پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
قرآن آنلاین
نوشته شده در 8 / 4 / 1394
بازدید : 2051
نویسنده : محمد بلوچاخبار استانها
نوشته شده در 8 / 4 / 1394
بازدید : 1876
نویسنده : محمد بلوچسایت های خبری
نوشته شده در 8 / 4 / 1394
بازدید : 1708
نویسنده : محمد بلوچقرآن آنلاین
نوشته شده در 8 / 4 / 1394
بازدید : 1963
نویسنده : محمد بلوچ

قرآن آنلاین

 

قرآن آنلاین
بارکد وبسایت بلوچستان
نوشته شده در 6 / 4 / 1394
بازدید : 1922
نویسنده : محمد بلوچرحمئ بِکَنْ ؛ تَرا چوننْ
نوشته شده در 6 / 4 / 1394
بازدید : 1967
نویسنده : محمد بلوچ

دلْ مَنْ وَتْ دلْ تَه سَک گوْنِنْ (دلم با دلت خیلی جوره)

منی جان ما دِگَه هِچ نتوننْ (عزیزم ما دیگه نمی تونیم)

کپْتِگُنْ؛ سَکْ ناتانُن من ( افتادم ُ نا توانم از دوریت)

رحمئ بِکَنْ ؛ تَرا چوننْ ( به حالم رحمی بکن ؛ چی به سرت اومده)

×××××××××××

بِچا چَمانُنْ سَکْ تَهارِنْ ( ببین دیگه چشمام سو ندارن)

نتونِنْ تَرا حُبْ بِچارِنْ (نمی تونن خوب تو رو ببینن )

کار تَهِنْ ؛کوْری چمانِ من (تقصیر توست کوری چشمای من)

بهارُن بی ته سک لوارن ( بهارم هم بی تو داغ و سوزانه)

××××××××××××

دنیا گَوزَگِنْ په رسوایی (دنیا{عمرم} داره میره اما به رسوایی)

الله؛ پَدی گارده یِهْ جُدایی ( خدایا از دنیا برش دار این جدایی )

بزانیت مُرید دیوانگن ( بدانید که مرید دیگه دیوانه شد )

دیوانَگءِ پَه چمانءِ سیاهی ( دیوانه شده برای دوچشم سیاهی )

×××××××××××××××

مرید

منبع:

http://sheikhmorid.mihanblog.com/post/1
پِچْکَندَگانُن ( لبخند من )
نوشته شده در 6 / 4 / 1394
بازدید : 1990
نویسنده : محمد بلوچ

متن شعر به زبان بلوچی با رنگ مشکی(سیاه) --- معنی شعر با رنگ قرمز به زبان فارسی

من بیزارُن دنیا بَه بئ تَه ( من بیزارم بدون تو)

برَوِئنْ جای ِ؛آ جا مبئ تَه ( برم جایی نباشی تو)

چِتْ کِه مَروْچی سوتکُن بَه بی ته (چکار کردی امروز سوختم بدون تو)

دلْ وَتا سوچُی مرچی بَه بِیْ تَه ( دل خودش و می سوزونه امروز بدون تو)

××××××××××

پِچْکَندَگانُن ،کا کَنْدَگانُنْ ( لبخند من ، کجاست خنده های من؟)

نَیْستُنْ مَروْچی وَتْ مُردَیانُنْ ( هیچی واسم نمونده انگار با مرده هام )

نذانئ بِیْ تَه کُجا بیتُنْ (نمیدونی بدون تو کجا سر می کنم)

من سیْلْ چارءِ یِه بندَیانُنْ ( (بدون تو)من سخره ی این آدمام )

××××××××××××××××

تَهْ شَهْرِ تُوْکا وَتْ کُلْ غریبُنْ ـ( تو شهرمون هم با همه غریبم)

تَه یاسِمانا مَنْ بِئ نَصیبُنْ – (تو آسمونا هیچ اقبالی ندارم )

هچ شپا وابیْ نیستُنْ پَه چْمان ( هیچ شبی خوابی به چشمم نمی ره)

