ضرب المثل بلوچی
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
ضرب المثل بلوچی
نوشته شده در 17 / 10 / 1394
بازدید : 918
نویسنده : محمد بلوچ

بَـتَـلْ ◄: ضرب المثل
● امْـرۏزْ سَـباهانی ساهِگـنْــــتْ ساهِگْ رَوْتْ و رۏچْ مَنا گِـنْـد یتّ

● شَـپْ کِه تـَهـارِنْـتْ نَـه کِه پَـه مات وگـُوارِنْـتْ

● مـۏرپَـه چَـرْپی رِچی

● کارْپَه کـَوْرَئ یـڃـشرْکـا هَنْ مَـرْدا کـَـپـیـتّ

● مَـدَ گـا گِـرَئ وَتی بانْـزِلانْ سُـرڃـنی

● گـۏن یَک دسـتـڃ چاپْ تـَوارْنـَکـَـنْـتْ

● بِـراتا بِگِــنْد گـُوارا بِگِـر

● سَگْ اِشْتاپْ گـُـلُّـُـر کۏرکاری

● هُداها نَگِنْدَئ کُدْرَتانی بِگِـنْد

● گـۏن دانایان نصـیحتْ نَـپْ گـۏن نادانـان جـنْگ!

● نـۏکّـیسَّگـَـئ واما مَکـَن

● دیـرسَـرڃـن کـَـوْرا مَـوَپْـسْ

●آپْ جانا پاکْ کنْتْ وراستی دِلا

● آیِـرا وَشْحالْ هِچْ کسْ نَدیسْـتـَه

● اشتُـرَئ بَـنْجاها پیر نَـرُدیـتّ

● علّت روْت عادت نَـرَوْتْ

● پَه بیـتَّگڃـن کارا مَجَـن جاکا وَهْدڃ کِه رۏگِـن رتْکـَه مَه هاکا

● بازْگِـنْدَئ گـَلْ مَکـَن کمّ گِنْدَئ غــمْ مْـکـَــن!

● مَـزنی پَه عقلِـن نَه پَـه سال

●جاهِلا نُـه کالْگرَئ زۏرمانِـنْتْ

● چَـمّ پَه وَتی عـیْـبا کـۏرِنْـتْ

●لاپْ که گُـرّی د نْـتان سِـنْگ دِ رّی !

● بڃ رنْجا گـنْجْ نَـبی

● شَپْ پَه اِستاران وشِّن گِـیابان پَـه بَـلـۏچان

● بڃ تاوانا بـلۏچ سـیتّ نَـکـَـنْ

● جوهـربَـلـۏچـئ غـیرَتِـنْـتْ

● آ مرد کِه مَیارجَلّـَـنْتْ نڃـمْرۏچانْ لۏگا نَـوَپْسَـنْتْ

●چَه پُسَّگا نَنْگ وبَـدڃنا چُکّ جَنڃن با گِهْتِرِنْ چَه جَـنڃنا

لـَجْ بَـرڃـنا ماتـَـئ سَنْـ̈طّی گِـهْتِـرِن

●چَه بُهاری هَوْرْنَبی بَشّی هَـوْرْ مَباتْ چَه گـُـهارانْ

جۏد نـَـبی بِراتانْ جَـنْ مَـباتْ

●هَـبَرا پَه هُداها بِکـَن لـُـ̈طـّا پَه بِراتا بُوَرْ

●گۏن ماها نِنْدَئ ماهْ بَئ گۏن دڃـگا نِنْدَئ سیاهْ بَئ

● مِـرپَه آهی کِه مِری پَه تـَوْ

●سُهْرڃن ماهیگا وَرَئ آپْ کـشّ بَئ

●هَرمَبی سُرُمْبان مَچاراشتِربِبی دیربِچار

●نانَئ دَیَگْ سَکـِّن سَلاهَئ جَنَگْ حَکـِّـن

●آپا گِـنْـدَئ ؛ گـُـدانْ کـَـشّ

● کاهُکڃ وَرْ راهُکڃ برو

●زُباناهَروَرا کِه تابْ دیَئ رَوْتْ

●چَه نادانڃـن دۏستان دانایڃـن دشمنْ گِهْتِرنْ

●لۏگئ دَپا بِبَنْد همساهِگا دُزّ مَکنْ

●پیرڃنَئ سۏجا چادِرئ لُمْبابِبَنْد

●هَماهَبَرا بِکن کِه دَپا جا بیتّ

●بازْوَرْدی ولاپْ درْدی

●نادان پَه بازڃن گـُـشْتِـنا شیوّارنَبی

●تیّ پِتْ اگـَه پِتڃ بیتّڃـن تیّ ماتْ؛ مڃشـانْ نَیَتْ !

●چَه تَـنْکـّڃـن کـَـوْشا شِپادی بِهْتِرنْ

●گرْبَگیْحْ تاکتیْحْ نڃ شڃران نِهِرّمَکـَـن

●دڃگـَـئ دَپْ اگـَه پَچِـن گـُـرْبَگا وَتْ لـَجّ بِکن

●وَپْتَگڃن مَردَئ مِڃش نَرْنَیاری

●یَکـّڃن پَتَّرا گـُوات بارْتْ

●کـَوْمَئ زُبان کِه شُتْ هِچّ نَمانیتّ

●مَکـِسْکْ نَکـُـشی دِلابدکـَـنْتْ

●سادْ هَـماجا سِدی کِه بارَگْـتِـرِنْ

● دۏسْتی پَه زۏرنَـبی

● مِهْرْپَـه بُها زیرَگْ نَبی

 
:: برچسب‌ها: ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی#ضرب المثل بلوچی# ,مطالب مرتبط با این پست
.می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: