگیری شود، و در بین یک حد و حدودی معین گرددبهزادی:۱۲۵. زمانی که ابراهیم خان در اوایل دهه ۱۲۷۰ق. در حکومت بلوچستان مستقر شد دامنه فتوحات وی انگلستان را مضطرب کرد و به فکر چاره جویی انداختبهزادی:۱۲۸. دولت انگلیس می‌پنداشت که در صورت عدم مداخله، ابراهیم خان تمامی حوزه حکومتی خان کلات را فتح خواهد کرد و مرزهای شرقی ایران به هند نزدیکتر می‌شود. آنان درصدد برآمدند تا با تعیین حدود رسمی بین بلوچستان و کلات از پیشروی ابراهیم خان حاکم بلوچستان به سمت سرزمینهای غربی هند جلوگیری کنند.با شکایات متعدد دولت انگلیس به دربار و دولت ایران، ایران تحت سرپرستی میرزا حسین خان سپهسالار در سال ۱۸۷۱م / ۱۲۸۷ق. حاضر به تحدید رسمیمرزهای ایران و کلات با حکمیت دولت انگلیس شد. سر فردریک گلداسمیت به عنوان حکم انگلیس تعیین گردید.[۲۸] از طرف دولت ایران میرزا معصوم خان انصاری به عنوان رئیس کمیسیون مرزی انتخاب شد.[۲۹]بر اساس موافقت‌نامه تعیین حدود مرزی کمیسیونرها ی یاد شده آزادی خواهند داشت نقشه‌ای از متصرفات ایران در بلوچستان و متصرفات خان کلات با مرزهای آن ترسیم کنند وآن را با خود به تهران بیاورند، پس از آن مسئله با آگاهی دولت بریتانیا به گونه‌ای عادلانه تصمیم گرفته می‌شود.[۳۰] نماینده ایران میرزا معصوم خان در راه بازگشت به تهران به دولتمردان ایران می‌نویسد: «... این مأمور انگلیسی]گلداسیمد [جز حمایت و تقویت خان کلات و تحصیل سند که کیج و تمپ و بلیده و مند و کوهک و اسپندار و بلکه بیشتر سرباز و دشت باهو تعلق به خان معزی الیه دارد و خیال دیگری ندارد...».[۳۱] به طوری که از نامه میرزا معصوم خان بر می‌آید، انگلیسیها در نقشه خود قصد داشتند، نواحی تمپ، کیج، بلیده، مند، کوهک واسپندار و حتی نواحی سرباز و دشت باهو را از بلوچستان تحت مالکیت ایران جدا و به بلوچستان تحت تصرف انگلیس و به خاک کلات بیفزایند.تلاشهای میرزا معصوم خان برای قرار دادن کیج و مند در قلمرو ایران به جایی نرسید.[۳۲] ناحیه دیگر که در این زمان مورد اختلاف بین گلداسمیت و میرزا معصوم خان بود، ناحیه کوهک و اسپندار بود.[۳۳] اما با همه تلاشهای مأموران ایرانی در افزایش سهم ایران از بلوچستان، دولت ایران در اوت سال ۱۸۷۱م/ جمادی الآخر ۱۲۸۸ق. پذیرفت که نقشه‌ها و یافته‌های یکجانبه گلداسمیت، مبنای صدور رأی نهایی قرار گیرد.[۳۴]بدین ترتیب مناطقی از بلوچستان تحت مالکیت ایران جدا و به خان کلات داده شد که حاکم بلوچستان که از دست نشاندگان حکومت ایران بود و شاه ایران از این امر ناراضی بودند. نارضایتیهای حاکم بلوچستان و اقدام خودسرانه او برای تصرف نواحی از دست رفته، بعد از کمیسیون مرزی اول، سبب شد زمینه‌های تشکیل کمیسیون دوم مرزی نمایان شود.

 

اختلاف بر سر کوهک

 

هر چند دولت ایران نقشه گلداسمیت را برای تعیین حدود مرزی از خلیج گواتر تا جالق قبول نمود، اما اختلاف بر سر کوهک و بخشی از دره ماشکید همچنان باقی‌ماند.[۳۵] حاکم بلوچستان عصبانی و ناراحت از اصل تشکیل کمیسیون و تعیین رسمی سرحدات و به محض مراجعت هیئتهای طرفین از بلوچستان خودسرانه به اشغال و تصرف کوهک پرداخت.[۳۶] با تصرف کوهک توسط حاکم بلوچستان انگلیسیها درصدد زیر فشار گذاشتن دولت ایران به منظور دست کشیدن از کوهک بر آمدند.وزیر مختار انگلیس در تهران، طی نامه‌ای به وزارت خارجه ایران، تقاضا کرده بود که با توجه به پذیرفتن نقشه گلداسمیت توسط دولت ایران، مسئله کوهک حل و فصل شود.[۳۷] با ادامه کنترل کوهک و اسپندک توسط دولت ایران، مأموران انگلیسی به فکر افتادند این مناطق را از دست ایران خارج نمایند.[۳۸]

 

کمیسیون مرزی دوم

 

به دنبال تعیین حدود و علامت‌گذاری بخش اول از مرزهای بلوچستان، در سال۱۲۹۰ق. تامسن وزیر مختار انگلیس، طی نامه‌ای به ایران خواستار تعیین حدود مرزی ایران و کلات از جالق تا ملک سیاه کوهشد.[۳۹] یکی از مهمترین عواملی که سبب شد انگلیسیها دو سال بعد از کمیسیون مرزی اول، تقاضای تشکیل کمیسیون دیگری بنمایند، بدون شک ترس آنها از تصرف قسمتهایی بود که تعیین حدود نشده بود. ترس انگلیسیها از آن بود که با تصرف کوهک توسط حاکم بلوچستان امکان داشت کوهک و نواحی اطراف آن در قلمرو ایران داخل گردد. انگلیسیها بعد از تصرف کوهک توسط ابراهیم خان به تلاشهای خود برای استرداد این ناحیه به خان کلات ادامه دادند.در نامه‌ای که سفیر انگلیس به دولتمردان ایران نوشته بود، به خط مرزی گلداسمیت استناد نموده بود. طبق این نقشه، جالق و کله گان حدود مرزی ایران را تشکیل می‌دادند. در ادامه تقاضا کرده بود که خط مرزی از جالق الی کوه ملک سیاه در زمستان آینده تعیین شود.[۴۰] اما دولت ایران نواحی کوهک و ماشکید را متعلق به خود می‌دانست و با این طرح مرزی جدید انگلیس مخالف بودند.بعد از آنکه سفارت انگلیس با اصرار دولت ایران، بر تعلق کوهک و ماشکید مواجه شد.[۴۱] و در این مورد با دولت ایران به نتیجه نرسید، دولت هند بریتانیا نیروهایی در سال ۱۳۱۲ق/ ۱۸۹۴ م در پنجگور در نزدیکی ایران مستقر کرد و در واقع می‌خواست، از راه تهدید نظامی دولت ایران را وادار به قبول درخواستهای خود بنماید[۴۲] ابتدا به دلیل اهمیت استراتژیکی، شاه حاضر به واگذاری ماشکید نشد، در نتیجه تعیین حدود مرزی منتفی شد. بعد از مخالفت سرداران بلوچ با تقسیم بلوچستان ومبارزات آنان، شاه مجبور شد دستور تشکیل هیئتی برای تعیین حدود مرزی از جالق تا کوه ملک سیاه را صادر نماید.با حل این اختلاف، تحدید و علامت مرزی در ۲۴ مارس ۱۸۹۶ م / ۹ شوال ۱۳۱۳ ق پایان یافت و موافقت نامه‌ای به امضا رسید در نتیجه کار این کمیسیون،حاکمیت ایران بر مناطق چون کوهک، کناربست، اسفندک، و غرب رود ماشکید که از مدتها قبل در مالکیت ایران بودند، تأیید شد، ولی بخش عمده‌ای از ناحیه ماشکید و از آن مهمتر ناحیه میرجاوه و شهر آن و نقاط استراتژیک این منطقه از ایران جدا شد.[۴۳]با جدایی این مناطق از بلوچستان تحت مالکیت ایران علاوه بر اینکه دیوار دفاعی هندوستان کامل شد، مقاصد سیاسی انگلیس و بهره‌برداری درازمدت استعمارگران را نیز برای سالیان دراز تأمین کرد.