الله کجائِن ؛یارُ حبیبُنْ ( ای خدا پس کجاستٰ؛ یار عزیزم )

×××××××××××××××

مَنْ کُلْئن روچان پچَکَنْدَگانُنْ (من کل روزا لبخند به لب دارم)

والله دروگِنْ یِهْ کندَگانُن ( به خدا قسم خنده های من دروغین)

کُلئن شپانُن درد وجدایئن ( هر شب درد جدایی و تنهایی دارم)

وت یرسانُن من بی امانُنْ ( با این اشکام من بی امانم )

 

مرید

 منبع:

 http://sheikhmorid.mihanblog.com/
پَه چَمان ( به چشم)
نوشته شده در 6 / 4 / 1394
بازدید : 1925
نویسنده : محمد بلوچ

پَه چَمان ( به چشم)


تو شاد ببئ ْمَن وتا سازئنا ،پَه چمان (تو شادشی من خودمو می سازم ، به چشم)

تو وپسئ من تَرا نازنئنا، پَه چمان  (تو بخوابی من واست لالایی می خونم ، به چشم)

تو بیا دلِ منی مرهمُ درمانی بکنت ( تو بیا برای دل مرهم و درمونم باش)

من وتی دلا په ته تازیئنا ،پَه چمان (منم این دل مو به دورت می گردونم، به چشم)

تونَذانئْ کِه مَنی دلْ پَه نام تَه زِندَگِنْ ( تو نمیدونی مگه این دل بنام تو زنده است)

پَه نام تَئ وَتی دلا سوْچینا ،پَه چَمان (بنام تو من این دل ُ می سوزنم ، به چشم)

دامنت بوی گل ریحانن په منی خاطرا (ببین بخاطرم دامنت بوی گل ریحان میده و )

بیاکه من په تئ جامَگئ دوچیْنا ،پَه چَمان ( بیا که منم برات یه پیراهن می دوزم ، به چشم)

تو گوشه منی دل زنگارن ؛زنگ گلاسئ  (تو میگی دل من زنگ زده ، زنگ آهن )

من گلاسئ دلا په ته سک شوْدئنا ،پَه چَمان ( من همین دل آهنی زنگ زدمو می شورمش ، به چشم )

وَتی دلا صافی کَن ،گوْن مَنی خاطرا هانی من ( دل تو بخاطرم صیقلش کن هانی من )

مَن کُلْ ءِ دلا پَه خاطرِتْ روْپیْنا ، پَه چمان ( منم کل دل مو بخاطرت جاروش می زنم ، به چشم)                                                              

مرید


منبع:
http://sheikhmorid.mihanblog.com/بازدید : 1737
نویسنده : محمد بلوچ

درست و نادرست های املای زبان بلوچی:قابل توجّه زبانشناسان:

 

کایَـنـْت یا کاوَنت : صحیح * کای انت یا کاو انت غلط

 

جَنـَـنـْت = صحیح *جن انت = غلط

 

وَرَنْت : صحیح*  ورانت : غلط

 

مه جَن : غلط  * مَجَن  : صحیح

 

دَیَـنـْـت : : صحیح *دَی انت :غلط

 

بَرَنـْت : صحیح*  بر انت : غلط

 

به جَن : غلط * بــِجَن : صحیح

 

کــُـشَنـْت : صحیح* کش انت : غلط

 

گِندَنـْـت : صحیح* گِندانت : غلط

 

اشکــُـنَـنـْـت : صحیح * اشکن انت: غلط

 

چَشَنـْـت : صحیح * چَش انت :غلط

 

مِرَنـْـت : صحیح * مرانت: غلط

 

به مِر : غلط * بــِمِر : صحیح

 

جِهَــنـْـت : صحیح * جه انت :غلط

 

تـَچَنـْـت : صحیح * تـَچ انت :غلط

 

کــَـنـْـدَنـْـت یه هَنـْدَنت : صحیح * کند انت یه هند انت :غلط

 

بَنـْـدَنـْـت : صحیح * بند انت : غلط

 

به بَند : غلط * بــِبَند : صحیح

 

نِـنـْـدَنت : صحیح * نند انت : غلط

 

به نــِنـْـد : غلط * بــِنِند : صحیح  

 

به بر : غلط * بــِبَر : صحیح 
فصل و ماه و روزها به زبان بلوچی
نوشته شده در 7 / 4 / 1394
بازدید : 3643
نویسنده : محمد بلوچ

منبع بلوچانی زبان:

 

هَپْتـَگ = هفته هَپْتَگـَئ رۏچان:   

شمبه اصالتاً کلمه ای است بلوچی که وارد زبان فارسی شده و

ریشه در زبان پهلوی هم دارد:

* شمبه    *یَک شمبه  *  دو شمبه 

 *سَــئ شمبه  * چار شمبه*   پَـنْـشمبه  

جُــمَــه

فصلهای سال: سالــَـئ مۏسُمان:

*بُهار  * گرماگ = تابستان * تاکرِچ  = پاییز * زمستان

ماههای سال: سالـئ ماهان:

·       1بهاران=فروردین

2 هُرد ـن بهشت = اردیبهشت

ۏلـُمان = خرداد

4 سۏچکان  یا  گرماگــَئ لیپّ = تیر 

·        

·        5 اَمـُرداک یا اَمُرداد = مرداد

·          

·       6ساچان = شهریور  7  تاکشان = مهر

8 آبان = گـُـوَکشان 9 آذر = جَلـَکشان

10 دی = سارتان

11  بهمن =گـُوَپْشان یا گـُوَهْران

 12  اسفند = وَشـّـانت

منبع:

http://hasan345.blogfa.com/
دیوانگی
نوشته شده در 6 / 4 / 1394
بازدید : 2100
نویسنده : محمد بلوچ

دِلا سوْچُ وَتی چَمّانا کوْر مَکَنْ

وتا په هچ کسا چُشْ ناجور مَکَنْ

حیپْ نَهِنْ تئی دلْ سوْچی پَهْ هِچْ

چونن تَرا ای دلْ مَنا کَم زوْر مَکَن

 

 

 

واب شوْ ، تا پِگاها پَه تئ آگاهُنْ

کَسْ نَذانْ پَه درد تئی مَنْ نادِراهُنْ

دیوانَگُنْ ، تَرا باور نَبیْ سَنگ دلْ

تو نَگِنْده ،نَگِنْده چُشْ مُرید بیْ جاهُن

 

یارب تو آگاهه منی دردا درمان ِ کنْ

سَکْ آشفتَگُنْ منی آشفتگی آسان کنْ

دلْ نتوْن تا سَرا په دیونَگی عادت بکَنت

آتشئ ْ تَه ْدِلنْ، گِنْده با دل چِه کارانِ کنْ

 

 

 

مُرید(مجنون بلوچستان)

منبع:

http://sheikhmorid.mihanblog.com/
بازدید : 1930
نویسنده : محمد بلوچ

اسم  بلوچی جانوران ؛ اسم بلوچی پرندگان؛خزندگان؛حیاتِ وحش بلوچستان

 

و سایرِموجودات در طبیعت ومحیط بلوچستان به زبان بلوچی: 

دَجُک(daǰok)  = جوجه تیغی▼

سیکـُـنْـڌsī konĎ)▼= نوعی دیگر از جوجه تیغی وخارپُشت

خارپشت برانتتشی جوجه تیغی

پُـلـَـنگ polang= پلنگ▼

شڃـر(šëhr) = شیر:▼

 

بـَـبْـرbabr :▼

گــُـراز:▼

هَـپْـتار( haptār )= کــَـپْـتار▼

 

گامڃش( mëhš ) = گاومیش▼


چُـگـْـبَـر=بَکــْـشۏشـَگ ؛ کنایه ازانسانهای جنگلی و وحشی

دله؛سیاه گوش؛پشِّک کوهی ؛کانْگرو

Steinmarder (cropped).jpgLynx lynx2.jpgManoel.jpg

  هیکّ یا هوکّ = خوک▼

 