 
لهجه های بلوچستان
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1509
نویسنده : محمد بلوچ

 زبان های ایرانی دسته ای از زبان های هند و اروپایی اند که با هم پیوند نزدیکی دارند و اصل آنها به زبان واحدی یعنی "زبان ایرانی باستان" که با زبان قدیم هندیان آریایی نزدیکی بسیار داشته ، میپیوندند.زبانهایی ایرانی را معمولاً میتوان بر حسب شباهت یا جدایی صوتی و دستوری و لغوی آنها به دو دسته عمده تقسیم کرد: دسته غربی و دسته شرقی. فارسی، کردی، لری،بلوچی، لهجه های سواحل جنوبی خزرو لهجه های مرکزی و جنوبی ایران همه به دسته غربی تعلق دارند. بلوچی اصولاً از گروه شمالی زبانهای غربی است و بلوچها ظاهراً از شمال به جنوب کوچ کرده اند و بعلت مجاورت با زبانهای شرقی ایرانی و سایر زبانهای هندی ازجمله هندی، سندی و براهویی بعضی لغات و صداهای آنهارا نیز اقتباس کرده است.اولین محققی که لهجه های بلوچی را بیشتر بطور سیستماتیک مورد مطالعه قرارداد ویلهلم گیگر Wilhelm Geiger بود. او بلوچی را به دو لهجه اصلی تقسیم کرده و بلوچی شمالی(سرحدی) و بلوچی جنوبی (مکرانی) نامید. وی همچنین بلوچی جنوبی را به گروههای شرقی و غربی و بلوچی شمالی را به گروههای شمالی و جنوبی که بترتیب توسط طوایف لغاری و مری Mari نمایندگی میشدند تقسیم کرد. گیگر برای نشان دادن تفاوت لغوی لهجه ها به این واقعیت اشاره میکند که بلوچی شمالی به میزان بالایی از زبانهای هندی همسایه لغت اقتباس میکند در حالیکه بلوچی جنوبی بیشتر دارای لغات اقتباس شده با ریشه  فارسی میباشد.(ترجمه و نقل از جهانی (٨٩))یکی دیگر از محققین لهجه های بلوچی "سر جرج گریرسون" Sir George Grierson میباشد. او لهجه های بلوچی را به شرقی و غربی تقسیم کرد. وی معتقد بود که بلوچی غربی در محدوده حکومتی بریتانیا دارای سه لهجه میباشد و آنهارا بر اساس منطقه عمده ای که در آن صحبت میشوند، لهجه کراچی karلči  ، کیچی kیči و پنجگوری panjguriنامید.محقق برجسته دیگری که بصورت سیستماتیک لهجه های بلوچی را مطالعه کرده است پروفسور جوزف الفنبین Josef Elfenbein میباشد، او در کتاب "زبان بلوچی، لهجه شناسی بامتن"  برای نشان دادن تفاوت بین لهجه های مختلف، لیستی شامل آواشناسی، دستور (صرف و نحو) و لغت تهیه کرده و آنرا بعنوان معیار مقایسه شباهت ها و تمایز لهجه ها بکار برده است. در اینجا فقط به چند مورد از ویژگیهای خاص این لهجه ها بر اساس معیار الفنبین اکتفا میکنیم.  (نقشه جغرافیایی لهجه ها)وی بر اساس این معیار، زبان بلوچی را به شش لهجه تقسیم میکند که عبارتند از:
گویش مردمان بلوچستان
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1521
نویسنده : محمد بلوچ

گویش مردم بلوچستان:
-مهمترین گویش جنوب شرقی ایران گویش بلوچی است که آن را از جهت هیات قدیمی بسیاری از لغات باید از لهجه های مهم ایرانی شمرد. گویش بلوچی با زبان و تلفظ پهلوی اشکانی و پهلوی اوایل ساسانی نزدیک است. زبان بلوچی از نظر زبان‌شناسی و نیز شناختن ریشه‌ی بسیاری از واژه‌ها و سابقه‌ی برخی اصطلاح‌های رایج در زبان‌فارسی، از منابع مهم به‌شمار می‌رود و می‌توان آن را به دو بخش زیر تقسیم کرد: 1- بلوچی شمالی یا سرحدی: این گویش در نواحی زاهدان، خاش و سیستان متداول است. 2- بلوچی جنوبی: در ایرانشهر، سراوان،سرباز و چابهار - جاسک بدان سخن گفته می‌شود که با وجود تفاوت در بیش‌تر واژگان، برای افراد هر دو دسته قابل تشخیص است.
آداب ورسومات قوم بلوچ
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1572
نویسنده : محمد بلوچ