رۏباه( rӧwbāh )=روباه▼

Fox study 6.jpgRüppell's fox.jpg

پـیلّ = فیل▼

 

اُشتـِــر  = شتر▼

گـۏک( gӧwk) = گاو ▼

 گـۏرَهــَـر ( gӧwrahar)= گورخر▼

تـۏلــَـگtӧwlag)= شغال▼

Golden jackal small.jpg

پُشـَـنْـز(pošanz) = نوعی از پلنگ اما ضعیف تر▼

 گــُرْکْ GORK▼= گرگ

Scandinavian grey wolf Canis lupus (cropped).jpg

زومّ یا زیمّ = عقرب▼

سبز کــَـباهُک( sabzkabāhok) = سبز قبا

سبزقباMerops orientalis.jpg

کــُـلی = بلبل خرما▼

  آپانْبُـڌو یا  بَـــ̈ط = مرغابی یا اُردک▼

Common Goldeneye.jpgTufted-Duck-male-female.jpgMarbled Teal (Marmaronetta angustirostris) RWD2.jpgCommon Shelduck (Tadorna tadorna) at Sylvan Heights.jpg

کـۏکــَـلّ (kӧwkall)= نوعی اردک؛ غاز▼

Aythya nyroca16.jpgA couple of Tadorna ferruginea.jpgFlickr - Rainbirder - EurasianTeal in flight (cropped).jpg

کــَـنْـگ = حواصیل ؛ مرغ ماهی خوار▼

Ardea cinerea - Pak Thale.jpgGreat Egret Fish.jpg

لــَـپـۏک( lapӧwk) ▼=نوعی اردک که درشالیزارخودش را

مخفی نگه می دارد؛پرنده جیرفتی

Lymnocryptes minimus (Marek Szczepanek).jpgSolitary Snipe (Gallinago solitaria).jpgGallinago gallinago a1.JPG

سَگارو▼=( دُراج) نوعی پرنده شبیه اردک؛چور

[تصویر: 1315151090_500_6e2a42c04e.jpg]Black Francolin.jpg

کانْـکــَـژّ = زاغ▼

پی پَلاستــُک ▼ = پرستو

راسته پرستوسانان-apodiformes تیره پرستویان-apodidae

سیچّانـَـگ = کورکور

Milvus milvus R(ThKraft).jpgRohrweihe.jpgPernis apivorus by John Gould improved.jpgElanus axillaris -Royal Botanic Gardens, Cranbourne, Melbourne, Victoria, Australia-8.jpg

 

بو (bū) = جغد▼

تیره جغد انبار-tytonidaeScopBruciiKeulemans.jpg

مۏرمُرگ(mӧwrmorg) :تاهوس(tāhūs)=طاووس

چاهیگ = کبوتر وحشی

مـیــ̈طّـو▼ = طوطی ( ŤŤū )  

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

پُگــَـل وار ▼= ماهی خوار

تیره ماهی خورک جنگلی-HalcyonidaeHalcyon smyrnensis -Kerala, India-8 (1).jpg

زردگــُـوَر▼ = زردسینه=زردگـُوَل

Yellow wagtail.jpg28-090504-black-headed-bunting-at-first-layby.jpg

کـۏهی کــُـرۏس(kӧwhī  korӧws )=هُدهُد

تیره هدهد-upupidaeHuhodd.4.jpg

گــُـوَراگ▼= کـَلاغ

Alpine Chough by Jim Higham.jpgCorvus corone Rabenkrähe 1.jpg

 جـِنـْگ = جوشْک : چُگــُک▼ = گنجشک

Russet Sparrow (Male) I IMG 6779-crop.jpgHouse Sparrow mar08.jpgTree Sparrow Japan Flip.jpg

 

مُکـُـنْــ̈طـُک(mokonŤok) نوعی مورچه درشت اندام

بڃنـَه مَکِسْک  bëhnamakesk))= زنبور عسل

کاکرۏس (kākorӧws) = سوسْک

دَنْدِسْک = زنبورزرد

زَهْمْ جَنْ = zahmǰan= آخوندَک

مَدَگْ  madag=  ملخ

کــُـلّ = نوعی ملخ

پــِرِّک = perrek = سنجاقک

مَکِسْک makesk = مگس

 

مُلّاهو = پروانه

Zinnia angustifolia Flower and butterfly..jpg

کــَـــ̈طــَـگــَّـر و سڃسیگ و کـَـپـِنـْجـِّـرباقرقره گندمی وتیهو

گــۏج gӧwǰ ▼ =  مارمولک = بزمچه

باگار =▼جکوی درختی

▼ چــِـرْتِک و رَئـیسُّـک = توکای آبی ؛نوعی سسک

PhylloscopusKeulemans.jpgScotocercaInquietaGronvold.jpgBlunt-winged Warbler I IMG 0202.jpgWhite-Wagtail.jpg

شِکاریگ =▼ عقاب طلایی

Osprey mg 9605.jpgBartgeier Gypaetus barbatus front Richard Bartz.jpgAegypius monachus.jpgAquila nipalensis 2010.JPG

اُشتِـرمُرْگ = شترمرغ

کــَـپُــۏت( kapӧwt)  =▼ قـُمری


كُرۏس:/koröws/ خروس

Coq Belle-Ile.jpgRooster 1 AB.jpg
سُهْـرْ دُمْبُک = کمرکولی▼= سهره دمگاه زرد؛دُم سرخها

Gekraagde Roodstaart 20040627.JPGWhite-capped Redstart I IMG 7401.jpgTichodroma muraria02 cropped.jpg

کــَبْگ و آهوگ یا آسْک▼ = بز کوهی ؛ آهو▼؛ کبک

Alectoris-chukar-001.jpg

 کۏهی گــُـوَرانْــڌ و آهوگ▼ = کل وحشی نر

سارْم = سار

Nightingale yelpin.jpgEurasian Golden Oriole (Oriolus oriolus)- kundoo race- Male at Secunderabad W IMG 6714.jpg

سُهردُمبَلـُک = دم سرخ معمولی ؛کمرکلی کشمیری

Gekraagde Roodstaart 20040627.JPGWhite-capped Redstart I IMG 7401.jpgSittaKashimirensis.svg

بَـــرُک ▼= سسک

کۏهی کـــَـرْگــُـشْک = ...▼ خرگوش وحشی ؛غیراهلی

سڃسیگی چُکّ  و زَهگ =▼ جوجه ی تـیـهو

گانـْـڌو gānĎū)▼= تِمْساح

کۏهی گۏج kӧwhīgӧwǰ)▼  = خاردم

تیر مار▼

گــَــرّ یا کُه گـَرّ = مارزنگی

 شاتــۏلšātӧwl) یا شاتــۏ =▼مرغِ  یا کریم ؛ موسی کو تقی

کــَـلات (kalāt )▼ = قلعه


اَپْـس یا اسْپ▼ = اسب

اَژدِیا▼ = اژدها

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

پاگاس (pāgās) = دُلفین

 شادی▼ = میمون

  شـَـپْ چَلـَـتــُک▼ = خـُـفـّاش

۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

سِیَه مار(seyahmār)▼ =مارکبری؛ افعی

تــَـلار(talār)▼= صخره

 

 ̈طـیــ̈طیاسْک یا ̈طـیــ̈طیŤ ī Ť ī)=دیدومک:نوعی لک لک

Red-wattled Lapwing denoised.jpg

 ̈طـیلـّو= مرغ آب وگِل؛خروس کولی

SociablePlover.jpgRinged Plover (Charadrius hiaticula) (11).jpgCharadrius dubius 4 (Marek Szczepanek).jpgGreater Sand Plover.jpg

پُـگــَـل ؛ پُگــُـل یا پَــ̈طـّک =▼ قورباغه

ماهیگ▼ = ماهی

تــَـگــَـس = خرچنگ
 

طبیعت و آثار:

کونْـزَگ ▼= کوزه

Akhilleus Hektor Louvre CA601.jpg

دِڃـگ و پادڃـنْـک▼(dëhgoëhnk) دیگ و سه پایه اش

Zarf seramiki dahanloolei ba payeh hassanlou.jpg

 ̈طاسِنی = سنجاق قفلی

کــَـپـَـل ▼= سفال

Amphora olive-gathering BM B226 02.png

لــَـچ = سبد

لانْــچ = لـنْج

تــَمْبو  ▼=چادر صحرایی

Picture alone 1

 

 
منبع:اشعار بلوچی
نوشته شده در 6 / 4 / 1394
بازدید : 2397
نویسنده : محمد بلوچ
 1. بَـلۏچستــانَـئ ســتـا و تــَوْسیپَ:
 2. ○جی بلۏچستانـَئ زڃـد و وَشْ وهَـمْـبۏهِڃـن وطـن
 3.                       تو مـَنی زِرْدَئ مـُرادَئ تَـوْ مَنی ساه و بــدن
 4. جی سَراوان مَلْگزارِڃـن،جالْک و سۏران و مَگـَـس
 5.                       تَـوْ مَنا دۏستـَیـئ مَثالِ ساه و ارواح ونـَفـَس
 6. ○زاهدان وخُواش وبُمْپور،چانْپ ولاشارو کـَـزور
 7.                       دائما تالان باتِڃــن،ایمنی و رۏژِن و نـــور
 8. ○یڃـرفشان آشارونـَسکـَنْد،بَمْـپُشْت گۏنْ هیدوچ وکِــنْتّ
 9.                      کـَهْرِڃـن ڌُکـّالـَئ زدو گوَرگِندوتڃلانْکان مَبَـنْت
 10. ○پَـهْـرِگ ودِزّک گِـیْابڃـن،کـَلـَّگان شِسْتـون و گـُـشْتْ
 11.                   مِلْک و میراثـَنـْتّ پـِتی ماتی مَیْ پُشت؛دانْ پُشت
 12. ○باهـو ودَلگان و کاجَـوْ، دَشتیـاری و نِـگـُـوَر
 13.                کیلـَّگ وبَست و ڌَگارودِرَچْک و دارَنْتّ پُرثـَمَر
 14. ○کـَهیر و بیـر،بِـنْت و دِهـان،پَنُـّۏچ و هیچّان وکـُـتڃـچ
 15.                  شـَهْر دِراج وڌَمـِّن و اَبْتِر،سِـپاهِـڃــن آسْـپـیـچ
 16. ○آ کسِرْکـَنْد ویڃت و نڃکشهر،راسک وپارۏد ومۏرتان
 17.                    کـَهْچَـروزِڃـدَنْـت بلۏچی،شهـرو باگ و بُستان
 18. ○باگِڃـن مسکۏتان و بـَزمان،مَیْـزَرِڃـن اِیْـرَنـدگان
 19.                    پـُلـِّڃـنْ گـُـوَرْناگان نُۏکان،وَشّ هوایِڃـن مۏلْـتان
 20. ○پـیشِّـن وسرباز و گِیْابان گـَنْـجْبـارڃـن چَهْبار
 21.                   گـُوکسَرْدانْ گـَبدو گـَنزو تِڃس وجاشْک ورۏبار
 22. ○مُلْکـَـنْتّ مَـیْ پُرْگـَنْجِـڃنْ دَرْیایَـئ کـَش وکِـرّوکِنار
 23.                    ساوَڗڃن مَوْجان وچَوْلانْ چـِسْـتـَنْتّ چۏ کۏه وتَلار
 24. ○چاپ و سُـهْـبَت وتِرَپّ و تِریـپَّـنْت هَـرْگـُـوَرا مَوْجَـنْـت و چَوْلْ
 25.                    لایِـکِ سَـیْل ونَدارِنْـت،رَبَّـئ کُـدْرَتِن ڌوْلْ پَه ڌوْل
 26. ○راچـِن وبۏجیگ و یَکـْدار،لانـْچ کارَنْت ساستان