اداب و رسوم قوم بلوچ آمیزه از
مراسم، آیینها، عقاید و باورهایی است که ریشه در سنتی دیرین دارند. به ندرت مراسم یا آیینی می‌توان یافت که با موسیقی همراه نباشد. مراسم بلوچی در مجموع یا آیینهای کیشی-مذهبی هستند و یا جشنها و اعیاد را تشکیل می‌دهند. عمده‌ترین آیینهای کیشی-مذهبی عبارتند از: گواتی، مولود(مالد و پیر پتز)، انواع زار، محفل دراویش صاحبان، مجالس ترحیم؛ و مهمترین جشنها عبارتند از: عروسی، زایمان، ختنه سوران، هامین(خرما چینی) و گندم چینی. به طور کلی اساس ملودیها بر مبنای شرایط و مراسم، به ویژه تحت مفاهیم متفاوتی تدوین شده اند. از جمله: لیکو و زهیروک: آوازهایی هستند که در فراق بستگان نزدیک مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، و همچنین دوست و معشوق و حتی در دوری از وطن ارایه می‌گردند. زهیروک در بدو امر فقط به وسیله زنان، در حین کارهای روزمره خوانده می‌شده است. این نحوه اجرا امروز دیگر متداول نیست. فعلاً زهیروک به وسیله خوانندگان مرد و به همراهی سرود(قیچک) اجرا می‌شود. کردی: مضمون متن کردی،‌ عینا ً‌مثل لیکو و زهیروک، مبین تاملات ناشی از هجران و فقران است. این متن حاوی لهجه‌ای است که در رودبار و منطقه بین ایرانشهر و کرمان متداول است. آواز کردی بیش از همه جا در ایرانشهر و بمپور رواج دارد. موتک(موتق): موتک به مراسم ترحیم اختصاص دارد. محتوای متن این آواز شامل مناقب مرحوم بوده و تالم ناشی از مرگ را بیان می‌کند. براین اساس موتک را می‌توان نوعی مرثیه به حساب آورد. شعر: شعر که در زبان بلوچی به آن شیر می‌گویند، عبارت از آوازی است که مضمون متن آن را داستانهای حماسی، عشقی، وقایع تاریخی و رویدادهای اجتماعی، پند و اندرز و غیره تشکیل می‌دهد. مشائیر(شاعر) کسی است که شیر را با ساز و آواز اجرا می‌کند. به شاعر پهلوان نیز می‌گویند.پهلوان ترکیبی است از دو کلمه پهلو و وان،پهلو که مشتق از ریشه زبان پهلوی است، معنای شجاع، دلاور و توانا را دارا است و وان به معنای خواننده است. وانگ به بلوچی همان معنای خواندن در فارسی را می‌دهد. بنابراین پهلوان عبارت است از خواننده یا ارایه کننده شجاعتها و دلاوری‌ها. از جمله سروده های حماسی می‌توان به میر قنبر، چاکر و گوهرام اشاره کرد. این سروده به حکایتی می‌پردازد که حدود 5/4 قرن پیش در دوران حکومت همایون شاه، دومین پادشاه سلسله گورکانیان هند و حکومت شاه طهماسب اول در ایران روی داده است. پادشاه ایران سعی در بازگرداندن تاج و تخت از دست رفته سلطان هندی را دارد؛ اما محور روایت بر اساس زندگی و ماجراهای بیوه‌زن دامدار و ثروتمندی به نام گوهر می‌باشد که با رد تقاضای ازدواج میر گوهرام خان، یکی از حکام منطقه، و یک سلسله ماجراهایی که پیش می‌آید، منجر به درگیری‌های دو طایفه رند و لاشاری به مدت سی سال می‌گردد. بدین ترتیب شعر چاکر و گوهرام از دو قسمت تشکیل می‌شود و هر یک از این قسمتها پیروزی یکی از این دو طایفه و شکست دیگری را توصیف می‌کند. جنیدخان و دادشاه نیز از جمله شعرهای تاریخی بلوچ به شمار می‌آیند. در بسیاری روایت‌های تاریخی قوم بلوچ، قهرمانان در مبارزات خود، بیش از آنکه اهدافی نظیر راهزنی(در بعد منفی مبارزه) یا گرایشهای ملی(در بعد مثبت مبارزه) داشته باشند، هدف نهایی خود را به احقاق حق متمرکز نموده‌اند. در مواردی نیز که مبارزات به درگیری‌هایی با بیگانگان انجامیده است، انگیزه‌های اصلی متاثر از عوامل قومی و قبیله‌ای است تا احساسات ملی گرایانه.در متن اشعار نیز مضامین و باورهای قومی جلوه‌گر هستند. رویدادهای اجتماعی در شعر بلوچ نیز به وقایعی اشاره دارد که در سال های گذشته اتفاق افتاده است، مانند کشته شدن میرپسندخان یا مرادخان که حدود سی سال پیش رخ داده است. گواتی نیز مربوط به مراسمی می شود که به قصد رفع بیماری های روحی و اختلافات روانی یا بنا به اعتقاد افراد محلی، در جهت شفای شخص جن زده و خارج ساختن روح پلید از جسم بیمار صورت می پذیرد. معنی تحت اللفظی گواتی باد است.همچنین به بیماری اطلاق می شود که گوات در جسم او حلول کرده باشد. رقص یا تحرکات یکنواخت جسمانی در مراسم گواتی، شبیه به سماع خانقاهی دراویش می باشد. مراسم گواتی استفاده از سازها متنااسب با میزان پیشرفت بیماری است: ساز (بازی ساز): ساز به بیماری تعلق می گیرد که خفیف ترین درجه گواتی را دارا است. در ساز فقط یک نوازنده قیچک شرکت دارد. در این مراسم زن های شرکت کننده با آواز نوازنده قیچک را همراهی می کنند. گواتی با ادای کلمات به فارسی، بلوچی، عربی، سواحیلی (زبان رسمی تانزانیا و کنیا و مجمع الجزایر کومور و بسیاری از کشورهای ساحلی شمال و جنوب شرقی قاره آفریقا) و هندی سعی می کند بیمار را به وجد آورد. کُپار (بازی کُپار):هر گاه بیماار مرحله شدیدتری از درجات گواتی را دارا باشد، برای او کُپار تجویز می شود. در کپار علاوه بر قیچک، دهل نیز شرکت دارد. پس از پایان بازی کپار قهوه، ذرت برشته و حلوا بین شرکت کنندگان تقسیم می شود.ژ ولاگ (بازی ولاگ): به این بازی هونله نیز می گویند. چنانچه در بازی نهایی بیمار بهبود نیابد، مرگ او حتمی است و بنابر استطاعت بیمار لازم است مرغ، گوسفند، شتر و گاو قربانی و از شرکت کنندگان در مراسم پذیرایی شود. متن آوازهای گواتی در درجه اول مدح لعل شهباز (از بزرگان متصوفه، اهل مرند آذربایجان که به ایالت سند مهاجرت نمود) و عبدالقادر گیلانی است. علاوه بر این الله هو، رسول الله، الله من پیکرون نیز ذکر گرفته می شود. در موسیقی بلوچ آوازهایی مانند نازینک در مراسم عروسی، هالو و شپتاکی در مراسم زایمان و تبریک تولد کودک کاربرد دارند. آوااز نعْت نیز که حاوی مدح و ثنای حضرت محمد (ص)، آل او و بزرگان اسلام است، مورد استفاده قرار می گیرد. (مسعودیه،1364 ،24-9 ) برخی نجواها موزون که از فریادهای دیرینه محبوس در گلوی بلوچ و نیز اقلیم بری و خشک منطقه سرچشمه می گیرد، از ساز قیچک، آهنگ محزون و دلنشینی تجلی فرافکنانه پیدا می کند. هویت بیانی در موسیقی بلوچ: به طور کلی با توجه به بررسی ساختاری آوازها، سروده های آینی و ترانه های قوم بلوچ، می توان به این نتیجه دست یافت که موسیقی قوم بلوچ دارای هویتی ملودیک می باشد. چنان که پرفسور مسعودیه نیز در بررسی موسیقی بلوچستان به وجود نمونه ای از «مُد پنتاتونیک» در برخی ترانه ها اشاره نموده است. (مسعودیه، 1364، 35)همچنین براساس برسیها و آوانیسی‌های به عمل آمده و با توجه به ساختار توالی اصوات و بافت ملودی‌ها،بخشی از آوازها در این موسیقی بر خلاف ردیف موسیقی بر خلاف ردیف موسیقی سنتی و موسیقی سایر مناطق ایران، فاقد فواصل کم و زیاد است ویژگی ریتم و ملودی در ترانه‌های قوم بلوچ: ملودی ترانه‌ها دارای ویژگی‌های مشترکی با موسیقی سایر نواحی ایران هستند. از جمله اینکه در بسیاری از ترانه‌ها، روند ملودی تابع هجا‌های کلام است. همچنین وجود ترجیع‌بندهایی که در قالب فرم خاص ترانه‌ها تکرار می‌گردند. از نظر ضرباهنگ ‌ها نیز بخشی که به صورت آوازی اجرا می‌گردند،دارای متر آزاد هستند،سایر ترانه‌ها در ریتم‌های متداول4/2 و8/6 اجرا می‌شوند.(شرح ویژگیهای تخصصی موسیقی بلوچ در بخش سوم مجموعه حاضر ارایه می‌گردد.) سازهای رایج در قوم بلوچ: عمده ترین سازها‌ی رایج در موسیقی بلوچستان عبارت‌اند از :سرود(قیچک)،رباب،تنبورک،نل،دونلی ودونلیودهلک. 

الفــ-سرود(قیچک): سرود از جمله اصلی ترین سازها‌ی سنتی موسیقی بلوچ به شمار می‌آید.این ساز زهی آرشه‌ای کاسه‌ای به بزرگی کاسه‌بار و دسته‌ای کوتاه دارد. سرود معمولا دوازده سیم دارد.به آرشه سرود کمانگ می گویندو موهای آن از دم اسب است.سرود و کمانگ از چوب پرپنگ ساخته می‌شوند. هنگام نوازندگی کاسه سرود بر روی زانوی چپ(در حالت نشسته)و به طور عمود قرار می‌گیرد. 

ب-رباب:رباب یا هجده تار نیز از مشهورترین سازهای موسیقی بلوچ است که در مناطق مرکزی و جنوبی بلوچستان رواح دارد. رباب دارای دسته‌ای کوتاه و سه پرده ثابت است. این ساز چهار سیم ملودی و چهارده سیم الیکوت دارد(که معمولا نواخته نمی‌شوند).رباب به وسیله مضراب نواخته می‌شود. 

پ-تنبورک:سازی زهی زخخمه‌ای،فاقد پرده،دارای کاسه‌ای بزرگ و سه سیم است که به آن سه تار می‌گویند. تنبورک به وسیله پنجه نواخته می‌شود. نوازنده این ساز را تنبورگی یا چنگی می‌خوانند. 