 27.                 تَـهْرْپه تـَهْرِڃـن گـَنْج ومال ورَنْگ پَه رَنْگِڃن اَدْلَـسان
 28. ○ماهیگ هَر رَنْگڃـن زِرا مانْ رَبَّئ پاکڃن کُدْرَتان
 29.                  چَه وَتی گـَنْجڃن دَرَا دَنْت رِزْک ورُۏزی وَرْد و نان
 30. ○جی بلۏچستان پَه تـَهی مِسْکِڃن ڌَگاروکـَهْچَران
 31.                     مۏسُم و وَشِّڃن هوای ومُۏلـُم وزڃدَت زِران
 32. ○جی بلۏچستان پَه تـَهی مِڃتاپ و باگ و کیلـَّگان
 33.                    تـَهی بهِشْتِڃن سَرْزِمینـَّــئ رَنْگ پَه رَنْگِڃن میوَهان
 34. ○جی بلۏچستان په تـَهی آ شاهگانڃـن کوچَّگان
 35.                   گـُـواشْ و سَرْتَـل کـَـوْرْدَپ وﮄنْپاد و کۏهی دامُنان
 36. ○جی تـَهی ناه ومُزاپْـتی،انْب وزیْتون و انار
 37.                       هالگ وانْگوروپَـپِـیّـا مۏز ونارنگی کـُنار
 38. ○لیمبوشیرین ومـُڗَکـَّه،سۏپ وزردآلو خیار
 39.                     تام و بـَرام چۏ بـِڃنَـگاهِنْت،نرم وشیرین آبدار
 40. ○تڃجَگ وکو̈طِگ شـَکـَرْ تامِڃن وَلّ وپُرْتَکالْ
 41.                     جی بلۏچستان نَگـِندَن،من تـَهی مَـ̈طّ ومِـثالْ
 42. ○جی بلۏچستان کـزوری پـَرتـَهی زِڃدا زَریـْتّ
 43.                 چه گـُلا نِڃمْ بال بَـیْتْ،هر وَهْدا که تـیّ ناما گِریتّ
 44.                                              25/12/78 شمسی،کزوری
 45. توضیح و ترجمه برخی از واژه ها به فارسی:
 46.  جی:فدات، جانم  ساه:نفس وروح
 47.  رۏژِن:روشن(صفت)  ڌُکـّال:خشکسالی(صفت بیانی ساده)
 48.   تڃلانْکان:هُـلْ دادنها    کـَهْرِڃـن ڌکـّالْ:خشکسالی بد ؛ شدیدوظالم
 49.   چـِسْـتـَـنْـتّ : بلند شده اند (فعل ماضی نقلی سوم شخص جمع)
 50. تِرَپّ و تِریـپَّ:صوت ؛شِــبه جمله یا نـام آوا
 51.  چَوْلْ:موج  چـۏ کـۏه وتَـلار:مثل کوه وصخره
 52.  شـَکـَرْتامِڃن وَلّ:شاخه وخوشه ی شکرطعم(موصوف وصفت)
 53. تڃجَگ وکو̈طِگ:خربزه وهندوانه
 54.  چاپ و سُـهْـبَتْ:رقص وکف زدن گِریتّ:می گیرد (فعل مضارع اِخباری)
 55.  تـَهی ناه: خرمای تو (مضاف ومضافٌ الیه)
 56. زِرْ: دریــا (اسم عام ؛مفرد ؛معرفه،غیر مشتق=جامد)
 57. مَـ̈طّ ومِـثالْ:مثل ومانند (اَدات تشبیه که بین مُـشـبَّه ومُشَــبَّهٌ می آید)
 58. ڌوْل پَه ڌوْل= تـَهْـرْپَه تـَهْـرْ:رنگ به رنگ ؛مُـدبه مُـد
 منبع:اشعار بلوچی
نوشته شده در 6 / 4 / 1394
بازدید : 2345
نویسنده : محمد بلوچ
 1. سرزمین بلوچستان
 2.  
 3. مَئ مکــُّران جان زنده باد     (مکران جان من زنده باد)
 4.  
 5. سرحد زمین پاینده باد         (سرحد زمین پاینده باد)