ت-نل:نل به زبان بلوچی به معنی نی است. هر دو طرف لوله نل باز و دارای چهار سوراخ صوتی در روی لوله می‌باشد. نوازنده نل را نلی می‌نامند. 

ث-دو نلی:دو نلی عبارت از دو نل مساوی و جدا از هم است که هر یک نمادی از نل مذکر و نل مونث می‌باشند. نل مذکر یازده سوراخ و نل مونث هشت سوراخ صوتی دارد. نل مذکر مظیفه اجرای ملودی و نل مونث نقش واخوان را بر عهده دارد. 

ج-دهلک: سازی کوبه‌ای به شکل استوانه از جنس چوب که دهانه یک طرف آن بزرگتر از طرف دیگر می‌باشد. در دو طرف استوانه پوست کشیده شده است که توسط ریسمان‌هایی به طور ضربدر یامثلثی به یکدیگر متصل شده اندو به وسیله آنها می‌توان ساز را کوک کرد. هنگام نوازندگی ساز بر روی زمین قرار می‌گیردو دست راست به دهانه بزرگتدو دست چپ به دهانه کوچکتر می‌کوبد.
ویژگیهای قوم بلوچ
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1836
نویسنده : محمد بلوچ

ویژگی‌های قوم بلوچ: بلوچ ها
بیشتر به ارتباط درونی تمایل دارند. خویشاوندی آنها صرفاً بر اساس ازدواج درون قومی انجام می‌شود. بلوچ: انسانی آزاده، میهمان نواز، راستگو، دلیر، سخت کوش، و جنگجوست، مردم بلوچستان به تأثیر شرایط خاص محیط خویش پردوام و بردبار هستند و با حداقل امکانات زندگی می‌کنند. تحمل آنان در برابر مشکلات و سختی‌ها شاید در هیچ یک از طوایف دیگر ایران وجود نداشته باشد. اینان در دوستی ثابت قدم و وفادارند؛ اما در دشمنی سرسخت و انتقام‌جو هستند. مردان بلوچ به ازدواج‌های مکرر شوق و علاقة خاصی دارند و اغلب دیده شده که مردی سه تا چهار زن اختیار نموده است؛ با این حال نسبت به زندگی، همسر و فرزندان خود علاقة زیادی دارند، آنان طلاق دادن را از امور زشت می‌دانند و به ندرت همسران خود را رها می‌کنند.بلوچ در جماز سواری، تیراندازی، شکار کردن، کوه‌پیمایی، صحرا‌نوردی و پیاده‌روی بی‌نظیر است. از قیود زاید و تعارفات اضافی به دورند؛ سادگی و بی آلایشی در پندار، کردار و گفتار آنان هویداست؛ به قول و قرار خود اهمّیت بسزایی می‌دهند. مردم بلوچستان سخت پایبند اعتقادات مذهبی و دینی خویش هستند، نماز خود را به موقع ادا می‌کنند، همچنین در سخت‌ترین شرایط روزه ماه مبارک رمضان را می‌گیرند و شکستن روزه را گناهی بزرگ می‌شمارند، برای شرکت در نماز جمعه از فرسنگ‌ها راه حضور به‌هم می‌رسانند. مردم بلوچ به 2 عید، عید قربان و سعید فطر توجة‌ی خاصی دارند تمام افراد خانواده در روز عید لباس نو می‌پوشند و برای ادای نماز عید به عیدگاه می‌روند و پس از اتمام نماز همدیگر را در آغوش می‌کشند تا که اگر کدورت‌هایی بین‌شان بوده از بین برود و از همدیگر حلالیت می‌طلبند، سپس به دیدار بستگان و خویشاوندان خود می‌روند. بنابر اعتقادات مذهبی که دارند قائل به عید نوروز و .... نیستند.از قبر‌پرستی، رفتن به مزار اولیا، امامان، سلف و کمک خواستن از آنها و شریک قرار دادن به خداوند متعال بری و بی‌زارند. نقش زن در جامعة بلوچستان: زنان بلوچ بیشتر به کارهای خانه، نگهداری و تربیت کودکان می‌پردازند. علاوه‌بر‌این وظایف، احشام را می‌دوشند و از شیر آنها ماست، کره و ... تهیه می‌نمایند و در مواقع فراغت از کارهای خانه به بافتن قالیچة بلوچی یا پلاس (گدان ـ گدام) می‌پردازند. زن بلوچ اطاعت از شوهر را وظیفة خود می‌داند و مرد بلوچ تمام وظایفی را که اسلام نسبت به زن برایش معین نموده انجام می‌دهد.قول: اگر قوم بلوچ به کسی قولی بدهد در هیچ شرایطی زیر قولش نمی‌زند به قول خود وفادار است و این وفاداری و تعهد آنقدر زیاد است که به صورت ضرب المثل درآمده است. سرُن بُرَوْت بَلَىْ قَوْلُن مَرَّوت ـ سرم از تنم جدا بشود امّا بد قولی نکنمپوشاک قوم بلوچ: شکل پوشش گروه‌های انسانی ارتباط مستقیمی با شرایط اقلیمی، فرهنگی و قومی هر منطقه دارد هم‌چنین معرف ذوق، هنر، آداب و سنت‌های جوامع بشری است. از شاخص‌های ظاهری مرد و زن بلوچ که وی را از اقوام دیگر متمایز می‌سازد پوشاک بلوچ است که به‌خاطر موقعیت جغرافیایی و گرمای زیاد منطقه، کار، تلاش مردم و دلایل دیگر شکل خاص به خود گرفته است.سوزن‌دوزی زن بلوچ بر لباس خود در دهها طرح و نقشه جزو صنایع دستی مهم کشور به شمار می‌رود و شهرت جهانی پیدا کرده است. هنر قوم بلوچ: هنر با زندگی قوم بلوچ آمیخته شده و جزئی از وجود آنهاست. از زمانی که به دنیا می‌آیند تا زمانی که زندگی را پشت‌سر می‌گذارند با هنر سروکار دارند. خانه، چادر (گدان ـ گدام) و کپرشان را با سوزن‌دوزی، آینه‌دوزی و سکه‌دوزی زینت می‌دهند. پوشاکشان که از وقار و شکوهشان حکایت می‌کند، به‌وسیله سوزن‌دوزی آراسته شده و زیور یافته است. با گلها، برگ‌ها و بوته‌هایی که در لباس، گلیم و دست بافت‌هایشان می‌بینیم به جبران طبیعت خشک، بی‌گل‌و‌گیاه خود پرداخته‌اند، خلاصه «هنر» با زندگیشان آمیزش جدایی‌ناپذیر دارد. گلایه‌ای از قشر تحصیل‌کرده:باید باور داشت که هنوز چهرة واقعی بلوچ بر ما پوشیده مانده است و آن‌چنان که شایسته است نه تنها با قوم بلوچ بلکه با سرزمین گسترده‌اش بلوچستان نیز آشنائی کاملی نداریم در این مورد قشر تحصیل‌کرده قوم بلوچ بیشتر از همه بار گناه را بر دوششان می‌کشند، به‌خاطر اینکه نخواسته‌اند این پرده را یکسو بزنند و غبار گمنامی و فراموشی را از چهرة بلوچ بزدایند و خود را آن‌چنان بوده و هست بشناسانند. دیگر کسانی که دربارة قوم بلوچ سخنی گفته و قلمی برداشته‌اند به‌خاطر اطلاع کمی که داشته‌اند یا بنابر اغراضی بیشتر راه را به خطا رفته‌اند؛ زیرا شناخت این چهرة اصیل را با تناقضاتی که دربارة او عنوان کرده‌اند سخت‌تر و پیچیده‌تر ساخته‌اند.خواستگاه ملی بلوچ:قوم بلوچ یکی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین اقوام ایرانی است که در طول تاریخ با وجود ظلم و تبعیض‌ها اصالت خود را حفظ کرده. این قوم در این برهة زمانی خاستگاه و نیازهای زیادی دارد من‌جمله تحصیل‌کردن به زبان مادری خویش، (همانطور که دولت ترکیه به کردهای آن کشور این اجازه را داده)، عیدگاه، به‌کارگیری قشر باسواد این قوم در وزارت‌خانه‌ها، پخش اذان پنج وقت، خطبه‌های روز جمعه و مراسم‌های دینی و مذهبی دیگر از رسانه ملی و .... با سرکار آمدن دولت تدبیر و امید که در رأس آنها رئیس جمهور منتخب مردم و محترم آقای حسن روحانی قرار دارند، امید آنرا داریم که به تک تک خواسته‌های این قوم با فرهنگ و هنر رسیدگی بشود. نتیجه: باید این‌را پذیرفت که فرهنگ، آداب و رسوم ما با اسلاف و گذشتگان قوم بلوچ فاصله گرفته این فاصله به‌خاطر دور شدنمان از آرمان‌ها، آداب و رسوم اسلاف، و غرب و شرق زدگی‌مان و ... به‌وجود آمده است. اگر می‌خواهیم که فرهنگ غنی و دیرینة‌مان محفوظ بماند و نام بلوچ از بین نرود به‌جای اینکه از آداب و رسوم غربی‌ها الگو برداری بکنیم روش‌های گذشتگانمان را در زندگی روزمرة خود پیاده کنیم و به فرزندان این قوم جسور و شایسته تعلیم بدهیم تا فرهنگ و نام قوم بلوچ تا ابد پابرجا بماند.
معرفی شهرستان سرباز
نوشته شده در 10 / 8 / 1394
بازدید : 1687
نویسنده : محمد بلوچ
سرباز از زیباترین نقاط دیدنی بلوچستان به شمار میرود که در امتداد رود بزرگ سرباز قرار داشته و محصولات ان از خرما گرفته تا برنج دارای تنوع بسیاری است. رودخانه سرباز زیست گاه یکی از عجیب ترین حیوانات حیات وحش یعنی تمساح پوزه کوتاه است. به گفته کارشناسان این تمساح بازمانده تمساح های مربوط به دوره مزوزوئیک یعنی حدود 225 الی 265 میلیون سال قبل است. این حیوان در طی 65 میلیون سال گذشته هیچ تغییری در ظاهر نداشته است . تمساح پوزه کوتاه دارای پوزه ای پهن با 19 دندان در بالا و 15 دندان در پایین است. پاها ی تمساح کوتاه و دارای 5 انگشت با ناخن های بلند است. رنگ آن زیتونی مایل به قهوه ای است. بزرگترین آنها به 5 متر طول هم رسیده است اما به طور نرمال طولی حدود 2 متر دارند. منطقه زیست آنها باهو کلات اکنون به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گریده است. این تمساحها که در زبان محلی به آنها گاندو گفته می شود بسیار کمرو و ترسو بوده در عین حال بسیار زیرک هستند . معمولا شبها به شکار می روند. غذای اصلی آنها پرندگان و پستانداران حول رودخانه می باشند ولی سابقه حمله به انسانها نیز وجود دارد شهرستان سرباز با مساحت 11500 کیلومتر مربع ، در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 501 کیلومتر است . این شهرستان دارای تعداد 3 مرکز شهری و 4 بخش ، 12 دهستان و 600 آبادی دارای سکنه است . آداب ورسوم: دعا و تعويذ: هنوز بعضى از بلوچها در زمان مريضى به ملا و مولوى متوسل مى‏شوند و به درمان از طريق گرفتن دعا اعتقاد دارند. اگر كسى بيمار شود يكى از بستگان او جهت گرفتن دعا نزد مولوى محل مى‏رود و مولوى هم پس از شنيدن شرح حال مريض، دعايى به ارباب رجوع تحويل مى‏دهد، كه معمولاً اين دعا را يا در داخل آب مى ‏شويند و به مريض مى ‏دهند و يا اينكه آنرا در داخل پارچه ‏اى مى ‏دوزند و به صورت بازوبند يا گردنبند درآورده و بر بازو و گردن مريض مى‏آويزند و گاهى هم خود مولوى نزد مريض آمده و با خواندن دعاهايى او را فوت (دم) مى ‏كند. معالجه با كتك زدن: در مورد بعضى از ديوانگان، اعتقاد دارند كه جن يا پرى، در درون وجود او راه يافته است و در چنين مواردى، ملا يا جن‏گير را مى ‏آورند. بنا به دستور ملا يا جن‏گير، دست و پاى ديوانه را محكم م ى‏بندند و آنگاه ملا دعاهاى مختلفى را براى بيمار مى ‏خواند و او را فُوت مى ‏كند سپس ديوانه را با شلاق يا چوب، كتك مى ‏زنند تا بي حال شود، زيرا اعتقاد دارند كه اين ضربات به جن كه در بدن بيمار رفته است، اصابت مى ‏كنند و موجب درد و رنج جن و فرار او مى ‏شوند. معالجه با طبل و موزيك (دَمال)يا گُواتى: در مورد بعضى از بيماريها نظير نيمّون يا غيره از اين روش استفاده مى ‏كنند. و بيمار با شنيدن طبل و موزيك، شروع به رقص خاصى بنام دَمال مى‏كند كه بيشتر با تكان دادن سر به سمت بالا و پايين همراه است و بعد از نيم ساعت رقصيدن استاد يا مرشدش از او مى ‏پرسد كه چه مشكلى دارى؟ او هم مى ‏گويد فلان چيز را مى ‏خواهم يا فلان بيمارى را دارم. در حقيقت مى‏توان گفت كه اين روش نوعى هيپنوتيزم است. اين مراسم بوسيله »گواتىِ مات« يعنى مادر گواتى رهبرى مى‏شود. خوددارى زن حامله از ديدن مرده و مراسم تشييع جنازه: مردم بلوچ اعتقاد دارند كه اگر زن حامله جنازه در حال حمل را ببيند يا چشمش به مرده بيفتد، نوزادى كه در شكم دارد، شور چشم يا »كِل« مى‏شود. بنابراين زن حامله را از ديدن جنازه منع مى‏كنند. و كسى كه از مراسم تشييع جنازه و دفن مرده برگشته، حق ندارد به خانه ‏اى كه طفلى تازه تولد شده، دارد، قدم گذارد، زيرا اعتقاد دارند كه طفل متولد شده خواهد مرد. هَمپاس: اگر حيوانى (گاو يا گوسفند و بز) گم شده باشد، براى اينكه در شب، طعمه درندگان نشود، صاحب آن دام نزد ملاى محل مى ‏رود و ملاى محل هم به طرف صحرا يا كوهستانى كه دام در آن گم شده، مى‏ايستد و دعا مى ‏خواند و سه بار دستهاى خود را مثل كف زدن، به هم مى ‏زند و به طرف كوهستان يا صحرا فوت مى‏كند. بلوچها اعتقاد دارند كه بر اثر اين دعا، هر جانور وحشى كه نزد دام آنها بيايد، دهانش قفل شده و نمى ‏تواند به دام آنها آسيبى برساند. و بعد از مدتى دام گم شده، بدون آسيب ديدگى پيدا مى ‏شود. چشم زخم يا نِظَر: بلوچها اعتقاد زيادى به چشم زخم و نظر دارند و براى مصون ماندن از چشم زخم، براى خود و فرزندان خود و حتى حيوانات و احشام خود، از ملايا مولوى دعاى چشم زخم مى‏گيرند و به بازوى خود و اطفال و يا به گردن حيوانات خود مى ‏بندند و اسپند نيز دود مى‏كنند و از چشم كننده مى ‏خواهند كه بيمار را سه بار تف زده و هر سه بار نام خدا و ماشاءالله بگويد. تقدير(قضا وقدر): مردم بلوچ بيش از اندازه به تقدير اعتقاد دارند و هر حادثه ‏اى كه اتفاق بيفتد آن را به تقدير نسبت مى ‏دهند و مى ‏گويند كه از همان چهار ماهگى در سرنوشت او چنين نوشته شده است. ولى هيچگاه به دنبال علت حوادث و اتفاقات نيستند. ماسَگ: اگر چنانچه كسى به يك كشور خارجى رفته باشد و يا گم شده باشد، و يا براى يك مدت طولانى به وطن خود بازنگشته و هيچ خبرى از او نباشد، در چنين مواردى بستگان او پيش يك پيرمرد يا با تجربه كه نسبت به بستن «ماسَك» مهارت كافى داشته باشد، مى ‏روند و از او مى ‏خواهند تا با بستن «ماسَگ» وضعيت فرد مذكور را بيان كند كه آيا زنده است يا مرده، و آيا مى ‏آيد يا نه و در صورت آمدن، چه زمانى مى‏آيد. پيرمرد نيز با استفاده از چند برگ درخت خرما شروع به خواندن دعاهايى كرده و در حين دعا خواندن ، آن برگها را به چند قسمت كوچكتر تقسيم كرده و گره مى ‏زند، پس از اتمام دعا خواندن، گره ‏ها را روى زمين مى ‏گذارد و خيلى راحت با مشاهده گره ها وضعيت فرد مفقود را بيان مى ‏كند و چه بسا كه هر چه كه مى ‏گويد رنگ واقعيت نيز به خود بگيرد. البته استفاده از ماسك در زمانهاى گذشته و هنگامى كه از وسايل ارتباطى نظير تلفن و غيره خبرى نبود رايج بوده ولى در حال حاضر استفاده از آن بسيار كمرنگ شده است. شهرستان سربازهشتمين شهرستان استان سيستان وبلوچستان است كه درتاريخ 12/2/80 بامصوبه هيات وزيران ازشهرستان ايرانشهر جدا وبه صورت يك شهرستان مستقل درآمدمساحت سرباز حدودا 12000 كيلومتر مربع مي باشدكه 95درصد آن كوهستاني ودربيشتر مناطق غيرقابل سكونت مي باشدواين كمبود مكان مناسب،جلوه اي ويژه به واحدهاي مسكوني بخشيده است.