 6.  
 7. هر دو مَنی مُلک و کــَـتان     (هر دو وطن و خانه من اند)
 8.  
 9. هر دو مَنی شهر و کـِیان     (هر دو شهر و کیان من اند )
 10.  
 11. هر دو مَکان کامران          (مکانهایی کامران هستند)
 12.  
 13. هر دو دیار جاودان           (هر دو چون دیاری جاودانند )
 14.  
 15. سَوْزڃن گـُل و سبزڃن نلان (در این دیار گلهای سرخ و نی های سبز وجود دارد)
 16.  
 17. کـَوْرو تـَلار و مَچَّگان  (دراین سرزمین رودخانه کوه و صخره و درخت خرما وجود دارد)
 18.  
 19. نڃستن بَرڃ مُلک، بُزْدلان   (در سرزمین من افراد بزدل و ترسو وجود ندارد)
 20.  
 21. مَردنـْت و شڃرانـی نران    (مردان این سرزمین همچون شیران نر دلاورند )
 22.  
 23. پیرنـْت و بازڃنڃ جُوان     (تعدادی  پیرند  و عده ایی جوان )
 24.  
 25. شَه خاش بـِـرَیْن تان زاهدان  (وقتی که از خاش تا زاهدان برویم)
 26.  
 27. گِنْدَئ تـَوْ شهر حافظان         ( شهر حافظان  زاهدان را می بینید)
 28.  
 29. سنگان تـَمین و تـَمندان       (از سنگان و تمین و تمندان)
 30.  
 31. تـُرْشاب و لادیز تان تفتان   (از ترشاب لادیز و کوه تفتان تا میرجاوه و کوه بزمان)               
 32.  
 33. پیشین نۏک آباد و دَلگان   (از پیشین نوک آباد تا دلگان)
 34.  
 35. تانْ چابهار تو چَکــّـَران      (اگر به سوی چابهار بروید)
 36.  
 37. شه پَهْرج و کـَـلپۏرَگان      (از ایرانشهر تا کلپورگان
 38.  
 39. ساربۏگ و نڃکشهر ماهکان  (ازساربوگ نیکشهر تاماهکان را می بینید)
 40.  
 41. صدیق زهی تان داروکان    (از  صدیق زهی تا داروکان)
 42.  
 43. نۏکجوب و بُمپور و سۏران (نوکجوب بمپور سوران سرباز لاشار و مهرستان )
 44.  
 45. سرباز لاشار و مِهرستان
 46.  
 47. شَه کـُنارک نۏبندیان    (از کنارک و نوبندیان) (همچنین کوهک جالق و نوبندیان اشاره کرد)
 48.  
 49. کۏهَک و جالق اڃرافشان
 50.  
 51. رنـْدڃن بلۏچِ پاکستان     (  بلوچ  کشورهای پاکستان عمان ترکمنستان)
 52.  
 53.  
 54. شه سوئد تان افغانستان   (درسوئد افغانستان تانزانیا و هندوستان نیز ساکنند)
 55.  
 56. تانزانیا و هندوستان
 57.  
 58. یڃ شئ بلۏچ مَرد کلان  ( بلوچ ؛بزرگ مرد تاریخ است)
 59.  
 60. کوچ و بلۏچَئ وارثان   (قوم بلوچ وارث و فرزندان قوم کوچ و بلوچند) در شاهنامه )
 61.  
 62. شَه کۏها بگر تا بندران (از کوه گرفته تا بندر )( جنوب شرق ایران)
 63.  
 64. پَهْکان بلۏچَن پَر جهان  ( همگی قوم بلوچ در جهانند  )

منبع :

http://dokhtarbalouch.blogfa.com/