جمعيت آن براساس آخرين آمارها حدود 168000نفركه 89درصدآن درروستاها وفقط 11درصد آن درشهرها زندگي مي كنند كه درنوع خودبي نظير مي باشد. اين شهرستان ازشمال به شهرستانهاي سراوان وايرانشهر،ازجنوب به شهرستان چابهار،ازشرق به كشورپاكستان با 120 كيلومتر مرز زميني وازغرب به شهرستان نيك شهر محدود مي شود.مركزشهرستان،شهر راسك مي باشد كه فاصله آن تامركز استان 495كيلومتر تا تهران1765 مي باشد وجمعيتي غالب بر5000نفرجمعيت دارد.اين شهردرمسير جاده ارتباطي ايرانشهر به چابهار واقع شده كه مسافت آن تاچابهار وايرانشهر به طور مساوي يعني175كيلومتر مي باشد براساس تحقیقات به عمل آمده درمورد وجه تسمیه اين شهرستان نظرات مختلفی مطرح است بعضی ها معتقدند در هنگام بارندگی سرشاخه های فرعی زیادی در طول مسیر جریان رودخانه از اطراف به آن افزوده می شده وسرآن از هر طرف بازبوده وبهمین دلیل این منطقه را سربازنامیده اندوگروهی دیگر دلیل نامگذاری آنرا بعلت وجود آدمهای سرشناس که ازطوایف مختلف وگوناگون دراین منطقه زندگی می کردندوبه اصطلاح محلی سر(افرادبزرگ)باز(زیاد)نامیده اندوهمچنین به اعتقاد بعضیهابعلت دارابودن کوههای بلندومرتفع که اطراف منطقه رابصورت حصارفراگرفته وفضای بالای آن بازبوده،نام سربازرابرآن نهاده اند. ازمعروفترین اسطوره های منطقه می توان به مهرک(میروک)که ازقدیمیترین داستانهای واقعی که کم کم تبدیل به اسطوره گردیده اشاره کرد.لازم بذکراست مدفن میروک درحال حاضردرروستای پیردان می باشد.مواردي كه دراين منطقه بعنوان جاذبه گردشگري بشمارمي رودشامل: 1- تمساح (كروكديل يا گاندو): كروكديل با تلاقى بلوچستان، برجسته‏ ترين موجود وحشى دره رودخانه سرباز است كه بطور طبيعى در آنجا زيست مى ‏كند. كروكديل‏ها يا به گويش محلى «گاندو» از هندوستان، سيلان تا پاكستان غربى و بلوچستان جنوبى پراكنده ‏اند. رودخانه سرباز، غربى ‏ترين نقطه انتشار كروكديل در آسياست، از اين‏رو داراى ارزش توأم ملى و بين‏ المللى است.2- كوهستاني بودن 95 درصدي اين شهرستان بعنوان موقعيت استثنايي 3- وجود آب وهوای گرم ومرطوب باعث رونق کشاورزی درتمام فصول سال وتولیدمحصولات خاص مناطق قاره ای و تولید محصولات مهمی چون انبه ،خربزه درختی (پپیا)،چیکو،زیتون محلی ، خرما وانواع مرکبات شده است 4- استقرار رودخانه ودره سرسبزبطول 313كيلومتر بعنوان بزرگترين وپرآب ترين رودخانه فصلي استان باچشم اندازهاي متنوع طبيعي 5-استقرار بزرگترين سد استان درانتهاي رودخانه سرباز (سدپيشين) به عنوان مركزوكانون استقرار تمساح پوزه كوتاه 6-شكل گيري منازل مسكوني بصورت پلكاني وزيبا بنا به ضرورت به دليل ناكافي بودن فضا در محور وحاشيه رودخانه سرباز7- از جاذبه هاي گردشگري شاخص شهرستان مي توان به دره هاي سرسبز كريم آباد ،دورك ،بندان ،گتان،سامگان وكزور ،سد آشار ،آبشار گراوانيگ ، منطقه ودره كوه روك با آبشار ديدني ،در خت هاي كهنسال كنار نوت ودپكور ،درخت قديمي انجير معابد يا مكر زن در پارود ،غار قديمي كزور ،نخلستان ومزارع سنگ مسجد ،مساجد دز ،انزاء،علي آباد وپيشين ،سنگ نگاره هاي پيردان ،سوبتگ كوه فيروز آباد ،روستاهاي گردشگري پيردان ولهاباد ، محوطه بركه سالونكان (دامادان )،کوههای گردو، پسکوه، تگردکوه و کوه نیل گوران سری اشاره نمود ازمهمترين هنرهاي صنايع دستي مي توان به سوزندوزي،زيورآلات سنتي، منبت كاري ،ساخت ابزار آلات موسيقي،آهنگري،سفالگري،گليم بافي،سكه دوزي وشال بافي اشاره نمود قرارگيري اين شهرستان،درمحورترانزيت ايرانشهر به چابهار،مسافران زيادي ازاين مسيربه قصد مسافرت به منطقه آزاد چابهاربه محض عبورازاين محورگردشگري بارودخانه ودره زيبا،ازاين مواهب طبيعي استفاده مي كنند. تعداد250اثرتاريخي،فرهنگي،مذهبي وطبيعي شامل قلعه ها،محوطه ها،تپه ها،بناهاي قديمي باارزش،بافت هاي قديمي ،آرامگاه،مساجدتاريخي،سنگ نگاره وجاذبه هاي طبيعي ديگر شناسايي وبه ثبت رسيده كه نشان ازقدمت تاريخي اين شهرستان داردمهمترين آثارشاخص تاريخي شهرستان مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1-قلعه تاريخي سربازقلعه سرباز با قدمتي بالغ بر 400سال ازمهمترين آثار تاريخي استان وقرارگيري اين بنا برفراز كوهي مرتفع درحاشيه دره ورودخانه پرآب وسرسبز بيانگر شكوه وعظمت معماري در ادوار گذشته است .كه درسال 1383 درفهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد. در حال حاضر توسط سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري از محل اعتبارات استاني قسمتي از حصار كه در سا ل هاي گذشته بر اثر عوامل طبيعي وجوي فروريخته بود مورد حفاظت واستحكام بخشي قرار گرفت لازم به ذكر است ميزان اعتبار تخصيص يافته نسبت به اين پروزه عظيم وبزرگ ناكافي مي باشد اين اثر دربخش سرباز شهرسرباز واقع است .در صورت مرمت كامل اين بنا مي توان به عنوان موزه فرهنگي سرباز استفاده نمود . 2-قلعه فيروزآباد اين قلعه متعلق به دوران اشكاني –ساساني ، به علت بارندگی اخیر قسمت های زیادی از آن تخریب گشته است .سفالهای پراکنده شده به شکل های قرمز رنگ ،نخودی ،لعابدار ،بدون لعاب ومنقوش در اطراف محوطه دیده می شود که نشان از قدمت وارزش این بنای تاریخی دارد که نیاز مند مطالعه ،تحقیق وبررسی جدی است .لازم به ذكر است ناكنون هيچگونه اعتباري براي مطالعه واجراي عمليات حفاظت ،مرمت وبازسازي اين اثر درنظر گرفته نشده است . 3-تلگرافخانه سربازاین بنا یکی ازبناهای دوره پهلوی اول می باشد که طبق معماری ایرانی ساخته شده است كه براثر بارندگی وبلاياي طبيعي قسمتهای زیادی ازاین بنای باارزش تخریب گردیده است از ويژگي هاي شاخص اين بنا مي توان به اجراي طاق آهنگ سقف آن اشاره نمود درصورت مرمت كامل اين اثرمي توان ازآن بعنوان پايگاه حفاظت ازآثارباستاني استفاده نمود. 4-قلعه آشاراين قلعه بالغ بر400سال قدمت داردونمادي ازفرهنگ وهويت مردمان اين منطقه بشمارمي رودكه درطول ساليان گذشته براثرعوامل جوي وبلاياي طبيعي تخريب گرديده كه تاكنون هيچگونه اعتباري جهت مطالعه،حفاظت ومرمت اين اثرتخصيص داده نشده است بامرمت اين اثرمي توان ازآن بعنوان پايگاه حفاظت ازآثارباستاني درآن بخش استفاده نمود. 5-قلعه بافتاناين بنامربوط به دوره قاجاريه مي باشدومعماري بكاررفته درآن بومي ومصالح آن بوم آوردمثل سنگ ،خشت وملات گل مي باشدقرارگيري اين اثردرمحورترانزيت ايرانشهر-چابهار،وحاشيه رودخانه سربازجلوه اي خاص به آن بخشيده است .ولي تاكنون هيچگونه اعتباري جهت مطالعه،حفاظت ومرمت اين اثرتخصيص داده نشده است . 6-قلعه هدارقدمت اين بنابه اوايل دوره پهلوي برمي گرددازويژگي هاي شاخص اين بنا مي توان به تزئينات منحصربفرد،طرحهاونقش هاي مختلف آن اشاره نمود ولي تاكنون هيچگونه اعتباري جهت مطالعه،حفاظت ومرمت اين اثرتخصيص داده نشده است . 7-تلگرافخانه پاروداين بنا متعلق به دوره پهلوي مي باشدمصالح بكاررفته درآن ازسنگ باملات سيمان مي باشددرحال حاضربعلت تخريب،متروكه وغيرقابل استفاده مي باشدكه درصورت تامين اعتبارلازم مي توان بعنوان مركزفرهنگي دردهستان پارودازآن استفاده نمود. 8-حمام قديمي پاروداين بنامتعلق به دوره پهلوي دوم مي باشدكه بامصالح مقاوم ساخته شده وداراي قسمت هاي مختلفي شامل خزينه آب گرم،سردورختكن مي باشد.درحال حاضرمتروكه باتخصيص اعتبارلازم مي توان ازآن بعنوان گنجينه تاريخي احيا نمود. 9-دبستان قديمي مالك اشتراين مدرسه قديمي متعلق به دوران پهلوي مي باشدازويژگي هاي شاخص اين اثرمي توان به ورواق اين بنااشاره كرد.مصالح بكاررفته آن بوم اوردمي باشدوازآثارشاخص شهرستان مي باشددرحال حضرمتروكه بوده وتاكنون به منظور مطالعه و مرمت آن هيچگونه اعتباري اختصاص داده نشده است. 10-قلعه پيشينيكي ازقلاع مهم شهرستان بوده كه بيانگرهويت تاريخي مردمان منطقه بشمارمي رود وقدمت آن به600سال پيش مربوط به دوره تيموريان برمي گردداماتاكنون هيچگونه اعتباري به منظورمطالعه ،حفاظت ومرمت آن درنظرگرفته نشده است. 11-تلگرافخانه پيشينازبناهاي دوره پهلوي مي باشدكه درحال حاضرمتروكه بوده وازآثارشاخص بخش پيشين به شمارمي آيدكه درصورت تامين اعتباروبازسازي مي توان ازآن بعنوان پايگاه حفاظت آثار باستاني آن بخش استفاده نمود. روستاهاي هدف گردشگري 1- روستاي فيروزآبادروستاي فیروز آباد در شهرستان سرباز به عنوان یکی از دهستانهای بزرگ و مهم می باشد دارای باف تاریخی با ارزش و نوع معماری بومی وسنتی منحصر در استان بوده واز لحاظ استراتزیک، مرکز ی مهم و شاهراهی بوده که قسمتهای دیگر منطقه را به کشورهای همجوار ارتباط می داد ه ودر گذشته به لحاظ وجود قلعه قدیمی از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده است. به گفته بعضی از قدما در ادوار گذشته شخصی بنام فیروز به این منطقه سفر کرده و به منظور آبادانی روستا وهدایت آب از رودخانه به مزارع پایین دست اقدام به حفر تونلی به طول 50 متر در دل کوه نموده است این روستا در گذشته مرکزحکمرانی بوده و بر مناطق دیگر مرکزیت داشته است وبه عنوان شاهراهی، که مناطق داخلی ایران را به نواحی وتمدنهای دیگر اتصال داده است وقلعه فیروز آباد به نام آن شخص مشهور است بر اساس تحقیقات به عمل آمده از منابع محلی قدمت قلعه به اوایل اسلام بر می گردد.در محدوده این روستا دو منطقه به نام های پالاسک(به گفته قدما زمانی انگلیسها در این مکان مستقر و به همین سبب به پالاسک مشهور بوده ودر حال حاضر نام شهری است در لندن )وازبانک (بعضی ها معتقدند در این محل زمانی ازبک ها زندگی می کردند به همین دلیل محلیان نام ازبانک رابه آن نهاده اند ) وجود دارد.ومساحت کل دهستان فیروزآباد170 هکتار می باشدوجمعیت آن 4500نفرمی باشد.لازم به ذكر است كه اين روستا جزءروستاهاي هدف گردشگري معرفي شده است مهمترین جاذبه های تاریخی وگردشگری دهستان فیروز آباد :1-بافت تاریخی وبا ارزش سنتی با ترئینات خاص2-وجود محوطه ،قلعه تاریخی فیروز آبادوقبرستان قدیمی 3- کوه سوبتگ :سوراخ ایجاد شده در دل کوه به جهت ورود آب وهدایت به مزارع اطراف 4-وجود تمسا ح پوزه کوتاه ایرانی منحصر به فرد یا بقایای باقیمانده از دوره کر کودیلها در رودخانه در حاشیه دهستان فیروز آباد 5-وجود نخلستانها ،باغات مرکبات و میوه های گرمسیری متنوع شامل انبه ،موز ،خربزه در ختی یا پاپا یا،چیکو وغیره 6- چشم اندازهای متنوع ودیدنی وگردشگری در کنار رود خانه سرباز2-روستاي پتانروستاي پتان درمحورترانزيت ايرانشهربه چابهاردربخش سربازواقع است.فاصله آن تامركزشهرستان 45كيلومترمي باشداين روستاداراي بافت سنتي ارزشمندواجراي تزئينات بومي منحصربفردبه محض ورودبه روستا نگاه هربيننده اي رابه خودجذب مي كندكه نشان ازذوق وسليقه هنرمندان درگذشته رانشان مي دهد.وقدمت اين روستابراثرتحقيقات انجام شده به 500سال مي رسدوقرارگيري اين روستادرحاشيه رودخانه سرسبزسربازچشم اندازمتنوعي راترسيم نموده است. 3-روستاي پشامگاين روستادرقسمت شرق شهرستان واقع وفاصله آن ازمركزشهرستان 45وازمحورترانزيت 20كيلومترفاصله داردبافت سنتي آن بامصالح بوم آورد،اجراي طرحهاوتزءينات باشكل هاي مختلف وازروستاهاي قديمي شهرستان مي باشد به گفته قدما درگذشته گذرگاهي بوده كه قسمت داخلي ايران رابه كشورهندمتصل نموده است قلعه هاي قديمي پشامگ،بهمن ومسجدجامع پشامگ نيزدراين روستا قراردارند. 4-روستاي گورناگانروستاي گورناگان درمحورشهرسربازتا شهرستان سراوان در144كيلومتري مركزشهرستان(راسك)باجمعيتي بالغ بر1000نفروتعداد190خانواردراين روستازندگي مي كنند.بعلت ارتفاع زياداين روستانسبت به روستاهاي اطراف دراكثرماههاي سال داراي آب وهواي مطلوب مي باشد.بعلت وجودچشمه (چمگ) هاي فعال دراطراف اين روستادرهنگام بارندگي آب هاي حاصل به رودخانه هاي گويمرك وسركوراضافه مي شود.بافت سنتي بامعماري كاملا"سنگي ،كه بصورت متوازن ،زيباوشكيل توسط معماران بومي شكل گرفته ،نشوونماي خاصي به اين روستاداده است بطوريكه نگاه هرمسافري رابه محض عبورازاين روستابه خودمعطوف مي دارد.قدمت اين روستابه 450سال قبل برمي گرددوداراي معماري خاص مي باشد.مصالح بكاررفته بوم آوردوازكوههاي اطراف روستا تهيه گرديده است و ازتنه درختان بعنوان تيردرسقف خانه ها ااستفاده شده است. باتوجه به قرارگيري روستادرارتفاعات ووجودچشمه هاي زياددراطراف ، وجه تسميه آزناگ(چشمه اي كه ازدل كوه درمي آيد)وكلمه گوربمعناي كناروطرف باهم ادغام وگورناگان شكل گرفته كه نام كنوني اين روستا هم اكنون به همين نام است - جاذبه های فرهنگی- مشاهیر:شهرستان سرباز از دير باز به جهت اينكه مهد پرورش شخصيتهاي بسياري در زمينه هاي مختلف اجتماعي بوده تاثير گذار در جريانات اجتماعي استان بوده است.وجود شخصيتهاي برجسته و بارزي در زمينه هاي مذهبي.فرهنگي .هنري و ... خود گواه محكمي بر اين مدعاست.به دليل اهميت و رواج هنر شعر و شاعري در اين شهرستان در ادامه سعي خواهيم كرد اشاره اي به زندگي بعضي از شاعران پر آوازه اين شهرستان نماييم ازرجال ،شخصیت هاومشاهیربرجسته سربازمی توان ازشاعران به ملااحمدحسن ،ملاابراهیم،ملاموسی راسکی وملاغلامقادرشاعرمشهوروحماسی،استادقادردادرودسازخواننده حماسی وازدراویش بزرگ منطقه درگذشته می توان به ملانورمحمدمعروف به فقیرگزک اشاره کرد. همچنین ازهنرمندان وقیچک نوازان مشهورمنطقه می توان ازرسول بخش رنگشاهی نام برد وازعلمای برجسته سربازمی توان ازمولوی عبدالعزیزملازاده(ره)وپدرایشان مولوی عبدالله و ،مرحوم مولوی محمدعمرسربازی(ره)وبرادرمرحوم ایشان مولوی عبدالرحمن چابهاری رانام برد.بازدید : 1321
نویسنده : محمد بلوچ

☜ پکیج فیلتر شکن
ادیت شده و کاملا سالم :

❂ فیلترشکن اندروید :

••• اندروید های بالای 4.2 :

NEW :

نسخه پولی Hotspot shield (رایگان) :

http://s6.picofile.com/file/8179908492/Hotspot_Shield_apk.zip.html

① Hotspot sheild :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/hotspotshield.android.vpn.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6-newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

② Rakhsh :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/com.rakhsh.openvpn.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

③ Psiphon :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/PsiphonAndroid.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

④ Hola :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/org.hola.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑤ HolaX86 :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/Hola-Setupx86-1.5.112.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑥ SpeedVPN :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/us.gospeed.speedvpn.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑦ TouchVPN :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/com.northghost.touchvpn.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑧ Tunnelbear :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/com.tunnelbear.android.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑨ Globus Free :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/com.globus.vpn.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑩ GoVPN :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/govpn.helper.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑪ SpeedVPN :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/us.gospeed.speedvpn.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑫ TouchVPN :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/com.northghost.touchvpn.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑬ Tunnelbear :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/com.tunnelbear.android.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑭ Globus Free :

https://filtershekanha--com.s3.amazonaws.com/com.globus.vpn.apk?utm_source=Sfiltershekanha&utm_campaign=8ddbdf89c6newsletter39_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a3a28e5efb-8ddbdf89c6-131029649

⑮ SHADOWSOCKS 2.1.5 :

http://pool.apk.aptoide.com/bazarirani/com-github-shadowsocks-66-6205577-01b37f1c90803947f673e7c6e4874717.apk

⑯ Anonymous browser :

http://pool.apk.aptoide.com/apps/com-evda-connecttor-10-6141186-68dd76a87a515052336f05004f1a12a2.apk

⑰ F-Secure Freedome VPN :

http://pool.apk.aptoide.com/eroe/com-fsecure-freedome-vpn-security-privacy-android-10028881-6138767-1805b734acd381b752c6be95a5bc1489.apk

⑱ Shellfire VPN :

http://pool.apk.aptoide.com/reepje123/de-shellfire-vpn-android-22-6273503-3406b9022684c479cd3545987f7b6dd8.apk

⑲ SumRando VPN :

http://pool.apk.aptoide.com/eroe/com-sumrando-openvpn-11-6238976-e8a3f2eef1bda22a9f5ab26660d68b1f.apk

⑳ Unclogger VPN ( the best ) :

http://uploadboy.com/fk20gbc8ng40.html

••• انواع اندروید ها :

① Hotspot shield :

http://l2l.ir/4F0

② Rakhsh :

http://l2l.ir/4F2

③ Psiphon :

http://l2l.ir/4F3

④ Rostam :

http://l2l.ir/4Fg
بازدید : 3429
نویسنده : محمد بلوچ
اخبار استخدامی
نوشته شده در 6 / 8 / 1394
بازدید : 1917
نویسنده : محمد بلوچ
نتایج فوتبال بصورت زنده
نوشته شده در 6 / 8 / 1394
بازدید : 1442
نویسنده : محمد بلوچاخبار آنلاین
نوشته شده در 5 / 8 / 1394
بازدید : 1691
نویسنده : محمد بلوچ

 بازدید : 13828
نویسنده : محمد بلوچ

کانال تلگرام شهرستان سرباز

دیدنیهای شهرستان سرباز 

مکانهای دیدنی تاریخی شهرستان سرباز

عکسهایی از دهستان کیشکور روستای حاجی آباد

عکسهایی از مناطق کوهستانی شهرستان سرباز 

عکسهایی از رودخانه بسیار زیبای  شهرستان سرباز

 

آدرس کانال تلگرامی:

https://telegram.me/sarbaz_gardeshgar


:: برچسب‌ها: تلگرام شهرستان سرباز ,دهیاری روستای حاجی آباد کیشکور
نوشته شده در 3 / 8 / 1394
بازدید : 1667
نویسنده : محمد بلوچ

جهت ورود به وبلاگ اختصاصی دهستان کیشکور روستای حاجی آباد لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید

http://dehyarie1hajiabad.blogfa.com/